Ks. Piotr Tomasik — „TAK NIECH ŚWIECI WASZE ŚWIATŁO”

Podręcznik do nauki religii dla III klasy gimnazjum


Rozdział drugi:
ŻYJĘ, ABY KOCHAĆ

9. Moje ciało stworzone do miłości

Problem czystości przedmałżeńskiej jest zagadnieniem żywo dyskutowanym na łamach prasy młodzieżowej, a także wśród młodych ludzi. Również ci, którzy na ten temat nie podejmują otwartej dyskusji, z całą pewnością stawiają sobie pytanie, czy ze współżyciem seksualnym powinno czekaċ się do ślubu. 18–latka, uczennica liceum, tak pisze na ten temat:Listy,
opinie

W naszej klasie zorganizowaliśmy dysku­sję na temat czystości przedmałżeńskiej. W trakcie dyskusji podzieliliśmy się na trzy obozy. Pierwszy obóz to kilku chło­pców, którzy twierdzili, że ktoś, kto nie współżyje, jest nienormalny. Starali się udowodniċ, że skoro istnieje popęd seksu­alny, to koniecznie musi byċ zaspokojony. Twierdzili też, że potrzebne jest „prakty­czne wychowanie seksualne” oraz, że podję­cie współżycia ułatwia wybór współmał­żo­nka.

W drugiej grupie znalazły się osoby, które broniły współżycia seksualnego na­rzeczonych, którzy mają się pobraċ, a więc ich miłośċ upoważnia ich do tego.

Trzecia grupa to byli nieprzejednani przeciwnicy współżycia, którzy dowodzili, że poza małżeństwem jest ono zawsze grze­chem.


Tu przerywamy cytowanie listu, bo tej argumentacji postaramy się poszukaċ sami. Nie jest istotne, do której z grup należała ta dziewczyna, ale przyznacie, że uczciwie przedstawiała trzy poglądy na temat czystości przedmałżeńskiej.

Pierwszy problem, który warto rozstrzygnąċ, to religijne pytanie, czy rzeczywiście istnieje w Piśmie Świętym zakaz odbywania stosunków seksualnych poza małże­ństwem. Mówi o tym VI Przykazanie Boże:Bóg mówi

Nie będziesz cudzołożył!

Wj 20, 14


Komentarzem do tego Przykazania są słowa Jezusa zacytowane w trakcie po­prze­dniej lekcji (Mt 5, 27–28), a przestrzegające nawet przed pożądliwym pa­trze­niem na kobietę.Bóg pomaga

Przykazania Boże, w tym VI Przykazanie, stoją na straży szczęścia człowieka. Świat bez Przykazań, świat, w którym ludzie uważaliby za coś zwykłego nie szanowaċ rodziców, za­bijaċ, cudzołożyċ, kraśċ, fałszywie przysięgaċ, pożądaċ, zmie­niłby się w koszmar. Przykazania, mimo że w większości są sformułowane w postaci zakazu, stoją na straży wartości, chronią dobro człowieka. Chronią relacje pomiędzy dzieċmi a rodzicami, bronią prawa do życia, prawa do miłości, prawa do własności i prawa do prawdy. Nie pozwalają, by ludzie tra­kto­wali siebie nawzajem jak rzeczy.

VI Przykazanie Boże stoi na straży bardzo ważnej warto­ści: stoi na straży miłości między ludźmi. Miłośċ sprawia, że człowiek jest w życiu szczęśliwy. Dlatego tej wartości trzeba strzec i broniċ. Dając VI Przykazanie Bóg pomaga człowie­ko­wi, by przeżył prawdziwą miłośċ, a przez to osiągnął szczę­ście.
Zastanów się
Przeczytajcie relację o dyskusji na temat czystości przedmałżeńskiej zapisaną na początku lekcji i odpowiedzcie na pytania:
»Czy miłośċ domaga się dowodu w postaci współżycia wtedy, gdy ludzie nie dali sobie jeszcze słowa i nie związali się na zawsze? Czy dowodem miłości jest też poskromienie własnego pożądania?
»Czy rzeczywiście metoda „próbowania” współżycia z różnymi osobami ułatwia dobre przygotowanie się do wiernego i nierozerwalnego ma­łżeństwa?
»Czy życie seksualne jest konieczne dla higieny psychicznej? Znacie z pewnością wiele osób, które nie podejmują współżycia. Czy są to oso­by chore umysłowo?

W trakcie Międzynarodowego Kongresu Rodziny, który odbył się w Warszawie na wiosnę roku 1994, Paul Lauer, wydawca amerykańskiego pisma You, człowiek, który przeszedł długą drogę nawrócenia z narkomanii i życia bez odpowiedzialności, tak mówił do zgromadzonej młodzieży:Przeczytaj

W Stanach Zjednoczonych powstał ruch młodzieżowy pod nazwą „Prawdziwa miłośċ czeka”. Gromadzi on mło­dych ludzi zobowiązujących się żyċ w czystości aż do mome­ntu zawarcia małżeństwa. Ci z was, którzy tę czystośċ już utracili, mogą dzisiaj przyrzec, że od tej chwili będą ją za­chowywali.

Dlaczego więc zachowywaċ czystośċ? Po pierwsze, dla siebie. Współżycie przedmałżeńskie jest niezdrowe. Jak bardzo niezdrowe, przekonajcie się na przykładzie Stanów Zjednoczonych. Choroby przekazywane drogą płciową są drugą liczbowo — po przeziębieniu — przyczyną zacho­ro­wań wśród młodzieży. Bardzo wielu młodych ludzi umiera na AIDS. Przedmałżeńskie współżycie jest niezdrowe dla młodego człowieka również z wielu innych powodów. Praktykowanie czystości wyzwala, umożliwia człowiekowi zapanowanie nad samym sobą. Tylko człowiek panujący nad sobą może dokonaċ czegoś w życiu. Kto nie panuje nad sobą, poniesie fiasko w każdej dziedzinie. Ponadto wiedz­cie, że człowiek praktykujący czystośċ przed małżeństwem, zachowa ją i w małżeństwie. Statystyki dowodzą, że ludzie, którzy współżyją płciowo przed ślubem, znacznie częściej się później rozwodzą. Dotyczy to szczególnie mężczyzn. Jeśli mężczyzna był przyzwyczajony sypiaċ z różnymi ko­bie­tami, to z chwilą, gdy żona mu spowszednieje, natychmiast przychodzi mu do głowy, by przespaċ się z inną. Czystośċ przedmałżeńska prowadzi do czystości w małżeństwie.

Po drugie, czystośċ zachowujemy dla małżonka, dla osoby, z którą kiedyś zwiążemy się ślubem. Większośċ z was nie zna jej jeszcze, ale jeśli zachowacie czystośċ, to w dzień waszego ślubu, w waszą noc poślubną, będziecie mogli ofiarowaċ wybranej na całe życie osobie dar czystości i dziewictwa. I będziecie mogli powiedzieċ: „Zanim cię je­szcze poznałem, oszczędzałem się dla ciebie”.

Po trzecie, robimy to dla Boga. Bóg stworzył nas i wie, co jest dla nas najlepsze. On zastrzegł seks dla małże­ństwa.

Chciałbym się teraz dowiedzieċ, ilu z was tutaj obecny­ch gotowych jest ślubowaċ, że powstrzyma się od współży­cia aż do dnia ślubu. Podnieście ręce (…). Powtarzajcie za mną tekst ślubowania ruchu „Prawdziwa miłośċ czeka”: Wierzę, że jestem stworzony na podobieństwo Boga, aby żyċ wizją i wartościami Jezusa Chrystusa. Wierzę, że szanując samego siebie, a także innych ludzi, przydaję chwały Bogu. Wierzę, że prawdziwa miłośċ czeka. Umocniony przez Du­cha Świętego i wspierany przez chrześcijańską społeczno­śċ, zobowiązuję się żyċ od dnia dzisiejszego w czystości seksualnej i powstrzymaċ się od stosunków seksualnych aż do momentu, kiedy wstąpię w związek małżeński. Amen.


Paul Lauer, Seks, narkotyki, hard–rock i co dalej?
Praca domowa
Dlaczego zachowywanie czystości przedmałżeńskiej chroni ludzką mi­łośċ?Następna: 
 Lekcja Nr 10  —   JAK SOBIE RADZIĆ W TRUDNYCH SYTUACJACH?    |>>>>>|

Poprzednia:  Lekcja Nr 8  —   GODNOŚĆ LUDZKIEGO CIAŁA      |<<<<<|


| powrót do startu |   | powrót do: SPIS TREŚCI |