Ks. Piotr Tomasik — „TAK NIECH ŚWIECI WASZE ŚWIATŁO”

Podręcznik do nauki religii dla III klasy gimnazjum


Rozdział trzeci:
DROGA UCZNIA CHRYSTUSA

Nie wódźnas na pokuszenie

44. Zagrożenia wiary

W czasie lekcji 23. przypomnieliście sobie, czym jest wiara chrześcijańska. Świat, w którym żyje chrześcijanin, jest naturalnym środowiskiem wiary. To świat stworzony uczy nas o tym, że Bóg istnieje. Świat materialny i nasz ludzki świat został stworzony przez Boga, jest Jego dziełem. Prawdziwe, ludzkie i materialne ciało, przyjął Syn Bo­ży, Jezus Chrystus. Do tego świata posłani są chrześcijanie, by głosiċ Dobrą Nowinę o zbawieniu.

Ale jednocześnie ten świat jest skażony grzechem i niesie istotne zagrożenia dla naszej wiary. Warto o nich pamiętaċ. Tak jak żeglarz, gdy płynie przez ocean, powi­nien mieċ mapę, by nie osiadł na mieliźnie, ani nie natknął się na rafę, tak my, ucznio­wie Chrystusa, winniśmy rozumieċ, co stanowi zagrożenie dla wiary, która jest na­szym skarbem.Zastanów się
»Jakie wartości, które oferuje świat, są zagrożeniem dla naszej wiary? Przeprowadźcie w klasie dyskusję na ten temat, wykorzystując Waszą wiedzę z tegorocznej nauki religii.

Podstawowym problemem, jaki dotyczy naszej wiary, jest problem właściwego ustawienia naszej osobistej hierarchii wartości. Odchodzenie od Chrystusa nie za­czyna się wcale od zaprzeczenia Jego istnieniu. Raczej człowiek chce obok Chrystusa czciċ bożków, najczęściej związanych z przyjemnościami i używaniem świata. Na tym polega postawa konsumpcjonizmu. Takim bożkiem może byċ wygoda, chęċ posia­dania pieniędzy, posiadanie przyjaciół za cenę wyrzeczenia się pewnych wartości. Wiecie doskonale o jakich bogów, obok prawdziwego Boga, chodzi. W chwili próby, trudności wiara okazuje się nietrwała, krucha, bo człowiek żyje tak, jakby Boga nie było.

Istotnym zagrożeniem dla postawy wiary są nałogi, w które człowiek się wikła. Chodzi tu zarówno o alkoholizm i narkomanię, jak i o palenie papierosów, uzale­żnie­nie się od wulgaryzmów, oglądanie pornografii, czy nieumiejętnośċ opanowania się w dziedzinie seksu. Tych nałogów, w które ludzie wchodzą, jest bardzo wiele. Różna jest ich szkodliwośċ. Jedne szybciej, inne wolniej uzależniają. Natomiast wszystkie z całą pewnością ograniczają ludzką wolnośċ. I dlatego utrudniają, aby w sposób wo­lny wybieraċ dobro, a odrzucaċ zło.

Zagrożeniem dla wiary są też niewłaściwe wzory osobowe, często natrętnie przez media reklamowani idole, którzy młodego człowieka chcą przekonaċ, że lepiej żyċ na luzie, nieodpowiedzialnie, niż świadomie troszczyċ się o siebie i innych. W ilu­zji, jaką tworzy świat idoli, pokazuje się życie jakby było ono jedną wielką rozrywką. A tak nie jest. każdy wie o tym z własnego doświadczenia.

Wierze grozi wreszcie manipulacja dokonywana nie tylko przez środki przekazu zacierające różnice między dobrem a złem, ale też manipulacja ze strony sekt. Przed­stawiają one wykrzywiony, karykaturalny obraz Boga. Zaprzeczają tej zba­wczej prawdzie, jaką jest Jezus Chrystus.Przeczytaj

Zapytasz: A komu mam zaufaċ? Zaufaj tym, którzy dali dowód, że im na tobie zależy. A dowody to nie słowa, de­kla­racje. Nawet nie kolorowe cukierki, na które staċ bogatych oszustów. Największe na świecie świadectwo — to poświę­ciċ dla kogoś swoje życie. Niekoniecznie od razu trzeba umieraċ. Życie poświęca się także poświęcając czas, cie­rpienie, swoją pracę. Nic ci więcej nie powiem. A teraz rozejrzyj się dokoła. Kto jest wiarygodny? Kto na tobie zarabia, a kto do ciebie dokłada?


Ks. Piotr Pawlukiewicz, Z młodzieżą spokojnie o… rodzicach


Te wszystkie zagrożenia są dla człowieka wyzwaniem. Można je przezwyciężyċ, można je ominąċ, tak jak żeglarz zaopatrzony w mapę potrafi ominąċ mielizny i rafy. Trzeba rozumieċ, co jest zagrożeniem, co jest pokusą, byśmy ułatwiając sobie życie w rzeczywistości nie oddalali się od naszego szczęścia.

W czasie spotkania z młodzieżą całego świata na Górze Błogosławieństw w Gali­lei Jan Paweł II mówił do Waszych rówieśników i starszych kolegów o drodze szczę­ścia, jaką oferuje nam Chrystus:
Jan Paweł II naucza

„Błogosławieni jesteście — powiada — błogosławieni ubodzy w duchu, cisi i miłosierni, smucący się, wy którzy pra­gniecie i łakniecie sprawiedliwości, czystego serca, czyniący pokój, prześladowani! Błogosławieni jesteście!” Ale słowa Jezusa mogą wydawaċ się dziwne. Dziwne jest, że Jezus wy­wyższa tych, których świat na ogół uważa za słabych. Powiada im: Błogosławieni jesteście wy, którzy wydajecie się prze­gra­ni, ponieważ wy jesteście prawdziwymi zwycięzcami: do was należy królestwo niebieskie! Słowa, wypowiedziane przez Tego, który jest cichy i pokorny sercem, stanowią wyzwanie, które domaga się głębokiej przemiany i przekształcenia serca.

Wy, młodzi ludzie, zrozumiecie motyw, dla którego jest potrzebna ta zmiana serca! Jesteście bowiem świadomi także innego głosu w was samych i wokół was: głosu przeciwnego. Ten głos mówi: błogosławieni pyszni i brutalni, ci, którzy dążą do sukcesu za wszelką cenę, którzy nie mają skrupułów, są pozbawieni litości, bezwstydni, którzy dążą do wojny zamiast do pokoju i którzy prześladują tych, którzy stanowią prze­szko­dę na ich drodze. Ten głos wydaje się mieċ sens w świecie, w którym często brutalni jakby triumfują, a bezwstydni cieszą się powodzeniem. Tak mówi głos zła: Ci są zwycięzcami, ci są prawdziwie błogosławieni i szczęśliwi!

Jezus proponuje zupełnie inne orędzie. Niedaleko od tego miejsca powołał On swoich pierwszych uczniów, podo­bnie jak dzisiaj was powołuje. Jego wezwanie zawsze stawało wobec wyboru między dwoma głosami rywalizującymi między sobą w walce o wasze serce, również teraz, na tym miejscu. Jest to wybór między dobrem i złem, między życiem i śmie­rcią. Za którym z tych głosów pójdą młodzi XXI wieku? Złożyċ ufnośċ w Jezusie oznacza wybraċ wiarę w to, co On mówi, niezależnie od tego, czy wydaje się to dziwne, niezrozumiałe
i zdecydowaċ się nie ulegaċ powabom zła, nawet gdyby wy­dawały się bardzo pociągające.

Ostatecznie Jezus nie tylko głosi Błogosławieństwa. On żyje Błogosławieństwami. On sam jest Błogosławieństwami. Spoglądając na Niego uwierzycie, co to znaczy byċ ubogimi w duchu, cichymi i miłosiernymi, tymi, którzy płaczą, łaknącymi
i pragnącymi sprawiedliwości, byċ czystego serca czyniącymi pokój, prześladowanymi. Z tego powodu ma On prawo powie­dzieċ: Pójdźcie za Mną, naśladujcie Mnie! Nie mówi tak po pro­stu: Czyńcie to, co Ja mówię. On powiada: Pójdźcie za Mną i Mnie naśladujcie!.

Słuchacie Jego głosu na tym wzgórzu i wierzycie w to, co On mówi. Jednakże tak jak pierwsi uczniowie nad Morzem Galilejskim, musicie pozostawiċ swoje łodzie i sieci, a to ni­gdy nie jest łatwe zwłaszcza wtedy, gdy stoicie wobec niepe­wnej przyszłości i jesteście kuszeni, by straciċ wiarę w swoje chrześcijańskie dziedzictwo. Bycie dobrymi chrześcijanami może wydawaċ się czymś ponad wasze siły w dzisiejszym świecie. Lecz Jezus nie patrzy obojętnie i nie pozostawia was samych w obliczu tego wyzwania. On jest zawsze z wami, aby przemieniċ waszą słabośċ w siłę. Zaufajcie Mu, gdy do was mówi: „Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali”.

Góra Błogosławieństw w Galilei, 24 III 2000
Praca domowa
1.Wypisz raz jeszcze zagrożenia, jakie zostały wymienione w tekście lekcji. Jeśli znasz jeszcze inne zagrożenia wiary, dopisz je. Zaproponuj, w jaki sposób przezwyciężaċ te zagrożenia, jak omijaċ pokusę do grzechu.
2.Przeczytaj raz jeszcze uważnie słowa Jana Pawła II skierowane do młodzieży na Górze Błogosławieństw. Czym różni się „błogosła­wie­ństwo zła” od Błogosławieństwa Chrystusa? Dlaczego warto wy­braċ propozycję Jezusa?Następna:  Lekcja Nr 45  —   JEZUS JEST PANEM      |>>>>>|

Poprzednia:  Lekcja Nr 43  —   MOJA MUZYKA I JEJ IDOLE      |<<<<<|


| powrót do startu |   | powrót do: SPIS TREŚCI |