| powrót do czytelni |


ks. Michał Bednarz


„Pytania do Biblii”


Początek:       Skąd wiadomo, że Biblia to Słowo Boże?


Czy koniecznie należy odwoływaċ się do Tradycji?


Kiedy zastanawiamy się nad tym, czy w wyjaśnianiu Pisma Świętego trzeba braċ pod uwagę Tradycję, czy może należy ją bezwzględnie odrzuciċ, musimy odwołaċ się do historii narodu wybranego oraz do dziejów pierwotnego Kościoła, utrwalonych w pismach Nowego Testamentu. Żydowskie podejście do Biblii jest dla nas przykładem czytania według tradycji osadzonej we wspólnocie, w historii, w jej pamięci. Dla Żydów było i jest zawsze oczywiste, iż Biblię należy czytaċ z pomocą ustnej tradycji utrwalonej w Talmudzie. Również dzieje chrześcijaństwa, zwłaszcza jego pierwszych wieków, świadczą o tym, że w wyjaśnianiu Biblii należy odwoływaċ się do Tradycji i należy to czyniċ we wspólnocie Kościoła. Pismo Święte winno byċ wyjaśniane według Ducha, albowiem jest ono dziełem Ducha Świętego. Tego zaś Ducha posiada Kościół. To więc, co sprzeciwia się nauce Kościoła, winno byċ uważane za błędne.

A teraz popatrzmy na tę sprawę w świetle doświadczenia i oceńmy krytycznie pewne zjawiska. Czy rzeczywiście Tradycja i Kościół są konieczne przy czytaniu Pisma Świętego? Nawet najlepszy przekład Biblii może sprawiaċ kłopoty i trudności. Chcąc ich uniknąċ, wskazane jest, aby przynajmniej na początku pozwoliċ sobą pokierowaċ. Nie krępujemy w tym wypadku swego ducha, ale idziemy szlakiem dawno utartym i poświadczonym przez samą Biblię oraz żydowską i chrześcijańską tradycję.

Jeżeli idziemy w nieznane miejsce, staramy się przestudiowaċ przewodniki albo zapytaċ o radę ludzi, którzy dobrze znają ten teren. Jest to logiczne. Tak zawsze postępowali i postępują ci, którzy nie chcą błądziċ. Wynika to z doświadczenia. Po co błądziċ i szukaċ, kiedy można skorzystaċ z pomocy innych? Czy nie lepiej się im poddaċ? Podobne zasady należy przyjąċ w odniesieniu do Biblii.

Tłumaczenie Pisma Świętego zgodne z nauką Kościoła nie jest bynajmniej ograniczeniem wolności człowieka. W życiu codziennym stale poddajemy się autorytetowi innych. Wprawdzie sami możemy sobie niekiedy poradziċ w chorobie, ale poddajemy się autorytetowi lekarza. Filozofia odkrywa obecnie na nowo znaczenie tradycji jako wewnętrznego warunku wszelkiego poprawnego wyjaśniania. Tradycyjnego sposobu czytania Pisma Świętego domaga się więc od nas rozum. W chwili kiedy rodzą się trudności w tłumaczeniu czy rozumieniu jakiegoś miejsca w Biblii, szukamy punktu odniesienia. Staramy się odkryċ coś, co pozwoli rozwiązaċ tę wątpliwośċ. Tym autorytetem rozstrzygającym może byċ albo Tradycja pierwotnego Kościoła, albo powaga twórcy jakiejś sekty. Nie trzeba specjalnie uzasadniaċ, że czymś bardziej rozumnym i logicznym jest przyjąċ rozstrzygnięcie tych, którzy żyli blisko czasów, w których powstawała Biblia. Oni rozumieli to, co nam sprawia kłopot albo trudnośċ. Czy więc nie jest roztropniej przyjąċ ich wyjaśnienie niż tłumaczenie kogoś, kto żył w XIX czy XX wieku i nie bardzo rozumiał realia, w jakich powstawało Pismo Święte?

Trzeba zastanowiċ się nad tym, dlaczego w czasach współczesnych podważa się wszelkie tradycje. Czyni się to niewątpliwie w tym celu, aby móc manipulowaċ człowiekiem, który, oderwany od własnych korzeni, pozwoli sobą kierowaċ. Tymczasem jedynie tradycja jest warunkiem zachowania tożsamości każdej osoby. Człowiek dzięki niej wie, kim jest, i nie ginie.

Jaką drogę wybierzemy, czytając Pismo Święte i starając się znaleźċ w nim wskazania, według których ułożymy nasze życie? Czy pójdziemy za samozwańczymi nauczycielami, którzy nie wiadomo dlaczego przypisują sobie prawo tłumaczenia Biblii, wbrew jakimkolwiek racjom rozumowym? Czy może wybierzemy drogę samowoli, a wiec przyjmiemy, że wystarczy nam tylko własny rozum? W takim razie popatrzmy, do czego doprowadziło to w historii. Chrześcijaństwo ulegało i ciągle jeszcze ulega rozbiciu. Jedną z najważniejszych przyczyn takiego stanu było i jest przekonanie pewnych ludzi, że mają prawo samowolnie tłumaczyċ Pismo Święte. Odrzucenie Tradycji oraz nauczania Kościoła oznacza skazanie się na zagubienie w gąszczu idei tego świata i na zagubienie się także w trudnych niekiedy tekstach Pisma Świętego.


Rozdział pierwszy: Jak autorzy Starego Testamentu opisują wydarzenia? — Spis treści rozdziału | > > > > > |
Powrót do: Dlaczego w wyjaśnianiu Biblii chrześcijanie zawsze opierali się na Tradycji? | < < < < < |


| powrót do startu |    | powrót do czytelni |