Ks. Piotr Tomasik — „TAK NIECH ŚWIECI WASZE ŚWIATŁO”

Podręcznik do nauki religii dla III klasy gimnazjum


Tematy dodatkowe:
ROK Z CHRYSTUSEM W KOŚCIELE

11. Duch Prawdy

Na zakończenie okresu wielkanocnego Kościół obchodzi uroczystośċ Zesłania Du­cha Świętego, dzień narodzin Kościoła. Oto na zalęknionych apostołów zstąpił Duch Święty, który uzdolnił ich do mężnego, odważnego głoszenia prawdy, że Jezus żyje. Wydarzenie to opisuje 2 rozdział Dziejów Apostolskich:Bóg mówi

A kiedy nadszedł dzień Pięċdziesiątnicy, wszyscy znaj­do­wali się razem na tym samym miejscu. Naraz dał się słyszeċ pochodzący z nieba szum, jakby uderzenie gwał­tow­nego wi­chru, który napełnił cały dom, gdzie wszyscy prze­by­wa­li. Równocześnie pojawiły się nad nimi jakby języki z ognia, któ­re się rozdzieliły i po jednym spoczęły na każdym z osob­na. Wtedy wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówiċ obcymi językami, tak jak sam Duch pozwalał im mówiċ. Przebywali zaś wtedy w Jerozolimie Żydzi pobożni ze wszy­stkich narodów zamieszkujących ziemię. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się gromadnie. Ogarnęło ich przy tym wie­lkie zdumienie, bo oto każdy słyszał, jak przemawiano jego własnym językiem. I pytali pełni zdumienia i podziwu: Czyż ci przemawiający nie są wszyscy Galilejczykami? Jak więc to się dzieje, że każdy z nas słyszy swój własny język? Wszyscy sły­szymy, jak w naszych własnych językach opowiadają o wie­lkich dziełach Boga

Dz 2, 1–8. 11b
Przypomnij sobie

Dary Ducha Świętego powodują, że człowiek staje się otwarty na działanie łaski Bożej. Dopełniają one i udoskonalają cnoty tych, którzy je otrzymują. Darami Ducha Świętego są:


»mądrośċ,
»rozum,
»rada,
»męstwo,
»umiejętnośċ,
»pobożnośċ,
»bojaźń Boża.
Przypomnij sobie

Zbliża się czas Waszych egzaminów do szkoły średniej, stajecie wobec konieczności ważnych, byċ może, zasadniczych wyborów, które zaowocują w Waszym życiu. Módlcie się do Ducha Świętego, by rozwijał w Was swoje dary, których zadatek otrzymaliście na chrzcie świętym:
Módlmy się

Duchu Święty, racz mi udzieliċ daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne.

Daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione, na ile jest to tylko możliwe dla nieudolności ludzkiej.

Daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świata.

Daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą.

Daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym byċ wystawiony.

Daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej.

Daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obraziċ jedynie dla miłości Twojej.

Do tych wszystkich darów, Duchu Święty, dodaj mi dar pokuty, abym grzechy swoje opłakiwał, i dar umartwienia, abym zadośċuczynił Boskiej sprawiedliwości. Napełnij, Duchu Święty, moje serce Boską miłością i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku. Amen.
Następna:  Temat Nr 12  —   OBRZĘDY SAKRAMENTU BIERZMOWANIA      |>>>>>|

Poprzednia:  Temat Nr 10  —   ZASIADŁ PO PRAWICY OJCA      |<<<<<|


| powrót do startu |   | powrót do: SPIS TREŚCI |