Ks. Piotr Tomasik — „TAK NIECH ŚWIECI WASZE ŚWIATŁO”

Podręcznik do nauki religii dla III klasy gimnazjum


Rozdział drugi:
ŻYJĘ, ABY KOCHAĆ

10. Jak sobie radziċ w trudnych sytuacjach?

Pornografia, zanik wstydliwości, to wszystko prowadzi do nieustannej presji, jaka jest wywierana na młodych ludzi, presji, by czystośċ była uważana za coś przestarzałego, niedzisiejszego. O tym problemie pisze Wasza starsza koleżanka:Listy,
opinie

Nie rozumiem poglądów niektórych ludzi. Niby mówią, że wierzą w Boga, chodzą do kościoła, a w rzeczywistości głoszą poglą­dy zupełnie inne, całkiem niezgodne z wia­rą. Jedna z moich koleżanek podaje się za katoliczkę, a mówi, że współżycie z chło­pa­kiem to rzecz naturalna, że ona nie chce zostaċ starą panną i chłopaka musi przy sobie utrzymaċ. Dlatego współżyje i nikt jej nic narzucaċ nie będzie.


Byċ może, relacje dziewczyny z chłopakiem, który żąda dowodu miłości, są zabu­rzone przez jego egoizm, ale warto też zauważyċ, że dziewczyna nie podejmuje ża­dnego wysiłku, by przeciwstawiċ się presji seksualnej. Swoją słabośċ uzasadnia te­orią, że wszystko jest w porządku.

Presja seksualna przybiera zwykle postaċ namowy, perswazji. Niestety, ta per­swazja łatwo jest przez niektóre osoby akceptowana, nawet wbrew ich oporom mo­ralnym. Niekiedy osoby te twierdzą, że boją się, iż stracą kochaną osobę, że odej­dzie. Nie chcą, by osoba wywierająca presję seksualną nazwała je świętoszkiem. Uzasadnieniem też bywa chęċ ulżenia rzekomym cierpieniom osoby, która przeżywa silne pożądanie. I chyba tutaj dochodzimy do sedna sprawy. Pożądanie jest uczu­ciem, które kieruje osobą wywierającą presję seksualną. Pożądanie rani, a nawet zabija miłośċ:Komentarz

MIŁOŚĆ

POŻĄDANIE

Dojrzewa powoli, wraz z upływem czasu.Dąży do natychmiastowego za­spo­kojenia
Jest trwała, nie kończy się, jest na zawsze.Jest chwilowe, krótkotrwałe, pro­wa­dzi do rozstania po zaspokojeniu seksualnym.
Jest cierpliwa.Jest niecierpliwe, nie umie czekaċ, prowadzi do obrażania się, dąsów, pretensji.
Jest skromna i wstydliwa.Jest bezwzględne i wulgarne, ni­sz­czy wstydliwośċ i czystośċ.
Zmierza do panowania nad uczu­ciami i niepokojem ciała.Wzmaga niepokój ciała, domaga się jedynie doznań seksualnych.
Dąży do budowania więzi duchowej.Dąży do traktowania drugiego czło­wieka jako przedmiotu do ciele­sne­go wykorzystania.
Rodzi wewnętrzny pokój, prowadzi do harmonii.Rodzi napięcia, wprowadza niepo­kój, burzy harmonię.
Nie zazdrości.Powoduje zazdrośċ.
Nie jest hałaśliwa.Prowadzi do zamętu i chaosu.
Obdarowuje.Sięga po cudze, szantażuje: Jeżeli kochasz, udowodnij.
Uszczęśliwia, daje poczucie bez­pieczeństwa.Okalecza, zadaje rany.
Nastawiona jest na dobro drugiego człowieka.Stawia warunki, żądania.
Jednoczy.Burzy i rozbija więźmiędzy oso­bami.
Szanuje wolnośċ drugiej osoby, jej poglądy, osobowośċ, ciało.Zniewala i znieważa ciało człowie­ka.

Maria Kwiek, Iwona Nowak, Dorastanie do miłości


Dlatego dla dobra miłości trzeba niekiedy odkryċ i zdemaskowaċ przejawy pożądania u osoby, która wywiera presję seksualną. Nie bójcie się tego bolesnego, ale koniecznego zabiegu. Jeśli kochacie, to chcecie dobra drugiej osoby. Miłośċ nie dopuszcza do tego, by kochana osoba stawała się gorsza, umniejszała się w swoim człowieczeństwie.
Poszli za Chrystusem

Maria Goretti urodziła się w roku 1890 w Corinaldo we Włoszech w rodzinie ubogich wyrobników. Gdy Maria miała 9 lat, jej rodzice, szukając płatnego zajęcia, przenieśli się w okolice, gdzie było wiele bagien. Dlatego też ojciec, zniszczony pracą ponad siły, zmarł na malarię. Maria musiała pomagaċ matce, zwłaszcza opiekując się czworgiem młodszego rodzeństwa. Była dziewczynką bardzo radosną, pogodną. Wraz ze wszy­stkimi domownikami często się modliła, w Bogu znajdując oparcie w cię­żkich chwilach życia.

Kiedy miała 12 lat, zaczął się nią interesowaċ jej sąsiad, Aleksander Serenelli, 18–letni chłopak. Początkowo były to „niewinne” żarty. Jednak w chłopaku coraz bardziej płonęło pożądanie. Zaczął napastowaċ Marię, grożąc jej śmiercią. 5 lipca 1902 roku, gdy rodzina Marii i Aleksandra była zajęta pracą w polu, chłopak wtargnął do mieszkania Gorettich i usiłował zgwałciċ Marię. Gdy ona się opierała, rozwścieczony zadał jej 14 ran no­żem. Rodzina znalazła Marię w stanie agonii. Zmarła dzień później prze­baczając swojemu zabójcy.

Aleksander po odbyciu wielu lat więzienia doznał nawrócenia. Wstąpił do zakonu kapucynów i jako brat zakonny prowadził życie pokutnika. Umarł mając lat 88. Po jego śmierci znaleziono testament, w którym pisał:

Jestem już stary, u schyłku życia. Spoglądając na moją przeszłośċ muszę stwierdziċ, że w mojej młodości wszedłem na złą drogę. Miałem obok siebie osoby wierzące, żyjące zgodnie z wiarą, ale nie doceniałem ich rad, ani przykładu. Mając 18 lat, w przypływie namiętności, dopuści­łem się zbrodni. Obecnie wzdrygam się na samą myśl o tym. Maria Gore­tti teraz jest świętą, była jakby dobrym aniołem dla mnie, przysłanym przez Opatrznośċ Bożą, aby mnie ra­to­waċ. Jeszcze teraz słyszę w sercu moim słowa jej przeba­czenia. Modliła się za mnie, orędowała za swoim zabójcą. Dzięki jej pomocy przeżyłem 26 lat więzienia. Kapucyni, syno­wie św. Franciszka, przyjęli mnie do siebie nie jako sługę, ale jako brata. Ci, którzy będą czytaċ ten list, niech z niego zaczerpną tę naukę, że trzeba strzec się zła, a zawsze szukaċ dobra. I to już od dzieciństwa.
Zapamiętaj
Czasem trzeba umieċ powiedzieċ nie także w miło­ści, by zbyt dużo nie straciċ. Ceńcie swoją wartośċ i bądźcie cierpliwi, bo na prawdziwą miłośċ trzeba po­czekaċ. Unikajcie alkoholu, który osłabia wolę, nie stwarzajcie sytuacji, które mogą byċ miłe, ale niebe­zpieczne. Nie prowokujcie czyjegoś pożądania. Bądźcie sobą, czyli postępujcie zgodnie z zasadami, jakie wyznajecie.Praca domowa
Przygotuj argumenty do dyskusji klasowej na temat: Jak planowaċ spotkania z chłopakiem (dziewczyną), by prowadziły do powstawania przyjaźni? Jakie są niebezpieczeństwa takich randek? Jak tych niebe­zpieczeństw unikaċ?Następna:  Lekcja Nr 11  —   DZIECKO — BEZCENNY DAR BOGA      |>>>>>|

Poprzednia:  Lekcja Nr 9  —   MOJE CIAŁO STWORZONE DO MIŁOŚCI      |<<<<<|


| powrót do startu |   | powrót do: SPIS TREŚCI |