Powrót do nauczania Kościoła


Czwarte przykazanie:


CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ


455. Co nakazuje czwarte przykazanie?

Nakazuje czciċ i szanowaċ naszych rodziców oraz tych wszystkich, którym Bóg – dla naszego dobra – udzielił swojej władzy.


456. Jaka jest natura rodziny w planie Bożym?

Mężczyzna i kobieta połączeni małżeństwem tworzą ze swoimi dzieċmi rodzinę. Bóg ustanowił rodzinę i nadał jej podstawową strukturę. Małżeństwo i rodzina są ukierunkowane na dobro małżonków, prokreację i wychowanie dzieci. Między członkami tej samej rodziny powstają związki osobowe i podstawowy zakres odpowiedzialności. W Chrystusie rodzina staje się Kościołem domowym, ponieważ jest wspólnotą wiary, nadziei i miłości.


457. Jakie miejsce zajmuje rodzina w społeczeństwie?

Rodzina jest podstawową komórką życia społecznego i jest uprzednia wobec uznania jej przez władzę publiczną. Zasady i wartości rodzinne stanowią podstawę życia społecznego. Życie rodzinne jest wprowadzeniem do życia społecznego.


458. Jakie obowiązki ma społeczeństwo wobec rodziny?

Społeczeństwo ma obowiązek pomagaċ i wspieraċ instytucje małżeństwa i rodziny, zgodnie z zasadą pomocniczości. Władza cywilna ma obowiązek uznawania, ochraniania i rozwijania prawdziwej natury małżeństwa i rodziny, strzeżenia moralności publicznej, praw rodziców i wspierania dostatku domowego.


459. Jakie są obowiązki dzieci wobec rodziców?

Dzieci są zobowiązane wobec rodziców do szacunku (miłości synowskiej), wdzięczności, uległości i posłuszeństwa, przy czyniając się w ten sposób, przez dobre relacje między braċmi i siostrami, do wzrostu harmonii i świętości całego życia rodzinnego. Dzieci dorosłe powinny okazywaċ rodzicom pomoc moralną i materialną w starości, w chorobie, samotności lub potrzebie.


460. Jakie są obowiązki rodziców wobec dzieci?

Rodzice, uczestniczący w Boskim ojcostwie, są pierwsi odpowiedzialni za wychowanie swoich dzieci i pierwsi za głoszenie im wiary. Mają oni obowiązek kochaċ i szanowaċ swoje dzieci jako osoby ludzkie i jako dzieci Boże oraz, w miarę możliwości, zaradziċ ich potrzebom materialnym i duchowym poprzez wybór stosownej szkoły, a także pomóc roztropnymi radami w wyborze zawodu i stanu życia. W szczególności spoczywa na nich posłannictwo wychowania swych dzieci w wierze chrześcijańskiej.


461. W jaki sposób rodzice wychowują swoje dzieci w wierze chrześcijańskiej?

Głównie przez dobry przykład, modlitwę, katechezę rodzinną i uczestnictwo w życiu kościelnym.


462. Czy więzy rodzinne są dobrem absolutnym?

Więzy rodzinne, chociaż są ważne, nie mają charakteru absolutnego, ponieważ pierwszym powołaniem chrześcijanina jest pójście za Jezusem: „Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien” (Mt 10,37). Rodzice powinni uszanowaċ i przyjąċ z radością skierowane do któregoś z dzieci wezwanie Pana do pójścia za Nim w każdym stanic życia, także w życiu konsekrowanym lub w posłudze kapłańskiej.


463. W jaki sposób winna byċ wykonywana władza w różnych dziedzinach życia społecznego?

Ci, którzy sprawują jakąś władzę, powinni sprawowaċ ją jako służbę, szanując podstawowe prawa człowieka, słuszną hierarchię wartości, prawa obywateli, sprawiedliwośċ rozdzielczą i zasadę pomocniczości. Każdy w sprawowaniu władzy winien kierowaċ się dobrem społeczności, a nie dobrem własnym, oraz winien inspirowaċ swe decyzje prawdą o Bogu, o człowieku i o świecie.


464. Jakie są obowiązki obywateli wobec władz cywilnych?

Ci, którzy są podporządkowani władzy, powinni uważaċ swych przełożonych za przedstawicieli Boga, wspierając ich lojalną współpracą w dobrym funkcjonowaniu życia publicznego i społecznego. To pociąga za sobą miłośċ ojczyzny i służby dla niej, prawo i obowiązek uczestniczenia w wyborach, płacenie podatków, obronę ojczyzny i prawo do konstruktywnej krytyki.


465. Kiedy obywatel może nie przestrzegaċ zarządzeń władz cywilnych?

Obywatel może nie przestrzegaċ zarządzeń władz cywilnych, gdy przepisy te są sprzeczne z wymaganiami ładu morałnego: „Trzeba bardziej słuchaċ Boga niż ludzi” (Dz 5,29).Kompendium KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

Powrót do nauczania Kościoła