Ks. Piotr Tomasik — „SŁOWO BLISKO CIEBIE”

Podręcznik do nauki religii dla I klasy gimnazjum


Rozdział drugi:
POSŁAŁ SŁOWO, ABY ICH ULECZYĆ
Ps 107, 20

Pytania kontrolne


  1.Co to jest objawienie naturalne (kosmiczne)?
  2.Co to jest objawienie nadprzyrodzone (historyczne)?
  3.Jakie przymioty świata stworzonego, zdaniem autora Księgi Mądrości, pozwalają poznaċ przez podobieństwo Stwórcę?
  4.Czym różni się mentalnośċ człowieka biblijnego i nasza?
  5.Co wiesz o historii krajów leżących w Żyznym Półksiężycu?
  6.Co to jest monoteizm?
  7.Co to jest natchnienie?
  8.Jakie były etapy powstawania ksiąg biblijnych?
  9.Wymień języki biblijne.
10.Wymień starożytne przekłady Biblii.
11.Wymień kilka przykładowych gatunków literackich występujących w Biblii.
12.Dlaczego określenie gatunku literackiego konkretnego tekstu biblijnego jest ważne do zrozumienia orędzia, jakie ten fragment przekazuje?
13.Co to jest kanon biblijny?
14.Co to są księgi deuterokanoniczne?
15.Z jakich części składa się katolicki kanon Pisma św.?
16.Kiedy i gdzie został spisany opis stworzenia świata (Rdz 1)?
17.Jakie wnioski wynikają z opisu stworzenia świata (Rdz 1)?
18.Jakie wnioski wynikają z opisu stworzenia człowieka (Rdz 2)?
19.W jaki sposób równośċ mężczyzny i kobiety uzasadniają obydwa opisy stworzenia?
20.Skąd na świecie wzięło się zło?
21.Jak brzmi pierwsza zapowiedźzbawienia?
22.Jakie były skutki grzechu pierworodnego?
23.Jakie jest religijne znaczenie potopu?
24.Czego symbolem była wieża Babel?
25.Co jest skutkiem grzechu spod wieży Babel? W jaki sposób Bóg przezwycięża to odstępstwo?
26.Czego zażądał Bóg od Abrahama w dniu, w którym go powołał?
27.Na czym polegały próby wiary, jakim Bóg poddał Abrahama?
28.Dlaczego św. Paweł nazywa w Liście do Rzymian Abrahama ojcem naszej wiary?
29.Czego możemy dowiedzieċ się o sensie modlitwy z rozmowy Boga z Abrahamem (Rdz 18)?
30.W jaki sposób Bóg objawił swoje Imię Mojżeszowi? Jak ono brzmi i co znaczy?
31.Dlaczego Izraelici świętowali rokrocznie Paschę?
32.W jaki sposób Bóg zawarł na pustyni Przymierze z Izraelem?
33.Jak Izraelici sprzeniewierzyli się Bogu na pustyni?
34.Przed jakimi próbami wiary stawiał Bóg Mojżesza?
35.Jaką prawdę o Bogu przedstawia nam historia Mojżesza?
36.Jaką prawdę o Bogu przedstawia nam historia zdobycia Jerycha?
37.Czym była klątwa?
38.Czym jest cud w znaczeniu biblijnym?
39.Co sądziċ o krwawych wojnach w czasie zdobywania Kanaanu?
40.Co sądziċ o cudzie zatrzymania słońca w czasie bitwy pod Gibeonem? Czy Biblia zawiera teksty nieprawdziwe?
41.Co jest treścią Przymierza, jakie Bóg zawarł z Izraelem przez Jozuego?
42.Jakie jest znaczenie legendy w Biblii?
43.Kim byli sędziowie? Wymień kilka ich imion.
44.Jakie jest znaczenie religijne historii sędziów (odpowiedz opierając się na historii powołania Gedeona)?
45.Dlaczego Izraelici przez dłuższy czas od przybycia do Kanaanu nie mieli króla?
46.W jaki sposób i do jakich zadań Bóg powołał Samuela?
47.Przedstaw historię Saula.
48.Czy Biblia zawiera teksty niemoralne? Odpowiedz posługując się historią Dawida.
49.Jakie prawdy dotyczące naszego życia przekazuje nam Biblia w historii grzechu Dawida?
50.O co Salomon prosił Boga? I co otrzymał?
51..Jakie było znaczenie Świątyni dla Izraelitów? Odpowiedz nawiązując do treści modlitwy poświęcenia Świątyni (1 Krl 8).
52.Na czym polegał grzech Salomona? Co było konsekwencją tego grzechu?
53.Jakie było znaczenie proroka w Biblii?
54.W jaki sposób Eliasz walczył z kultami pogańskimi?
55.W jaki sposób objawił się Bóg Eliaszowi? Co w związku z tym objawieniem możemy powiedzieċ o modlitwie?
56.Dlaczego Izraelici oczekiwali na nowego Eliasza? Kto przyszedł przed Chrystusem w duchu Eliasza?
57.Scharakteryzuj poszczególne części Księgi Izajasza.
58.Dlaczego Izajasza nazywa się Ewangelistą Starego Testamentu?
59.Co mówi o swoim powołaniu prorok Jeremiasz?
60.W jakim okresie historycznym działał Jeremiasz? Co mówi o Nowym Przymierzu?
61.Krótko scharakteryzuj Księgę Ezechiela.
62.Krótko scharakteryzuj Księgę Daniela.
63.Jakie jest znaczenie dla religii Izraela okresu niewoli babilońskiej i powrotu z niej?
64.Czy Biblia zawiera testy ateistyczne? Odpowiedz posługując się wiedzą na temat Księgi Koheleta.
65.Jakie prawdy religijne przekazuje księga Hioba?
66.Co o miłości Boga i człowieka mówi Pieśń nad pieśniami?
67.O jakich wartościach przypomina historia powstania machabejskiego?


Następna:  Lekcja Nr 24  —   WIELKIE OCZEKIWANIE      | >>>>> |

Poprzednia:  Lekcja Nr 22  —   WIERNOŚĆ WŚRÓD UCISKU      | <<<<< |


| powrót do startu |    | powrót do: SPIS TREŚCI |