8 grudnia


Najświętsza Maryja Panna Niepokalanie Poczęta


Co niedzielę jadąc z Latiny do Caserty mijam po drodze miasto Gaeta, które jest stolicą diecezji z VIII w., podniesioną do rangi archidiecezji 31 grudnia 1848 r., gdy przebywał tam na wygnaniu papież bł. Pius IX. W tym roku przypada 150. rocznica ogłoszenia przez tego Papieża dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. W związku z tym chciałbym przypomnieċ tło historyczne i okoliczności, jakie poprzedziły to ogłoszenie.

Po śmierci Grzegorza XVI w dniu 16 czerwca 1846 r. nowym papieżem wybrano młodego, liczącego 54 lata, kard. Giovanniego Marię Mastai–Ferettiego, który przy­jął imię Piusa IX. Dwa miesiące przed wyborem Piusa IX wybuchła wojna pomiędzy królem Karolem Albertem sabaudzkim, władcą Piemontu i Sardynii, a Austrią, która zajmowała północne terytoria Italii. Liberałowie związani z ruchem dążącym do wy­zwo­lenia terytoriów włoskich znajdujących się pod dominacją austriacką widzieli w tym konflikcie okazję do zrobienia kolejnego kroku na drodze do jedności naro­do­wej i sądzili, że będzie można pozyskaċ dla tej idei nowego papieża.
    Gdy Pius IX powołał się na neutralnośċ, którą bardzo sobie cenił i do której był bardzo przywiązany, opozycja przypuściła na niego ostry atak. 15 listopada 1848r., w dniu inauguracji prac parlamentu państwa kościelnego, hrabia Pellegrino Rossi, szef rządu papieskiego, został zamordowany na dziedzińcu Pałacu Kancelarii. Wkrótce rozruchy ogarnęły ulice i przybrały takie rozmiary, że wieczorem 24 listo­pa­da papież w przebraniu zwykłego księdza opuścił Kwirynał i schronił się w Gaecie, należącej do królestwa obojga Sycylii rządzonego przez Ferdynanda II z dynastii Burbonów, który oddał do dyspozycji papieża swój zamek królewski. Po wyjeździe papieża w Rzymie zapanowała anarchia. Proklamowano Republikę Rzymską, uchwa­lono detronizację papieża i oddano władzę w ręce Mazziniego, który stanął na cze­le triumwiratu rządzącego republiką.
    Na wiosnę 1949 r. zawiązało się europejskie przymierze mające na celu przywró­cenie papieżowi władzy świeckiej. Korpus ekspedycyjny pod dowództwem francu­skiego generała Nicolasa Oudinota po krwawej klęsce republikanów w kwietniu 1949 r., 3 lipca tegoż roku wkroczył do Wiecznego Miasta.
Pius IX wysłał list gratu­lacyjny do Rzymian, ale sam jeszcze nie miał zamiaru wra­caċ, tylko 4 września 1849 r. popłynął statkiem parowym (pierwszy raz w historii) do Neapolu, gdzie zamieszkał w rezydencji królewskiej w Portici, przedłużając swo­je wygnanie. Dopiero 12 kwietnia 1850 r. powrócił do Rzymu. Takie było tło prawie półtorarocznego wygnania papieża.

W czasie pobytu w Gaecie Pius IX od­wie­dzał różne miejsca, szczególnie sanktuaria i miejsca pielgrzymkowe w pobliżu tego mia­sta jak np. Maria Santissima della Civi­ta, Montagna Spaccata, Madonna della Cat­tena. Najbliżej położona była, znajdująca się w obrębie murów miejskich, wciśnięta niejako w te mury od strony zatoki, kaplica zwana Złotą Grotą, poświęcona Niepo­ka­la­nej Dziewicy Maryi przy sanktuarium Zwia­sto­wania Najświętszej Maryi Panny. Wielo­krotnie przybywał tutaj znakomity Rzymski Wygnaniec na modlitwę i roz­wa­ża­nia przed obrazem Niepokalanej nama­lo­wa­nym przez Scipione Pulzone w roku 1582.
    Właśnie z Gaety 2 lutego 1949 r. roze­słał do biskupów całego świata encyklikę Ubi primum prosząc, aby się wypowie­dzieli w sprawie ogłoszenia dogmatu o Niepoka­lanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Zaowocowało to po powrocie do Rzymu uroczystym ogłoszeniem 8 grudnia 1854 r. w Bazylice św. Piotra w obecności ponad 200 zaproszonych przez papieża kardy­na­łów, arcybiskupów i biskupów, jako przedstawicieli każdego kraju świata, bullą Inef­fabilis Deus, dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.

Ks. J. Andrzej Duczkowski SC
(tekst z roku 2004)Następna:  Ks. Teofil Siudy  —   Poznawaċ i czciċ Niepokalaną jak św. Maksymilian Kolbe      | > > > > > || powrót do startu |