Ks. Piotr Tomasik


„DOM NA SKALE”

Podręcznik do nauki religii dla II klasy gimnazjum

Kuria Biskupia
Diecezji Warszawsko–Praskiej
Warszawa 2000
Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko–Praskiej z 1 kwietnia 2000 r. nr 375/K/2000.


†Stanisław Kędziora
WIKARIUSZ GENERALNY
Ks. Robert Szewczyk
NOTARIUSZ

ISBN 83–87856–14–2


Składam serdeczne podziękowania:
»  JE Księdzu Biskupowi Kazimierzowi Romaniukowi za konsultację biblijną,
»  mojej Mamie, Dr Ewie Tomasik, za konsultację pedagogiczną i polonistyczną,
»  Siostrom Beacie Sabarze i Otylii Pierożek za konsultację katechetyczną.

Ks. Piotr Tomasik


Niektóre fragmenty niniejszego podręcznika zostały zaczerpnięte z książki: Ks. Piotr Tomasik, Zbudowaċ dom na skale. Podręcznik do nauki religii dla klasy VII szkoły podstawowej, Warszawa 1998: Kuria Biskupia Diecezji Warszawsko–Praskiej.


Wszystkie cytaty perykop biblijnych (poza tymi, w których podano nazwę tłumaczenia lub nazwisko tłumacza) pochodzą z Biblii warszawsko–praskiej w przekładzie bpa Kazimierza Romaniuka.Drodzy młodzi Przyjaciele!


Już drugi rok będziemy wspólnie szli drogami wiary, by poznawaċ Boga. Chrystus w Ewangelii, która stanowi motto naszych tegorocznych spotkań, wzywa, byśmy budowali dom na skale. A skałą jest On, który za nas umarł i zmartwychwstał.


Pisząc ten podręcznik nie chciałem, by był on tylko zbiorem formułek do nauczenia się. Dlatego sięgałem do wypowiedzi Waszych rówieśników, a także nieco od Was starszych koleżanek i kolegów. Chcę, abyście pytania zawarte w podręczniku potra­ktowali jako propozycję do dyskusji i do przemyślenia. Żeby Boga kochaċ, trzeba Go poznaċ. Żeby Go poznaċ, trzeba nauczyċ się o Nim rozmawiaċ. Zresztą rozmawia­jąc o Bogu bardzo szybko poczujecie, jak On jest Wam bliski, jak blisko jest Waszych problemów życiowych.


Problemy podjęte w tej książce dotyczą sensu życia człowieka i wartości, którym warto służyċ. Bóg pozostawił nam drogowskazy, według których mamy poruszaċ się po drogach świata, by osiągnąċ pełne i wieczne szczęście. Te drogowskazy to Przykazania objawione Izraelowi na Synaju. Ale Bóg nie daje nam tylko objaśnienia, co czyniċ. On, w Chrystusie, idzie wraz z nami, by wspieraċ nas swoją łaską obecną w sakramentach. Tematem naszych spotkań jest zatem Kościół Przykazań i Kościół sakramentów. Przykazania ukazują nam, jak żyċ, sakramenty dają moc, byśmy te wskazania Jezusa wypełnili.


Poznacie ponadto fragmenty historii naszego Kościoła od XVI do początków XIX w., a więc epok, o których będziecie się równolegle uczyċ na lekcjach historii. Materiału historycznego jest dużo, ale słuchając podobnych rzeczy na religii i historii doświadczycie, jak wielką satysfakcję można czerpaċ ze spotkania z ludźmi, którzy wiele wieków przed nami chcieli rozwiązaċ te same problemy, z którymi my się dziś spotykamy. Nie żałujcie przeto trudu myślenia.


Po zakończeniu roku szkolnego, napiszcie koniecznie, co sądzicie o tym podręczniku. Wasze uwagi prześlijcie do mnie przez Waszych nauczycieli religii.


Zostańcie z Bogiem!

Ks. Piotr TomasikBóg mówi

Ktokolwiek słów Moich słucha i według nich postępuje, podobny jest do człowieka, który buduje sobie dom na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom, lecz on się nie zawalił, bo zbudowany był na skale.


Mt 7, 24–25

Jan Paweł II naucza

Dom zbudowany na skale. Budowla życia. Jak ją wznosiċ, aby nie runęła pod naporem żywiołów tego świata? Jak budowaċ ten dom, aby z „przybytku doczesnego zamieszka­nia” stał się „mieszkaniem od Boga, domem nie ręką ludzką uczynionym, lecz wiecznie trwałym w niebie”, jak pisze św. Paweł do Koryntian?

Dziś słyszymy odpowiedźna te zasadnicze pytania wiary: u podstaw chrześcijańskiego budowania leży słuchanie i wy­pełnianie słowa Chrystusa. A mówiąc „słowo Chrystusa”, ma­my na myśli nie tylko Jego nauczanie, przypowieści i obie­tnice, ale również Jego czyny, znaki i cuda. Nade wszystko zaś Jego śmierċ, zmartwychwstanie i zesłanie Ducha Świę­tego. Więcej jeszcze: mamy na myśli samego Syna Bożego, odwieczne Słowo Ojca, w tajemnicy Wcielenia. „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I ogląda­liśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy”, jak pisze św. Jan.

Pelplin, 6 VI 1999
Następna:  Lekcja nr 1  —   MOJE WADY I ZALETY      | > > > > > |

Poprzednia:    —   SPIS TREŚCI      | <<<<< |


| powrót do startu |