Powrót do nauczania Kościoła


Ósme przykazanie:


NIE MÓW FAŁSZYWEGO ŚWIADECTWA PRZECIW BLIŹNIEMU SWEMU


521. Jakie obowiązki ma człowiek wobec prawdy?

Każda osoba jest powołana do szczerości i prawdomówności w swoim działaniu i mówieniu. Każdy ma obowiązek poszukiwania prawdy i przylgnięcia do niej oraz podporządkowania


522. W jaki sposób daje się świadectwo prawdzie?

Chrześcijanin powinien dawaċ świadectwo prawdzie ewangelicznej we wszystkich dziedzinach swej działalności publicznej i prywatnej, nawet za cenę ofiary własnego życia, jeśli to konieczne. Męczeństwo jest najwyższym świadectwem złożonym prawdzie wiary.


523. Czego zakazuje ósme przykazanie?

Ósme przykazanie zakazuje:

fałszywego świadectwa i krzywoprzysięstwa, kłamstwa; ciężkośċ kłamstwa mierzy się naturą prawdy, którą ono zniekształca, zależnie od okoliczności, intencji jego autora, krzywd doznanych przez tych, którzy są jego ofiarami;

pochopnego sadu, obmowy, zniesławienia, oszczerstwa, które niszczą dobre imię i cześċ bliźniego, do których ma prawo każda osoba;

pochlebstwa, służalczości, chełpliwości, przede wszystkim gdy zmierzają do popełnienia grzechów ciężkich lub do osiągnięcia niegodziwych korzyści;

Wykroczenie popełnione przeciw prawdzie domaga się naprawienia krzywd.


524. Czego domaga się ósme przykazanie?

Ósme przykazanie domaga się poszanowania prawdy, kierowanego roztropną miłością: w komunikacji i w przekazie informacji należy braċ pod uwagę dobro osobiste i dobro wspólne, poszanowanie życia prywatnego, niebezpieczeństwo zgorszenia; w strzeżeniu tajemnic zawodowych, które powinny byċ zawsze zachowane, z wyjątkiem przypadków szczególnych z powodu ważnych motywów. Wymagane jest także poszanowanie tajemnic powierzonych w sekrecie


525. Jak powinny byċ używane środki społecznego przekazu?

Informacja przekazywana przez środki społecznego przekazu powinna pozostawaċ w służbie dobra wspólnego i co do swego przedmiotu powinna byċ zawsze prawdziwa, przy zachowaniu sprawiedliwości i miłości, a także pełna. Ponadto, co do sposobu przekazywania, powinna byċ godziwa i stosowna, święcie respektowaċ prawa moralne oraz prawa należne człowiekowi i szanowaċ jego godnośċ.


526. Jakie relacje zachodzą między prawdą, pięknem i sztuką sakralną?

Prawda jest piękna sama z siebie, ujawnia blask piękna duchowego. Oprócz wyrażania prawdy przez słowa, istnieje wiele innych jeszcze form ekspresji prawdy, w szczególności przez dzieła sztuki. Są one owocem talentu danego przez Stwórcę i wysiłku człowieka. Sztuka sakralna, aby była prawdziwa i piękna, winna wywoływaċ i uwielbiaċ tajemnicę Boga, objawionego w Chrystusie, i prowadziċ do uwielbienia i miłości Boga Stworzyciela i Zbawiciela, najwyższego piękna Prawdy i Miłości.Kompendium KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

Powrót do nauczania Kościoła