PIERWSZY KATECHIZM WARSZAWSKO–PRASKI
dla dzieci pierwszo–komunijnych


Częśċ druga:


15. Jak doszło do tego, że druga Osoba Boska stała się człowiekiem?

Nie przestając byċ Bogiem, Jezus Chrystus — tak się będzie od tego momentu nazywaċ druga osoba Trójcy Świętej — stał się człowiekiem. Narodził się jako człowiek z Marii, która, choċ nie miała męża, stała się matką. Dokonał tego sam Bóg poprzez Osobę Ducha Świętego. Tak więc druga Osoba Trójcy Świętej jest Bogiem i człowiekiem. Jako Bóg Jezus nie ma początku ani końca, a jako człowiek urodził się i umarł na ziemi. Dziękujemy Bogu za to, że stał się człowiekiem w modlitwie zwanej „Anioł Pański”.

16. Kiedy się narodził i gdzie żył Jezus Chrystus?

Jezus narodził się prawie dwa tysiące lat temu w Betlejem, dokąd przybyła Maria wraz ze swym opiekunem Józefem. Mieszkali w Nazarecie a do Betlejem przybyli na spis ludności. Betlejem i Nazaret znajdowały się w Palestynie, czyli na ziemi żydowskiej, którą wówczas rządzili jednak najeźdźcy rzymscy. Właśnie wtedy narodził się Jezus, w pewnym schronisku dla pasterzy, bo nie było już nigdzie wolnego mieszkania. Tak bowiem wiele ludzi przybyło do Betlejem, żeby się poddaċ wspomnianemu spisowi ludności nakazanemu po to, żeby było wiadomo, kogo można wziąċ do wojska i czy wszyscy płacą podatki. O tym wszystkim mówią pieśni zwane kolędami. Śpiewa sieje zwłaszcza przy żłóbku Jezusa w okresie świąt Bożego Narodzenia.

17. Gdzie i jak spędził Jezus swoje niemowlęco–dziecięce lata i młodośċ?

Ponieważ rozeszła się wieśċ, że Jezus miał byċ królem żydowskim, ówczesny władca Palestyny, Herod, polecił pozabijaċ wszystkich dopiero co narodzonych chłopców, bo był przekonany, że w ten sposób zabije także Jezusa, który, jak sądził, zagrażał jego panowaniu. O zbrodniczych zamiarach Heroda został powiadomiony przez anioła Józef, opiekun Jezusa. On też otrzymał polecenie, żeby razem z Jezusem i Marią schronił się przed Herodem w Egipcie. I tak zrobili. Dopiero po śmierci Heroda — znów na polecenie Boga działającego poprzez specjalnie posianego anioła — wrócili do Nazaretu, gdzie Jezus pozostawał aż do około trzydziestego roku życia, pomagając Józefowi w jego stolarsko–ciesielskich pracach. Pismo św. mówi, że był w tym czasie poddany Józefowi i Marii. Wskazanie to dla wszystkich ludzkich dzieci, żeby były posłuszne swoim rodzicom.


18. Dlaczego Osobę Jezusa łączy się z Janem Chrzcicielem? Kto to był Jan Chrzciciel?

Jan Chrzciciel, gdy Jezus był dzieckiem a potem młodzieńcem, mówił ludziom o Jego przyszłej działalności. Poza tem dokonywał pokutnych obmyċ i wzywał wszystkich do nawrócenia. Sam prowadził bardzo ubogi i surowy tryb życia. Pewnego dnia takiemu obmyciu — mimo oporów ze strony Jana, bo to on miał dokonaċ tego obrzędu — poddał się Jezus. To właśnie gdy Jezus przyjmował chrzest z rąk Jana, dał się słyszeċ głos Boga samego „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie” (Łk 3, 22).

19. Kiedy i jak rozpoczęta się publiczna działalnośċ Jezusa?

Po chrzcie, Jezus opuścił swój dom rodzinny i zaczął wędrowaċ po całej Palestynie, mówiąc o tym, że przybliża się królestwo Boże i że kto chce do niego należeċ, nie powinien grzeszyċ. Dawał też do zrozumienia, że to właśnie On jest tym Mesjaszem, czyli Wybawicielem, o którym często mówili prorocy w Starym Testamencie, czyli długo przed narodzeniem Jezusa. Jezus również czynił cuda takie jak zamiana wody w wino, rozmnożenie chleba, uciszenie burzy na morzu, uzdrawianie chorych a nawet przywracanie życia umarłym. My też powinniśmy prosiċ Pana Jezusa o pomoc w chorobie mówiąc: Jezusie Synu Dawida ulituj się nad nami.

20. Czego Jezus nauczał?

Ludziom nakazywał, żeby kochali Pana Boga i siebie nawzajem; żeby sobie wybaczali jeśli jeden uczyni coś złego drugiemu i żeby pomagali ubogim oraz cierpiącym. Tak mówił: „To jest moje przykazanie, żebyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem” (J 15, 12); albo: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt25,40).

21. Czy Jezus tylko sam czynił cuda i nauczał?

Nie. Jezus miał też uczniów, którym kazał wędrowaċ po całej Palestynie, chrzciċ ludzi, uzdrawiaċ i nauczaċ tego wszystkiego, czego On sam nauczał. Uczniowie ci nazywali się apostołami i było ich dwunastu. To z nich powstał Kościół jeszcze w czasach Jezusa.

22. Jak ludzie odnosili się do pouczeń Jezusa? Czy wszyscy i czy zawsze Go słuchali?

Pomimo iż Jezus po to tylko żył, żeby wszystkim dobrze czyniċ, niektórym ludziom — zwłaszcza tym co byli wówczas u władzy — nie podobała się Jego działalnośċ głównie dlatego, że Jezus krytykował ich za różne nieuczciwości i złe życie. Często sprzeciwiali się Jezusowi a w końcu postanowili Go zabiċ. Jezus, będąc Bogiem mógł uniknąċ śmierci ale On też chciał umrzeċ dlatego, żeby ludzie, dzięki Jego śmierci, mogli pójśċ do nieba.

23. Czy zamiar zabicia Jezusa został urzeczywistniony?

Tak! W samym zaś pochwyceniu Jezusa i wydaniu Go na śmierċ dopomógł, niestety, jeden z Jego apostołów. Nazywał się Judasz. Odczuwał on potem taki niepokój — bo przecież przyczynił się do wydania na śmierċ Niewinnego — że w końcu się powiesił, zamiast przeprosiċ Pana Jezusa i żałowaċ swojego czynu.

24. W jaki sposób Jezus został stracony?

Jezus został skazany na śmierċ przez ukrzyżowanie. Sam musiał zanieśċ ciężki krzyż na górę poza Jerozolimę, tam przybito Jego ręce i nogi do krzyża i tak skonał. Wszystkiemu przypatrywała się Jego Matka Maria. O cierpieniach i śmierci Jezusa mówiċ} pieśni smutne oraz tak zwane „Gorzkie żale” śpiewane w Wielkim Poście. Rozważa się mękę Jezusa podczas „Drogi krzyżowej” i w części drugiej „Różańca śiętegow”.


25. Dlaczego Pan Jezus zgodził się na tak straszną śmierċ?

Żeby pokazaċ ludziom, jak bardzo Bóg ich kocha. Mimo nieposłuszeństwa człowieka nie chciał On, by ludzie pozostali pod władza szatana i grzechu. Pan Jezus przyjął wiec na siebie wszystko to, co człowiek spowodował przez grzech — czyli także cierpienie i śmierċ — by człowiek nie musiał cierpieċ i umieraċ na zawsze.

26. Czy na śmierci Jezusa kończy się cała Jego historia?

Otóż nie. Ciało Jezusa zdjęto z krzyża i złożono do grobu, ale okazało się po trzech dniach, że grób był pusty. Lecz prawie nikt jeszcze wtedy nie przypuszczał, że Jezus sam wyszedł z grobu, czyli ze zmartwychwstał. Nawet wtedy, gdy zaczął się pokazywaċ, nie wszyscy Go rozpoznawali. Uwierzyli dopiero wówczas, gdy pozwolił się dotykaċ, zasiadał do wspólnego posiłku a nade wszystko gdy zaczaj przemawiaċ, zapewniając, że na prawdę zmartwychwstał.

Jedne z ostatnich słów, jakie ukazując się po zmartwychwstaniu wypowiedział do uczniów, były takie: „Idźcie na cały świat i głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mk 16, 15 n).


27. I co stało się potem z Jezusem?

Po jakimś czasie Jezus wstąpił do nieba, czyli wrócił do Ojca, dokonując w ten sposób całego dzieła naszego zbawienia. A kiedy już znajdował się w niebie zasiadając po prawej stronie Ojca, zesłał na apostołów i Matkę Najświętszą Ducha Świętego. Dzięki temu apostołowie, nie obawiając się już niczego, ruszyli na cały świat, żeby głosiċ Ewangelię wszelkiemu stworzeniu i sprawowaċ sakramenty, czyli znaki, które on sam pozostawił. Ale, wydając to polecenie jeszcze przed swoim wniebowstąpieniem, Jezus powiedział także: „Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata” (Mt 28, 20). Tak więc Jezus jest w sposób niewidzialny w Kościele po dzień dzisiejszy. My jesteśmy Jego, Chrystusowym Kościołem.


Katechizmu dzieci pierwszo–komunijnych częśċ trzecia:     | > > > > > > |

Powrót do — Katechizmu dzieci pierwszo–komunijnych częśċ pierwsza:     | < < < < < < |


Powrót do strony głównej