Przeskocz do treści

Małżeństwo

Informacje dotyczące udzielania sakramentu małżeństwa:

 1. Małżeństwo powinno być zawierane w parafii, gdzie przynajmniej jedno z narzeczonych posiada stale lub tymczasowe zamieszkanie (Kodeks Prawa Kanonicznego p. 1115). Tam też należy załatwiać sprawy przedślubne.
 2. Wierni Kościoła Katolickiego w Polsce, zgodnie z postanowieniem Konferencji Episkopatu z dn. 4 czerwca 1998, zawierając małżeństwo kanoniczne, mają obowiązek uzyskania dla niego skutków cywilnych, zapewnionych w Konkordacie (art.10).
 3. Termin ślubu zostaje ustalony najpóźniej w dniu spisywania protokółu przedślubnego.
 4. Narzeczeni mając zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński winni zgłosić się oboje do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed zamierzonym terminem ślubu.
 5. Do kancelarii należy przynieść
  • aktualne świadectwa chrztu świętego, tj. nie starsze niż sześć miesięcy
  • na świadectwie winna znajdować się adnotacja o przyjęciu sakramentu bierzmowania (jeśli jej nie ma należy w parafii bierzmowania uzyskać takie świadectwo) oraz, że nie ma przeszkód do zawarcia sakramentu małżeństwa
  • dokument poświadczający ukończenie przygotowania przedmałżeńskiego lub co najmniej aktualne uczestniczenie w takim przygotowaniu
  • dowody osobiste
 6. Na podstawie powyższych dokumentów zostanie spisany protokół przedślubny oraz zapowiedzi.
 7. Zapowiedzi są głoszone w parafii narzeczonego i narzeczonej. Strona nie będąca z naszego terenu otrzyma prośbę o wygłoszenie zapowiedzi w swojej parafii.
 8. Po spisaniu protokółu przedślubnego należy w najbliższym czasie przystąpić do sakramentu pokuty. Przy konfesjonale na początku spowiedzi należy zaznaczyć, iż jest to spowiedź przedślubna.
 9. Po wygłoszeniu zapowiedzi należy zaświadczenie o tym fakcie dostarczyć do naszej kancelarii.
 10. Do kancelarii należy dostarczyć również aktualne (tj. którego, co najmniej, ostatni dzień ważności obejmuje dzień ślubu) „Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa”. Zaświadczenie należy dostarczyć w trzech egzemplarzach. Zaświadczenie winno być sporządzone przez kierownika urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych.
 11. Na dzień przed ślubem (w piątek o godz. 19) należy zgłosić się – razem ze świadkami – do kancelarii parafialnej w celu spisania aktu ślubu. Dostarczyć należy też kartki świadczące o odbytej spowiedzi. Świadkiem ślubu może być osoba co najmniej osiemnastoletnia i mająca zdolność podejmowania czynności prawnych.
 12. Po zakończeniu uroczystości ślubnej ksiądz błogosławiący przekaże nowożeńcom „Zaświadczenie o zawarciu małżeństwa”.
 13. W ciągu pięciu dni od zawarcia małżeństwa o fakcie tym zostanie powiadomiony Urząd Stanu Cywilnego. Tam też w razie załatwiania jakichkolwiek spraw cywilnych należy odbierać wypis z ksiąg cywilnych.
 14. W celu załatwienia jakichkolwiek spraw kościelnych wypis o zawarciu małżeństwa należy odbierać w naszej kancelarii.
 15. Zasadą jest, iż sakrament małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonego lub narzeczonej. Gdyby jednak zaistniały jakieś warunki wskazujące na potrzebę zawarcia małżeństwa poza własną parafią należy uzyskać licencję z parafii w której spisano protokół przedmałżeński na ślub w innym kościele.