Ks. Piotr Tomasik — „TAK NIECH ŚWIECI WASZE ŚWIATŁO”

Podręcznik do nauki religii dla III klasy gimnazjum


Rozdział pierwszy:
MÓJ ŚWIAT

1. Jaki jest świat, w którym żyję?

Świat, w którym żyjemy, bywa bardzo okrutny. Każdy z nas zauważa to, wielu z nas martwi taka sytuacja. Pisze o tym uczennica klasy I liceum:Listy,
opinie

Ten świat mnie przeraża. Po co się uczyċ, trudziċ, kiedy na każdym kroku czło­wiek jest narażony na rozmaite niebez­pieczeństwa i to nie tylko takie bardzo na­turalne, ale przede wszystkim na agre­sję i przemoc. Uczymy się, pracujemy, a w każdej chwili mogą zrobiċ nam krzywdę.

Już mam dośċ oglądania telewizyjnych wiadomości, które opowiadają jedynie o wo­jnach, morderstwach i katastrofach. Pa­trzy­my na krew, ból, ludzkie łzy i wydaje się nam, że to wszystko jest filmem. A przecież to prawda.

Ludzie nie wierzą w ideały. Bohater­stwo, patriotyzm, uczciwośċ — to wszystko wartości jakby z innej epoki. Wszędzie panuje wyrachowanie, nigdzie nie ma bez­interesowności. Czy w takim świecie mo­żliwa jest przyjaźń, miłośċ?


Stanowisko przedstawione przez Waszą starszą koleżankę może robiċ wrażenie skrajnego, niemniej jednak wyraża troskę o to, jak znaleźċ sens życia w świecie tak głęboko zranionym przez zło.

Istotnie, można wymieniċ wiele zagrożeń, które w jakiś sposób wpływają na na­sze życie. Są to przede wszystkim zagrożenia natury moralnej. W dzisiejszym świecie wielu ludzi żyje bezmyślnie, nieodpowiedzialnie. Nie zastanawiają się oni nad konse­kwencjami swego postępowania. W ten sposób krzywdzą i ranią innych. Nie znajdują także trwałego i głębokiego szczęścia w swoim życiu.Zastanów się

W II klasie gimnazjum zastanawialiście się na lekcjach religii nad Przykazaniami Bożymi.

»Do jakich konsekwencji prowadziłoby usunięcie Przykazań z życia ludzkiego czy wręcz zastąpienie Przykazań ich odwrotnością?
»Jakie wartości w życiu ludzkim chronią poszczególne Przykazania?

A jednak istnieje inny świat, świat wartości, świat, w którym miłośċ jest kocha­na. Może trudno jest do niego należeċ, ale przecież ten świat jest blisko nas. Mojżesz, który przekazuje synom Izraela Przykazania, tak mówi do swoich słuchaczy:Bóg mówi

Przykazanie, które wam dziś daję, nie przekracza waszych możliwości i bynajmniej nie jest dla ciebie niedostępne. Nie jest w niebiosach, żebyście musieli mówiċ: Któż pójdzie dla nas do nieba, aby go tam szukaċ i usłyszeċ je, byśmy potem mogli je wypełniċ? Nie znajduje się też ono za morzami, że­byś musiał pytaċ: Któż uda się dla nas za morza, aby go tam szukaċ i usłyszeċ je, byśmy potem mogli je wypełniċ? Tym­czasem słowo to jest tuż koło ciebie, jest na twoich wargach
i w twoim sercu po to, byś mógł je wypełniaċ.

Pwt 30, 11–14


Przykazania są zatem blisko człowieka, człowiek je może łatwo poznaċ. Z drugiej jednak strony, Przykazania domagają się odwagi zaufania Bogu. W czasie swojej pielgrzymki do Polski w roku 1987 Jan Paweł II podzielił się z młodymi ludźmi swoim doświadczeniem zrozumienia prawdy Ewangelii:
Jan Paweł II naucza

Pamiętam, że kiedy byłem młody, tak jak wy, i czytałem Ewangelię, to dla mnie najsilniejszym argumentem za pra­wdziwością tego, co czytam, było to, że tam nie ma żadnej taniej obietnicy. Jezus mówił swoim uczniom prawdę zupe­łnie surową: nie spodziewajcie się, żadne królestwo z tego świata, żadne siedzenie po prawicy i po lewicy w znaczeniu urzędów tego przyszłego, mesjańskiego Króla. Mesjański Król pójdzie na krzyż i tam się sprawdzi. Potem Zmartwych­wstanie da wam siłę, da wam moc Ducha Świętego, że potra­ficie dawaċ przed światem świadectwo Temu Ukrzyżowa­ne­mu. Ale żadnej taniej obietnicy. Na świecie ucisk mieċ bę­dzie­cie. Mnie to bardzo przekonywało, ponieważ normalnie ludzie starają się pociągnąċ innych obietnicami. Obietnicami, karie­rą, korzyściami.

Kraków, 10 VI 1987


W świecie, w którym żyjemy, bardzo często prawda mieszana jest z fałszem, a zło przedstawiane tak, jakby było dobrem. Manipuluje się świadomością ludzi, prze­dstawia wzorce łatwe, bezmyślne, a nie prowadzące człowieka do szczęścia. Życie nie jest wycieczką, ciągłą rozrywką. Życie przeżyte szczęśliwie to życie, w którym bierze się odpowiedzialnośċ za drugiego człowieka. Do tego potrzebne są człowie­kowi Przykazania, do tego człowiek potrzebuje wartości, które nadałyby sens jego życiu.

Od samego początku dziejów ludzkości zmagania między siłami dobra i zła prowa­dziły do prześladowań ludzi, którzy chcieli przeżyċ życie odważnie i z sensem. Wspo­mi­na o tym autor Listu do Hebrajczyków, wymieniając przykłady wiary w historii Izraela:Bóg mówi

Jedni spośród nich dobrowolnie szli na męki i, by osią­gnąċ wyższe dobro w postaci chwalebnego zmartwychwsta­nia, gardzili przedkładaną im wolnością. Inni byli znieważani, biczowani, zakuwani w kajdany i wtrącani do więzienia. Jeszcze innych kamienowano, żywcem przecinano piłami, poddawano różnym próbom, przebijano mieczem. Przyodziani w owcze lub kozie skóry, tułali się w nędzy, zewsząd narażani na prześladowania i uciski. Świat nie był ich godzien. Błądzili tedy po pustyniach i górach, ukrywali się po jaskiniach i ro­zpa­dlinach ziemi.

Hbr 11, 35b-38
Zapamiętaj
Zapamiętaj Świat, w którym żyjemy, jest pełen nie­bezpieczeństw i pułapek, mami często wizją życia bez wysiłku i odpowiedzialności za siebie i innych. Taki właśnie świat jest wyzwaniem dla nas, ludzi wolnych i chrześcijan. W tym właśnie świecie mamy okazaċ męstwo i przejśċ przez życie odpowie­dzia­lnie.Poezja


Modlę się Boże, żarliwie,
Modlę się Boże, serdecznie:
Za krzywdę upokorzonych,
Za drżenie oczekujących,
Za wieczny niepokój zmarłych,
Za konających bezsilnośċ,
Za smutek niezrozumianych,
Za obrażonych, wyśmianych,
Za głupich, złych i maluczkich,
Za tych, co biegną zdyszani
Do najbliższego doktora,
Za tych, co z miasta wracają
Z bijącym sercem do domu,
Za potrąconych grubiańsko,
Za wygwizdanych w teatrze,
Za nudnych, brzydkich, niezdarnych,
Za słabych, bitych, gnębionych,
Za tych, co usnąċ nie mogą,
Za tych, co śmierci się boją,
Za czekających w aptekach
I za spóźnionych na pociąg,
—  ZA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW ŚWIATA,
Za ich kłopoty, frasunki,
Troski, przykrości, zmartwienia,
Za niepokoje i bóle,
Tęsknoty, niepowodzenia,
Za każde drgnienie najmniejsze,
Co nie jest szczęściem, radością,
Która niech ludziom tych wiecznie
Przyświeca jeno życzliwie —
Modlę się, Boże, serdecznie,
Modlę się, Boże, żarliwie!


Julian Tuwim, Litania
Praca domowa

W trakcie lekcji wymienionych zostało wiele negatywnych zja­wisk, jakie cechują świat, w którym żyjemy. Postaraj się przedstawiċ zjawiska pozytywne

.Następna:  Lekcja Nr 2  —   CO SĄDZIĆ O POSTĘPIE TECHNICZNYM?      |>>>>>|

Poprzednia:    —   WSTĘP      |<<<<<|


| powrót do startu |   | powrót do: SPIS TREŚCI |