Ks. Piotr Tomasik — „DOM NA SKALE”

Podręcznik do nauki religii dla II klasy gimnazjumRozdział trzeci:
    DROGOWSKAZY DO SZCZĘŚCIA

PYTANIA KONTROLNE

  1.Czym jest wolnośċ w znaczeniu pozytywnym i negatywnym?
  2.Na czyim autorytecie opierają się Przykazania?
  3.Na czym polega wartośċ Przykazań?
  4.Dlaczego w tekście I Przykazania Bożego zawarty został zakaz wykonywania obrazów rzeczy stworzonych?
  5.Dlaczego, mimo formalnego zakazu zawartego w I Przykazaniu wykonywania podobizn Boga, chrześcijanie takie obrazy wykonują?
  6.Dlaczego I Przykazanie Boże uznawane jest za podstawę Dekalogu?
  7.Na czym polega postawa ateizmu praktycznego?
  8.Dlaczego korzystanie z horoskopów sprzeciwia się wierze?
  9.Czym sekta wabi i jakie są skutki przynależności do sekty?
10.Co oznacza święte Imię Boga — Jahwe?
11.Dlaczego przeklinanie jest grzechem?
12.Na czym polega postawa faryzeizmu?
13.Jaki jest związek II Przykazania Bożego ze świadectwem życia chrześcijańskiego?
14.Jakie znaczenie dla chrześcijanina winien mieċ krzyżyk bądźmedalik?
15.Jakie były przyczyny reformacji i reformy katolickiej?
16.Co to jest odpust?
17.Jaki jest związek i jaka różnica między odpustem i odpuszczeniem grzechów?
18.Kim był i jakie poglądy głosił Marcin Luter?
19.Omów katolicko–luterańską deklarację o usprawiedliwieniu z 1999 r.
20.Kim był i jakie poglądy głosił Ulrich Zwingli?
21.Kim był i jakie poglądy głosił Jan Kalwin?
22.Jakie nazwy noszą historyczne Kościoły wywodzące się z reformacji? Jakie są podobieństwa i różnice doktrynalne pomiędzy nimi?
23.Co to jest sukcesja apostolska? Jakie jest jej znaczenie praktyczne dla życia sakramentalnego?
24.Omów historię i główne założenia ruchu ekumenicznego.
25.Jakie wartości do zaoferowania chrześcijaństwu ma współczesny protestantyzm?
26.Przedstaw okoliczności zwołania Soboru Trydenckiego.
27.Omów podstawowe uchwały Soboru Trydenckiego.
28.Kim był św. Karol Boromeusz?
29.Kim był św. Ignacy Loyola?
30.Omów przebieg reformacji w Polsce.
31.Uzasadnij tezę, że Polska była krajem tolerancji religijnej.
32.Uzasadnij, że zasada Cuius regio, eius religio była zasadą nietolerancji religijnej.
33.Omów historię i teraźniejszośċ zakonu jezuitów.
34.Jakie były przyczyny i skutki zawarcia Unii Brzeskiej?
35.Co to jest obrządek?
36.Omów historię Kościoła grecko–katolickiego.
37.Kim byli męczennicy drelowscy?
38.Kim był św. Andrzej Bobola?
39.Scharakteryzuj krótko oświecenie.
40.Omów główne założenia racjonalizmu. Dlaczego pogląd ten jest nie do pogodzenia z wyznawaniem wiary katolickiej?
41.Omów główne założenia deizmu. Dlaczego pogląd ten jest nie do pogodzenia z wyznawaniem wiary katolickiej?
42.Omów główne założenia masonerii. Dlaczego przynależnośċ do tej organizacji jest nie do pogodzenia z wyznawaniem wiary katolickiej?
43.Omów pozytywną rolę oświecenia w historii Kościoła.
44.Jaka była sytuacja w Kościele francuskim w przeddzień wybuchu rewolucji francuskiej?
45.Jaki był stosunek rewolucji francuskiej do katolicyzmu?
46.Omów przyczyny wybuchu i przebieg powstania ludowego w Wandei.
47.Jakie były pozytywne skutki rewolucji francuskiej dla Kościoła katolickiego?
48.Kim był św. Jan Vianney?
49.Jakie było znaczenie szabatu w życiu Izraelitów?
50.Jakie jest znaczenie niedzieli w życiu chrześcijan?
51.Jaki jest sens, zdaniem Jana Pawła II, prawnej gwarancji dla niedzielnego wypoczynku chrześcijan?
52.W które dni świąteczne katolik powinien uczestniczyċ we Mszy Świętej?
53.Czego od chrześcijanina domaga się IV Przykazanie Boże?
54.Jakie jest znaczenie ludzi starych w społeczeństwie? W jaki sposób ludzie młodzi winni ich traktowaċ?
55.Kim była bł. Marianna Biernacka?
56.Dlaczego miłośċ Ojczyzny jest obowiązkiem chrześcijańskim?
57.Kim był Romuald Traugutt?
58.Omów sytuację moralną w Polsce w czasach saskich.
59.Jakie było znaczenie Konstytucji 3 Maja w życiu narodu polskiego?
60.Na czym, zdaniem Jana Pawła II, polega współczesny egzamin z wolności, jaki zdajemy jako naród?
61.Omów wykroczenia przeciw V Przykazaniu Bożemu.
62.Do jakich zachowań pozytywnych wzywa V Przykazanie Boże?
63.Jaka jest wymowa biblijnego symbolu uczty?
64.Na czym polega niebezpieczeństwo zażywania narkotyków?
65.Na czym polega niebezpieczeństwo nadużywania alkoholu?
66.Na czym polega niebezpieczeństwo palenia papierosów?
67.Jakie cechy przyjaźni wymienia Księga Mądrości Syracha (Syr 6, 6–12. 14–17)?
68.Przedstaw historię przyjaźni Dawida i Jonatana.
69.Na czym polegają różnice w dojrzewaniu dziewcząt i chłopców?
70.Na straży jakich wartości stoi VI Przykazanie Boże?
71.Omów wykroczenia przeciw VII Przykazaniu Bożemu.
72.Jakie jest przeznaczenie dóbr posiadanych przez człowieka?
73.Jakie prawdy stanowią religijną podstawę ekologii chrześcijańskiej?
74.Na straży jakich wartości stoi VII Przykazanie Boże?
75.Kim był św. Brat Albert?
76.Co to znaczy troszczyċ się o ubogich?
77.Do jakich konsekwencji na gruncie moralności i religii prowadzi przyjęcie błędnej zasady: Każdy ma swoją prawdę?
78.Jakie jest znaczenie prawdy w życiu człowieka?
79.Omów wykroczenia przeciw VIII Przykazaniu Bożemu.
80.W jaki sposób można naprawiċ grzechy przeciw VIII Przykazaniu?
81.Na czym polega manipulacja telewizyjna? Jak się przed nią broniċ?
82.Dlaczego czytanie czasopism wyśmiewających wartośċ czystości i znaczenie rodziny jest grzechem?


Następna:  Lekcja Nr 37  —   BYĆ UBOGIM W DUCHU      | >>>>> |

Poprzednia:  Lekcja Nr 36  —   JAKĄ PRASĘ CZYTAĆ?      | <<<<< |


| powrót do startu |   | powrót do: SPIS TREŚCI |