Powrót do nauczania Kościoła


Szóste przykazanie:


NIE CUDZOŁÓŻ


487. Jakie zadanie spoczywa na osobie ludzkiej odnośnie do swej tożsamości seksualnej?

Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę, obdarzył ich taką samą godnością osobową, i wpisał w ich człowieczeństwo powołanie do miłości i wspólnoty. Każdy człowiek powinien uznaċ i przyjąċ swoją tożsamośċ płciową, doceniając, jak ważne dla całej osoby jest jej zróżnicowanie i komplementarnośċ.


488. Co to jest czystośċ?

Czystośċ oznacza osiągnięcie pozytywnej integracji płciowości w osobie. Płciowośċ staje się osobowa i prawdziwie ludzka, gdy zostaje włączona w relację osoby do osoby. Czystośċ jest cnotą moralną, darem Boga, łaską, owocem działania Ducha.


489. Czego domaga się cnota czystości?

Domaga się nabycia panowania nad sobą, które jest wyrazem ludzkiej wolności, ukierunkowanej na dawanie daru z siebie. Potrzebne jest do tego celu stałe i integralne wychowanie, które urzeczywistnia się we wszystkich etapach wzrostu i rozwoju.


490. Jakimi dysponujemy środkami, które pomagają żyċ w czystości?

Są one liczne: łaska Boża, pomoc sakramentalna, modlitwa, poznanie siebie, praktykowanie ascezy odpowiedniej do sytuacji, ċwiczenie się w cnotach moralnych, szczególnie w cnocie umiarkowania, która zmierza do opanowania rozumem namiętności.


491. W jakim sensie wszyscy są powołani do życia w czystości?

Wszyscy, idąc za Chrystusem, wzorem wszelkiej czystości, są powołani do życia w czystości stosownie do różnych stanów swego życia: jedni, przyrzekając Bogu dziewictwo lub celibat – mogą w ten sposób łatwiej poświęciċ się niepodzielnym sercem jedynemu Bogu; inni, jeśli są związani małżeństwem, wezwani są do życia w czystości małżeńskiej; pozostali do praktykowania czystości we wstrzemięźliwości.


492. Jakie są główne wykroczenia przeciw czystości?

Do grzechów pozostających w głębokiej sprzeczności z czystością, każdy według natury własnego przedmiotu, należą: cudzołóstwo, masturbacja, nierząd, pornografia, prostytucja, gwałt, czyny homoseksualne. Grzechy te są wyrazem wady (grzechu głównego) nieczystości. Gdy są dokonywane na małoletnich, czyny takie stanowią poważne zagrożenie dla ich integralności fizycznej i moralnej.


493. Dlaczego szóste przykazanie, chociaż mówi „nie cudzołóż”,zakazuje wszystkich grzechów przeciwnych czystości?

Chociaż w tekście biblijnym Dekalogu czytamy „nie będziesz cudzołożył”, Tradycja Kościoła zawsze rozważała łącznie nakazy moralne Starego i Nowego Testamentu i uważała, że szóste przykazanie obejmuje wszystkie wykroczenia przeciw czystości.


494. Jakie są zadania władz cywilnych w odniesieniu do czystości?

Władze cywilne, ponieważ są zobowiązane szanowaċ godnośċ osoby ludzkiej, powinny stwarzaċ środowisko przyjazne dla czystości, zakazując także, stosownymi prawami, rozprzestrzenianie się wspomnianych wyżej ciężkich wykroczeń przeciw czystości, aby chroniċ przede wszystkim małoletnich i bardziej słabych.


495. Jakie są dobra miłości małżeńskiej, której podporządkowana jest płciowośċ?

Dobrami miłości małżeńskiej, która dla ochrzczonych jest uświęcona przez sakrament małżeństwa, są: jednośċ, wiernośċ, nierozerwalnośċ i otwarcie na płodnośċ.


496. Jaką wartośċ ma akt małżeński?

Akt małżeński ma podwójne znaczenie: jednoczące (wzajemne obdarowanie się małżonków) i prokreacyjne (otwarty na przekazywanie życia). Nikt nie ma prawa naruszaċ tego nierozłącznego związku, jakiego sarn Bóg chciał, istniejącego między tymi dwoma znaczeniami aktu małżeńskiego, wykluczając z nich jeden lub drugi.


497. Kiedy moralnie dozwolona jest regulacja poczęċ?

Regulacja poczęċ, która ukazuje jeden z aspektów odpowiedzialnego ojcostwa i macierzyństwa, obiektywnie zgodna z moralnością, gdy jest dokonywana przez małżonków bez interwencji z zewnątrz, nie z egoizmu, lecz z poważnych motywów i metodami zgodnymi z obiektywnymi kryteriami moralności, to jest przez okresową wstrzemięźliwośċ i odwoływanie się do okresów niepłodnych.


498. Jakie są niemoralne środki regulacji poczęċ?

Jest wewnętrznie złe każde działanie – jak na przykład bezpośrednia sterylizacja czy antykoncepcja – które, czy to w przewidywaniu aktu małżeńskiego, podczas jego spełniania, czy w rozwoju jego naturalnych skutków, miałoby za cel lub jako środek uniemożliwienie poczęcia.


499. Dlaczego sztuczna inseminacja i sztuczne zapłodnienie są niemoralne?

Są niemoralne, ponieważ powodują oddzielenie prokreacji od aktu, w którym dwie osoby oddają się nawzajem, wprowadzając w ten sposób panowanie techniki nad pochodzeniem i przeznaczeniem osoby ludzkiej. Ponadto inseminacja i zapłodnienie heterologiczne poprzez techniki, które wprowadzają osobę z zewnątrz do pary małżeńskiej, łamią prawo dziecka do urodzenia się z ojca i matki, których zna i którzy są połączeni węzłem małżeńskim, oraz pozostają w sprzeczności z wyłącznym prawem małżonków do stania się ojcem i matką wyłącznie dzięki sobie.


500. Jak należy patrzeċ na dziecko?

Dziecko jest darem Boga, darem większym niż małżeństwo. Dziecko nie może byċ uważane za przedmiot własności („dziecko chciane za wszelką cenę”). Istnieje natomiast prawo dziecka, by byċ owocem właściwego aktu miłości małżeńskiej swoich rodziców i jako osoba od chwili swego poczęcia mieċ również prawo do szacunku.


501. Co mogą czyniċ małżonkowie, kiedy nie mają dzieci?

Małżonkowie, którzy po wyczerpaniu dozwolonych śródków medycznych cierpią na bezpłodnośċ, mogą daċ dowód swej wielkoduszności, adoptując opuszczone dzieci lub pełniąc trudne posługi na rzecz innych.


502. Jakie są wykroczenia przeciw godności małżeństwa?

Są to: cudzołóstwo, rozwód, poligamia, kazirodztwo, wolne związki (współżycie, konkubinat), akty seksualne przed lub poza małżeństwem.Kompendium KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

Powrót do nauczania Kościoła