Ks. Piotr Tomasik — „TAK NIECH ŚWIECI WASZE ŚWIATŁO”

Podręcznik do nauki religii dla III klasy gimnazjum


Tematy dodatkowe:
ROK Z CHRYSTUSEM W KOŚCIELE

12. Obrzędy sakramentu bierzmowania


Bierzmowania udziela się zwykle w czasie Mszy św., aby jaśniej ukazał się ścisły związek tego sakramentu z całym wtajemniczeniem chrześcijańskim, które osiąga szczyt w przyjęciu Ciała i Krwi Chry­stusa. Jeśli z pewnych względów udziela się tego sakramentu poza Mszą, wówczas poprzedza obrzęd samego bierzmowania podobna liturgia słowa jak podczas Mszy św.

Po Ewangelii biskup wygłasza homilię, którą poprzedza zwykle przedstawienie kandydatów do bierzmowania.


Przedstawienie kandydatów.


Kapłan:

Czcigodny Ojcze, Kościół święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży parafii (podaje się nazwę parafii).

Biskup:

Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia?

Kapłan:

Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty.

Biskup:

Drodzy Bracia i Siostry, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

Kandydaci:

Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

Wszyscy:

Amen


Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych


Biskup:

A teraz, zanim otrzymacie Ducha Świętego, wspomnijcie na wiarę, którą wyznaliście na chrzcie świętym, albo którą wasi rodzice i chrzestni wyznali razem z Kościołem w dniu waszego chrztu. Pytam każdego z was: Czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego spraw i zwodniczych obietnic?

Kandydaci:

Wyrzekam się.

Biskup:

Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Kandydaci:

Wierzę.

Biskup:

Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy; umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

Kandydaci:

Wierzę.

Biskup:

Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymaċ w sakramencie bierzmowania, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięċdziesiątnicy?

Kandydaci:

Wierzę.

Biskup:

Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Kandydaci:

Wierzę.

Biskup:

Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Wszyscy:

Amen.


Liturgia sakramentu


Biskup:

Najmilsi, prośmy Boga Ojca wszechmogącego, aby łaskawie zesłał Ducha Świętego na te przybrane dzieci swoje, odrodzone już na chrzcie do życia wiecznego. Niech Duch Święty umocni je swoimi darami i przez namaszczenie upodobni do Chrystusa, Syna Bożego.


Wszyscy przez chwilę modlą się w milczeniu, o ile to możliwe wszyscy klękają.

Biskup oraz obecni księża wyciągają ręce nad kandydatami i mówią:


Boże wszechmogący,
Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa,
który odrodziłeś te sługi swoje
przez wodę i Ducha Świętego
i uwolniłeś ich od grzechu,
ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela
daj im Ducha mądrości i rozumu,
Ducha umiejętności i pobożności
napełnij ich Duchem bojaźni Twojej:
Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wszyscy:

Amen.

Diakon lub ktoś inny przynosi do biskupa olej krzyżma. Kandydaci podchodzą do biskupa razem ze swoimi świadkami bierzmowania. Kandydaci mogą także ustawiaċ się w odpowiednim miejscu, wówczas biskup podchodzi do każdego, zależy to od miejscowych warunków. Świadek bierzmowania kładzie prawą rękę na prawym ramieniu kandydata. Biskup zwilża wielki polec prawej ręki krzyżmem i kreśli nim znak krzyża na czole kandydata mówiąc:
(Wymienia się imię bierzmowanego), przyjmij znamię daru Ducha Świętego.

Bierzmowany:

Amen.

Biskup:

Pokój z tobą.

Bierzmowany:

I z duchem twoim
Modlitwa powszechna


Biskup:

Najmilsi, wznieśmy nasze prośby do Boga Ojca wszechmogącego; módlmy się jednomyślnie, bo jedna jest nasza wiara, nadzieja i miłośċ, które pochodzą od Ducha Świętego.

Módlmy się za bierzmowanych, którzy zostali umocnieni darem Ducha Świętego, aby ugruntowani w wierze i miłości, dawali Chrystusowi świadectwo swoim życiem.

Módlmy się za ich rodziców i świadków bierzmowania, aby słowem i przykładem pociągali ich do naśladowania Chrystusa.

Módlmy się za święty Kościół Boży razem z Papieżem (wymienia się imię Papieża), naszym biskupem (wymienia się imię biskupa) i wszystkimi biskupami, aby zgromadzony Przez Ducha Świętego, wzrastał i rozwijał się w jednej wierze i miłości aż do przyjścia Chrystusa.

Módlmy się za całą ludzkośċ, aby wszyscy ludzie mając jednego Stwórcę i Ojca, uznawali się za braci bez różnicy rasy i narodu oraz szczerze szukali Królestwa Bożego, które jest pokojem i radością w Duchu Świętym.

Biskup:

Boże, który swoim Apostołom dałeś Ducha Świętego i chciałeś, aby oni oraz ich następcy udzielali Go innym wiernym, wysłuchaj łaskawie naszą modlitwę i działaj w sercach wiernych podobnie jak w początkach głoszenia Ewangelii. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wszyscy:

Amen.

Można zastosowaċ również inne formuły modlitwy powszechnej.


Liturgia eucharystyczna


Niektórzy z bierzmowanych mogą się przyłączyċ do niosących dary ofiarne. Bierzmowani dorośli, a jeśli przemawiają za tym okoliczności, także ich świadkowie, rodzice i katecheci mogą przyjąċ Komunię pod obiema postaciami.


Błogosławieństwo końcowe


Biskup:

Bóg Ojciec wszechmogący, który was odrodził z wody i Ducha Świętego i uczynił swoimi przybranymi dzieċmi, niech was błogosławi i sprawi, abyście zawsze byli godni Jego ojcowskiej miłości.

Wszyscy:

Amen.

Biskup

Jezus Chrystus, jedyny Syn Ojca Przedwiecznego, który obiecał , że Duch prawdy zostanie w Kościele, niech was błogosławi i umocni w wyznawaniu prawdziwej wiary.

Wszyscy

Amen.

Biskup:

Duch Święty, który rozpalił ogień miłości w sercach uczniów, niech was błogosławi, zjednoczy i doprowadzi do radości Królestwa Bożego.

Wszyscy:

Amen.

Biskup:

Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, † i Duch Święty.

Wszyscy:

Amen.
Hymny śpiewane w czasie bierzmowania
Śpiewajmy Panu


Przybądź, Duchu święty,
Ześlij z nieba wzięty
światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,
Przyjdź, Dawco łask drogich,
Przyjdź, Światłości sumień.

O, najmilszy z gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze.

Bez Twojego tchnienia,
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze.

Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.

Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadźzabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary.

Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.
Amen. Alleluja.


O Stworzycielu Duchu, przyjdź,

Nawiedźdusz wiernych Tobie krąg,
Niebieską łaskę zesłaċ racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.

Pocieszycielem jesteś zwan,
I najwyższego Boga dar,
Tyś namaszczeniem naszych dusz;
Zdrój żywy, miłośċ, ognia żar.

Ty darzysz łaską siedemkroċ,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Ojca obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.

Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłośċ świętą wlej,
I wątłą słabośċ naszych ciał,
Pokrzep stałością mocy swej.

Nieprzyjaciela odpędźw dal
I Twym pokojem obdarz wraz;
Niech w drodze za przewodem Twym,
Miniemy zło, co kusi nas.

Daj nam przez Ciebie Ojca znaċ,
Daj, by i Syn poznany był,
I Ciebie, jedno Tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił.

Niech Bogu Ojcu chwała brzmi,
Synowi który zmartwychwstał,
I Temu, co pociesza nas,
Niech hołd wieczystych płynie chwał.
Amen.
Poprzednia:  Temat Nr 11  —   DUCH PRAWDY      |<<<<<|


| powrót do startu |   | powrót do: SPIS TREŚCI |