Ks. Piotr Tomasik — „TAK NIECH ŚWIECI WASZE ŚWIATŁO”

Podręcznik do nauki religii dla III klasy gimnazjum


Tematy dodatkowe:
ROK Z CHRYSTUSEM W KOŚCIELE

8. Zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia pismo


Wielki Czwartek

Tajemnica Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa obchodzona jest co roku przez Kościół w czasie Trzech Świętych Dni Paschalnych. Ową tajemnicę rozważamy od tego wieczoru, w którym Jezus, świadom zbliżającej się śmierci, spotkał się ze swymi uczniami i ofiarował im dar swojej obecności przez wszystkie dni, aż do sko­ńczenia świata, obecności przez Eucharystię – Jego Ciało i Krew, obecności przez sa­krament kapłaństwa. Rano w katedrach księża biskupi święcą oleje święte do spra­wo­wania sakramentów, zaś kapłani odnawiają wobec biskupa przyrzeczenie, które złożyli niegdyś w dniu swoich święceń. Przyrzekali mianowicie jeszcze ściślej jedno­czyċ się z Chrystusem i do Niego się upodabniaċ, wyrzekając się samych siebie przez zachowanie celibatu i posłuszeństwa okazywanego biskupowi. Przyrzekali byċ wierny­mi szafarzami tajemnic Bożych przez sprawowanie Eucharystii i innych czynności litu­rgicznych, wypełniając wiernie posługę głosicieli słowa Bożego i naśladując Chrystu­sa, nie szukając własnych korzyści, a jedynie starając się o zbawienie dusz. Wieczorem kapłani wraz z ludem Bożym swoich parafii stają przy ołtarzu, by sprawo­waċ uroczystą Mszę Świętą Wieczerzy Pańskiej.

W ten ostatni wieczór przed śmiercią Chrystus zasiadł z uczniami do wieczerzy. My w Wielki Czwartek też zasiadamy do Uczty Chrystusa sprawowanej na pamiątkę tamtej Ostatniej Wieczerzy.


Wielki Piątek

Wielki Piątek, dzień, w którym nasz Pan, Jezus Chrystus, wziął na swe ramiona krzyż i poniósł na nim śmierċ dla naszego zbawienia. W tym dniu Kościół nie sprawuje Eucharystii. W godzinach przypominających czas męki i śmierci Zbawiciela gromadzi­my się, aby przez słuchanie Słowa Bożego, modlitwę, adorację drzewa krzyża i przy­jęcie Ciała Pańskiego ożywiċ naszą wiarę w tę wielką tajemnicę miłości.


Wielka Sobota

Wielka Sobota to dzień żałoby po śmierci Zbawiciela. Kościół adoruje Chrystusa w Bożym Grobie. Dlatego w tym dniu też nie odprawia się Mszy św.


Wielka Noc Zmartwychwstania

Wieczorem, po zachodzie słońca, odbywa się w kościołach najważniejsza modli­twa całego roku kościelnego — Wigilia Paschalna w Świętą i Wielką Noc Zmartwy­ch­wstania. Liturgia ta pełna jest symboli życia, które w Chrystusie zostało na nowo odrodzone i odnalezione przez człowieka:


»symbol światła rozświetlającego mrok,
»symbol Słowa Bożego, które daje życie,
»symbol wody, bez której nie sposób żyċ, a która w chrzcie uczyniła nas dziedzicami nieba,
»symbol chleba, który w Eucharystii staje się Ciałem Zmartwychwstałego i wiecznie żyjącego Chrystusa.

Ta noc jest pachą (przejściem) Chrystusa ze śmierci do życia. Wraz z Chrystusem przechodzimy z niewoli grzechu do prawdziwej wolności dzieci Bożych. Warto, byście poszli na tę niełatwą, długą, ale dorosłą modlitwę Kościoła. Przygotowując się do bierzmowania macie stawaċ się coraz bardziej dojrzałymi chrześcijanami, dojrzałymi, czyli świadomymi swojej wiary. Wigilia Paschalna naprawdę streszcza to wszystko, w co my, katolicy, wierzymy.


Niedziela Zmartwychwstania

Rano, w dzień Zmartwychwstania, na wzór kobiet, które ujrzały pusty grób, ogła­szamy światu, że nasz Pan żyje. Czynimy to w triumfalnym pochodzie wychodzącym na ulice naszych miast i wsi – procesji rezurekcyjnej.

Niech w przeżywaniu tegorocznych Świąt naszego zbawienia towarzyszą Wam słowa, jakie wypowiedział przy Grobie Jezusa Jan Paweł II:
Jan Paweł II naucza

Tutaj, w kościele Grobu Świętego, klękam przed miej­scem pogrzebania Go, na „miejscu, gdzie Go złożyli”.

Grób jest pusty. Jest on niemym świadkiem centralnego wydarzenia ludzkiej historii: Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez niemal dwa tysiące lat ten pusty grób świadczył o zwycięstwie Życia nad śmiercią. Wraz z Apo­stołami i Ewangelistami, wraz Kościołem wszystkich miejsc i wszelkich czasów. My również niesiemy świadectwo i głosi­my: „Chrystus zmartwychwstał! Powstawszy z martwych, już więcej nie umiera, śmierċ nad Nim nie ma już władzy”.

„Śmierċ zwarła się z życiem i w boju, o dziwy, choċ poległ Wódz życia, kró­luje dziś żywy”. Pan Życia zmarł; teraz On króluje zwycięski nad śmiercią; wieczne źródło dla wszy­stkich, którzy wierzą.

Bazylika Bożego Grobu w Jerozolimie, 26 III 2000
Następna:  Temat Nr 9  —   ŻOŁNIERZ CHRYSTUSA      |>>>>>|

Poprzednia:  Temat Nr 7  —   MOJE REKOLEKCJE      |<<<<<|


| powrót do startu |   | powrót do: SPIS TREŚCI |