Ks. Piotr Tomasik — „TAK NIECH ŚWIECI WASZE ŚWIATŁO”

Podręcznik do nauki religii dla III klasy gimnazjum


Tematy dodatkowe:
ROK Z CHRYSTUSEM W KOŚCIELE

1. Poślę anioła swego przed tobą...

Kim są aniołowie? Większośċ z nas w dzieciństwie modliła się słowami modlitwy: Aniele Boży. I wielu ludzi uważa, że ta modlitwa jest dla dzieci, a sprawą aniołów nie warto sobie zbytnio zaprzątaċ głowy. To jakaś forma bytów półlegendarnych, które nie wiadomo, czy istnieją. Z drugiej strony, w wielu współczesnych filmach i książkach amerykańskich należących do mało ambitnych produkcji, aniołowie pojawiają się jako byty rzeczywiste, jednak kontakt z nimi, a nie z Bogiem jest podstawową relacją religijną.

Na przełomie września i października Kościół katolicki wspomina w liturgii anio­łów. Warto, byśmy przypomnieli, co o nich mówi Pismo Św. i w co, odnośnie do anio­łów, wierzą katolicy.

Słowo anioł oznacza posłańca, zwiastuna jakiejś wieści. Aniołowie są nieśmie­rte­lnymi, rozumnymi i posiadającymi wolną wolę duchami stworzonymi przez Boga. Są też wysłannikami Boga.

Aniołowie są obecni w dziejach świata od chwili stworzenia. W historii zbawienia zwiastują wypełnienie zamysłu Bożego. To anioł, na rozkaz Boga, zamyka raj ziemski, aniołowie towarzyszą licznym postaciom ze Starego Testamentu, zapowiadają naro­dze­nie Jezusa i ogłaszają tę radosną wieśċ pasterzom. W ziemskim życiu Jezusa aniołowie służą Mu. Aniołowie też ogłaszają wieśċ o Zmartwychwstaniu i Wniebowstą­pieniu. Będą też towarzyszyċ Jezusowi w dniu Sądu Ostatecznego.Zastanów się
»Przeczytajcie następujące fragmenty z Biblii: Rdz 3, 24; 22,11; Wj 23, 20–23; 1 Krl 19, 5; Iz 6, 6; Mt 1, 20; 25, 31; Mk 1, 13; 16, 5–7; Łk 1, 26; 22, 43; Dz 1, 10–11.
»Które z tych fragmentów potwierdzają powyższe informacje o anio­łach?
»Poszukajcie kilku innych fragmentów biblijnych, które opowiadają o roli aniołów w historii zbawienia.

Liturgia Kościoła wspomina aniołów i jednocześnie wzywa nas do oddawania czci Bogu - Stwórcy i Odkupicielowi:Módlmy się

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawien­ne, abyśmy Tobie, Ojcze święty, zawsze składali dzi­ę­k­czy­nie­nie, i abyśmy głosili Twoją chwałę, która jaśnieje w Aniołach i Archaniołach. Gdy oddajemy cześċ stworzonym przez Cie­bie Aniołom, wysławiamy Twoją doskonałośċ i potęgę. Przez wspaniałośċ świata niewidzialnych duchów poznajemy, jak jesteś niezmierzony i godny miłości ponad całe stworzenie. Z radością łączymy nasze głosy z chórami Aniołów, którzy przez Pana Jezusa Chrystusa wielbią Twój majestat, razem z nimi wołając:

Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. Pełne są nie­biosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogo­sławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości.

Prefacja o aniołach


Na naszych drogach życia strzegą nas aniołowie stróżowie. Módlcie się do nich w rozmaitych radosnych i trudnych sytuacjach życia. Posłał ich do nas Bóg, by nas strzegli:Módlmy się

Święty Aniele Stróżu, który z Bożego nakazu czuwasz nade mną, abym nie poniósł szkody na duszy i ciele, bądźmoim doradcą, abym nie zboczył z dobrej drogi życia, pomóż mi powstaċ, gdy upadnę, dodawaj odwagi. Proszę także, byś w porę podsuwał mi dobre myśli i pragnienia, których speł­nienie będzie podobało się Bogu i będzie przynosiło poży­tek ludziom. Proszę, aby twoja obecnośċ była otuchą dla mnie, gdy przyjdzie godzina osamotnienia i śmierci. Czuwaj nade mną, aż doprowadzisz mnie przed oblicze Ojca Nie­bieskiego. Amen.
Bóg mówi


Kto się w opiekę odda Panu swemu
A całym sercem szczerze ufa Jemu,
Śmiele rzec może: „Mam obrońcę Boga,
Nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga”.
Aniołom swoim każe cię pilnowaċ,
Gdziekolwiek stąpisz, będą cię piastowaċ,
Na ręku nosiċ , abyś idąc drogą
Na ostry kamień nie ugodził nogą.

Ps 91, 1–2. 11–12
tłum. Jan Kochanowski


Aniołowie sprawują opiekę nad światem w wymiarze kosmicznym. Pismo św. opowiada o walce jednego z nich, Michała (którego imię oznacza Któż jak Bóg), z szatanem, aniołem, który zbuntował się przeciwko Bogu. Walka ta trwa wciąż, a skończy się triumfem Boga i Jego aniołów:Bóg mówi

Za dni owych pojawi się Michał, wielki książę, opiekun synów twojego ludu. Będzie to czas ucisku, jakiego dotąd jeszcze nigdy nie było, odkąd istnieje ten naród. Ale synowie narodu twego ocaleją w dniach owych: ci wszyscy, którzy są zapisani w księdze. Obudzi się wtedy wielu spośród tych, którzy spoczywają w prochu ziemi: jedni pójdą na życie wie­czne, inni zaś na pohańbienie i wieczną zagładę. Wtedy mą­drzy zajaśnieją jak blask firmamentu, a ci, co wielu nauczali sprawiedliwości, już po wszystkie czasy błyszczeċ będą jak gwiazdy.

Dn 12, 1–4


Św. Michał jest patronem Kościoła, czyli zgromadzonej przez Jezusa wspólnoty uczniów, wspólnoty ludzi powołanych do zbawienia. Jest on posłany przez Boga do pomocy w przeciwnościach, jakie wiążą się z pokusami, na które wciąż jesteśmy narażeni. Módlmy się do św. Michała o to, by w naszym życiu królował Bóg i by było ono świadectwem służby dobru i prawdzie, byśmy nie ulegali pokusom szatana:Módlmy się

Michale Archaniele, broń Kościoła świętego przed mocami złego ducha. Roztocz swoją opiekę nad każdym wiernym i wspieraj ich swoją mocą, aby skutecznie mogli przezwyciężaċ pokusy szatańskie. Przyczyń się do tego, abyśmy skutecznie umieli walczyċ z tym, co jest złe i nie poddali się pod władanie sił ciemności. Amen.
Następna:  Temat Nr 2  —   RÓŻANIEC      |>>>>>|

Poprzednia:    —   PYTANIA KONTROLNE      |<<<<<|

Poprzednia:  Lekcja Nr 45  —   JEZUS JEST PANEM      |<<<<<|


| powrót do startu |   | powrót do: SPIS TREŚCI |