Ks. Piotr Tomasik — „TAK NIECH ŚWIECI WASZE ŚWIATŁO”

Podręcznik do nauki religii dla III klasy gimnazjum


Rozdział trzeci:
DROGA UCZNIA CHRYSTUSA

Odpuśċ nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom

37. Kto jest moim bliźnim?

Każdy z nas powinien okazywaċ innym tolerancję, ponieważ drugi człowiek jest stworzony na obraz Boga. Jednak czasem zdarza się, że postawa szacunku i miłości utrudniana jest przez rozmaite urazy i pretensje, czasem uzasadnione, a czasem zupełnie nieuzasadnione. Przykładem takich nieuzasadnionych pretensji może byċ podsycanie w sobie postaw niechęci wobec ludzi, którzy należą do innego narodu. Pisze o tym Wasza starsza koleżanka, uczennica klasy I liceum:Listy,
opinie

Mój dziadek jest strasznym antysemitą. Nienawidzi wszystkich Żydów. Gdziekolwiek źle się dzieje, to przypisuje winę za wszystko „spiskowi żydowskiemu”. Kiedyś, w czasie dyskusji przy stole, w któreś święta, ktoś spytał dziadka, czy nie prze­szkadza mu, że Pan Jezus też narodził się w narodzie żydowskim. Dziadek powiedział, że Pan Jezus nie był Żydem, ale Bogiem. Skoro jednak Matka Boża była Żydówką? Wtedy dziadek, trochę przyparty do muru, powiedział, że to mu najbardziej prze­szka­dza.

Oczywiście, dziadek wcale nie pochwala zbrodni, jakich dokonano na Żydach w cza­sie II wojny światowej, oburza się na nie. Mój dziadek nie chciałby, żeby Żydów zabijano. Ale całą tę wojenną tragedię Żydów tłumaczy tym, że również Hitlera uznaje za Żyda. Nie wiem, jak mam mojemu dziadkowi wytłumaczyċ, że taka niechęċ do Żydów to coś niedobrego.


Ma rację Wasza koleżanka, gdy martwi ją, że jej dziadek ma tak dziwne i nieuza­sadnione postawy niechęci wobec Żydów. Byċ może Wy sami też spotkaliście się z lu­dźmi, którzy wszelkie trudności i bolączki życia uzasadniają istnieniem jakiegoś do­mnie­manego spisku żydowskiego. Możemy wręcz pytaċ, jak takie poglądy mają się do postawy tolerancji. Czy właśnie takie wypowiedzi nie rzutują na obraz świado­mo­ści Polaków na świecie? Przecież przedstawia się nas, niestety, jako ludzi ciasnych, nienawidzących innych narodów. To jest nieprawda, ale takie niemądre przesądy da­ją podstawy, by nas wszystkich oskarżaċ o antysemityzm. Dlatego każdy z Was powi­nien sobie uzmysłowiċ, że jest on złem.
Jan Paweł II naucza

Chcę wspomnieċ moje osobiste doświadczenie od naj­wcześniejszych lat mojego życia w rodzinnym mieście. Pamiętam naprzód szkołę podstawową w Wadowicach, gdzie w klasie co najmniej 1/4 uczniów stanowili chłopcy żydowscy. (…) Mam żywo przed oczyma obraz Żydów podążających w dzień sobotni do synagogi, która znajdowała się na zapleczu naszego gimnazjum. Obie grupy religijne, katolików i żydów, łączyła świadomośċ, że modlą się do tego samego Boga. Mimo różnicy języka modlitwy w kościele i synagodze w zna­cznej mierze opierały się na tych samych tekstach.

A potem przyszła II wojna światowa z obozami konce­ntra­cyjnymi i masowa eksterminacja. W pierwszym rzędzie ulegli jej właśnie synowie i córki narodu żydowskiego — tylko dla-tego, iż byli Żydami. Każdy, kto żył wówczas w Polsce, musiał się z tym zetknąċ, przynajmniej w sposób pośredni.

Było to więc i moje osobiste doświadczenie, które noszę w sobie do dzisiaj. Oświęcim, będący chyba najbardziej wymo­wnym symbolem holocaustu narodu żydowskiego, mówi, jak daleko może posunąċ się system zbudowany na przesła­nkach nienawiści rasowej i żądzy panowania jednego narodu. Oświęcim nie przestaje ostrzegaċ także i dzisiaj. Oświęcim mówi, iż antysemityzm jest wielkim grzechem przeciw ludzko­ści. Mówi, że wielkim grzechem przeciw ludzkości jest wsze­lka nienawiśċ rasowa, która niechybnie prowadzi do pode­ptania człowieczeństwa.

Przekroczyċ próg nadziei, 1994
Zastanów się
»Dlaczego antysemityzm jest złem?
»Co jest źródłem nienawiści rasowej?
»W jaki sposób unikaċ antysemityzmu i uprzedzeń wobec innych grup ludzi?
Porozmawiajcie na ten temat wspólnie w klasie. Postarajcie się skorzy­staċ z wniosków z poprzedniej lekcji.Módlmy się

Boże Abrahama, Boże Proroków, Boże Jezusa Chrystu­sa. W Tobie zawarte jest wszystko, do Ciebie zmierza wszy­stko, Ty jesteś kresem wszystkiego. Wysłuchaj naszych mo­dlitw, jakie zanosimy za Naród Żydowski, który ze względu na swoich przodków jest Tobie nadal bardzo drogi. Wzbudzaj w Nim nieustannie coraz żywsze pragnienie zgłę­biania Twej Prawdy i Twej Miłości. Wspomagaj Go, by zabie­gając o pokój i sprawiedliwośċ, mógł objawiċ światu moc Twego błogosławieństwa. Wspieraj Go, aby doznawał szacu­nku i miłości ze strony tych, którzy jeszcze nie rozumieją wielkości doznanych przez Niego cierpień, oraz tych, którzy solidarnie w poczuciu wzajemnej troski wspólnie odczuwają ból zadanych Mu ran. Pamiętaj o nowych pokoleniach, o młodzieży i dzieciach, aby niezmiennie wierne Tobie trwały w Tym, co stanowi szczególną Tajemnicę ich powołania. Umocnij wszystkie pokolenia, aby dzięki ich świadectwu lu­dzkośċ pojęła, że Twój zbawczy zamiar rozciąga się na całą ludzkośċ, i że Ty Boże jesteś dla wszystkich narodów począ­tkiem i ostatecznym celem. Amen.
Zapamiętaj
Antysemityzm i inne uprzedzenia rasowe czy naro­do­we są złem.    Utwierdzanie się w takich przekona­niach może ułatwiaċ człowiekowi krzywdzenie in­nych ludzi. Dlatego powinniśmy walczyċ z takimi postawami.Praca domowa
1.Przeczytaj z Ewangelii św. Łukasza 10, 30–37. Kto jest bliźnim? Co mu się od nas należy? Jak w życie wprowadzaċ wskazania tej przy­powieści?
2.W czasie II wojny światowej bardzo wielu Polaków podejmowało wysiłek i ogromne ryzyko ratowania Żydów, choċ groziła za to kara śmierci. Najwięcej Polaków zostało odznaczonych medalem Sprawiedliwy wśród narodów świata przyznawanym osobom, które w czasie wojny ratowały Żydów. Co wiesz o tej akcji pomocy naro­dowi żydowskiemu?Następna:  Lekcja Nr 38  —   KOŚCIÓŁ WOBEC WYZWANIA IDEOLOGII      |>>>>>|

Poprzednia:  Lekcja Nr 36  —   OBLICZA TOLERANCJI      |<<<<<|


| powrót do startu |   | powrót do: SPIS TREŚCI |