Ks. Piotr Tomasik — „TAK NIECH ŚWIECI WASZE ŚWIATŁO”

Podręcznik do nauki religii dla III klasy gimnazjum


Rozdział drugi:
ŻYJĘ, ABY KOCHAĆ

8. Godnośċ ludzkiego ciała

O sprawach intymnych, o sprawach ludzkiej seksualności mówi się dziś bardzo wiele. Na ten temat szczególnie dużo piszą niektóre czasopisma młodzieżowe. Jeden z czytelników takich czasopism, Wasz rówieśnik, tak oto odnosi się do szerzonych tam poglądów:Listy,
opinie

Bardzo lubię czytaċ w czasopismach mło­dzieżowych zwierzenia intymne chłopaków i dziewczyn. Moim zdaniem o takich sprawach należy mówiċ otwarcie, bez obłudnego wsty­du. Tak, jak mówi się o jedzeniu, piciu, uczeniu się, wielu potrzebach i czynno­ściach, jakie człowiek wykonuje. Seks je­st dla ludzi, ludzie powinni nim się cie­szyċ, a nie udawaċ, że go nie ma, cze­rwie­niċ się, kiedy ktoś na ten temat napom­knie. Nie rozumiem, dlaczego sprawom seksu towarzyszy ten bezsensowny wstyd.


Wasz kolega poruszył bardzo ważne zagadnienie, mianowicie problem wstydu, jaki w naszej kulturze związany jest z seksem. Rzeczywiście, wiele czasopism mło­dzieżowych, nie mówiąc już o czasopismach pornograficznych, czy krypto–pornogra­ficznych, usiłuje przezwyciężyċ wstydliwośċ, jaka towarzyszy wielu ludziom w pode­jmowaniu tematyki seksualnej. O tych sprawach — zdają się mówiċ autorzy artyku­łów i fotoreportaży w tych pismach — trzeba mówiċ otwarcie.

Dlatego musimy sobie postawiċ pytanie: Jaki jest sens, jakie jest znaczenie i wartośċ wstydu w życiu człowieka?Zastanów się
»Wyobraźsobie, że jesteś człowiekiem, który nie odczuwa bólu. Czy to dla Ciebie jest dobre?
»W Twoim organizmie zaczyna się jednak jakiś proces chorobowy. Na przykład zapalenie wyrostka robaczkowego. Fakt, że nie odczuwasz bólu prowadzi, że o tej chorobie nawet nie wiesz. Jaki jest w tym wypadku skutek tego, że masz zaburzone odczuwanie bólu?

Przykład ludzi, którzy nie odczuwają bólu, wskazuje, że człowiek potrzebuje dla ochrony swego życia nieprzyjemnych bodźców, które informują go o chorobie. Podobnie dzieje się ze wstydem. Człowiek pozbawiony wstydu, powiemy: bezwsty­dny, to człowiek, który sprawy intymne traktuje tylko przez pryzmat własnej przyje­mności, używania. Seks dla takiego człowieka staje się nie wyrazem prawdziwej, odpowiedzialnej miłości, ale sposobem na zaspokojenie własnego popędu. Czło­wie­kowi potrzebna jest wstydliwośċ, bo sprawy seksu nie są tylko natury biologicznej. One powinny służyċ miłości, a więc aktywności czysto ludzkiej, przekraczającej za­cho­wania zwierzęce. Człowiek, w przeciwieństwie do zwierząt, jest w stanie opanowaċ się wobec bodźców seksualnych, jest w stanie sprawy seksu podporządkowaċ miło­ści, budowaniu wspólnoty z osobą, którą pokochał na całe życie i którą przez całe ży­cie chce obdarzaċ szacunkiem.Zastanów się
»Czym jest przyjaźń?
»Jakie znasz wzory przyjaźni (z Biblii, literatury, filmu)?
»Jakie jest Twoje osobiste doświadczenie przyjaźni?

Odrębnym zagadnieniem, które częściowo zostało już podjęte w trakcie poprze­dniej lekcji, jest właściwe odnoszenie się dziewcząt do chłopców i chłopców do dzie­wcząt. Wasze więzi winny byċ budowane na fundamencie przyjaźni. ¬le jest, kiedy chłopak patrzy na dziewczyny, jak na towar, kiedy taksuje je, kiedy pożąda. Wówczas nie jest w stanie zrozumieċ, kim jest jego koleżanka, bo zatrzymuje się tylko na tym, co go w niej podnieca. Takie patrzenie na dziewczyny jak na rzeczy, takie mówienie o dziewczynach (a chłopcy aż nazbyt często tak mówią między sobą), powoduje, że chłopak nie jest w stanie spojrzeċ inaczej i ogranicza swoją zdolnośċ do miłości.

Chłopcy powinni byċ odpowiedzialni również za swoich kolegów, powinni zdawaċ sobie sprawę, że przez opowiadanie sprośnych dowcipów ograniczają nie tylko swo­ją umiejętnośċ kochania, ale także mogą zgorszyċ (czyli uczyniċ gorszymi) innych. Zwłaszcza ci, którzy czują się katolikami, uczniami Chrystusa, niech uzmysłowią so­bie, że byċ może przez swoje lekkomyślne dowcipkowanie pogłębiają trudności, jakie przeżywają ich koledzy.

Z kolei dziewczęta też muszą się liczyċ, jakie wrażenie na chłopcach robi ich sposób poruszania się, czy ubierania. Jeśli to wszystko ma budziċ tylko pożądli­wośċ, to niech nie dziwią się, że niektórzy ich koledzy nie dostrzegają ich jako osób, ale traktują jak przedmiot służący do zaspokojenia żądzy. Z obu stron, ze strony chłopca, jak i dziewczyny, potrzeba odpowiedzialności i właśnie wstydliwości, nie fałszywej, ale takiej, która ułatwia Wam przeżycie przyjaźni w miłości i osiągnięcie szczęścia.Przeczytaj

Znowu docenia się ciało, ale ciało nie jest zwierzątkiem ani lalką do zabawy. Dzięki naszej cielesności możemy zbli­żaċ się do siebie, możemy się spotykaċ w radości i przyja­źni. Bez ciała bylibyśmy istotami nie mającymi miejsca(…).

Seksualizm jest bardzo ludzki, ma wielką wartośċ w rozwoju człowieka, ale stłumiony albo nadużyty prowadzi do niepokoju, zamieszania, lęku. Seks nie jest celem życia ani jego spełnieniem. Seks, sam w sobie, nie daje poczucia bezpieczeństwa. Zdrowe życie seksualne człowieka daje radośċ i ma sens tylko wtedy, jeśli rozwija się w atmosferze miłości, jeśli ręce nie są mackami, lecz znakiem wewnę­trznej czułości, jeśli ciało jest uduchowione, wolne od lę­ków i chciwego pożądania, jak przystań światłości, dom pełen pokoju, dający głębokie poczucie bezpieczeństwa.

Nieograniczona swoboda seksualna prowadzi także w małżeństwie do pustki w miłości, bowiem swoboda nie zna­jąca granic jest zawsze wolnością najsilniejszego — jest dżunglą zimnego egoizmu, w której nie ma miejsca na oczekiwania i uczucia drugiego człowieka.

Phil Bosmans, Nie zapomnij o radości


Bardzo realistycznie o problemie budowania relacji między mężczyzną a kobietą mówi Chrystus w Kazaniu na górze:Bóg mówi

Słyszeliście, że było powiedziane: Nie cudzołóż! A ja wam mówię: Każdy, kto pożądliwie patrzy na niewiastę, już pope­łnił z nią grzech cudzołóstwa w sercu swoim.

Mt 5, 27–28
Bóg pomaga

Trudności okresu dorastania — o których uczyliście się w poprzednich klasach na lekcjach religii — stawiają przed Wa­mi pytanie, co czyniċ, by zachowaċ wstydliwośċ. Chrystus pomaga Wam, którzy nie zawarliście małżeństwa, bo jeszcze jesteście zbyt młodzi. W Eucharystii umacnia Was swoim Ciałem. Daje Wam moc, która płynie z Jego Miłości, tak ofia­rnej, że nie cofającej się przed ofiarą z życia. Człowiek, który żyje Eucharystią, który doświadcza działania Chrystusa obe­cnego w Komunii Świętej, jest w stanie walczyċ z pokusami i trudnościami, jest w stanie dostrzec, na czym polega szczęście prawdziwe i trwałe.


Młodzieńcze doświadczenie miłości jest wyrazem powołania, jakim obdarza każde­go człowieka kochający Bóg. W taki oto sposób o realizowaniu tego powołania pisał w roku 1985 Jan Paweł II w swoim Liście do młodzieży:
Jan Paweł II naucza

Na horyzoncie młodego serca zarysowuje się nowe do­świadczenie: jest to doświadczenie miłości, które od począ­tku domaga się, aby zostało wpisane w ów projekt życia, jaki młodośċ tworzy i kształtuje w sposób spontaniczny (…). Zawiera się w tym również potężne wezwanie, aby tego boga­ctwa nie zniszczyċ, a piękna nie zeszpeciċ. Bądźcie przeko­na­ni, że to wezwanie idzie od Boga, który stworzył człowieka „na swój obraz i podobieństwo” — właśnie „jako mężczyznę i kobietę”. Wezwanie to płynie z Ewangelii i odzywa się w gło­sie młodych sumień, jeżeli zachowały one swą prostotę i prze­jrzystośċ: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają”. Tak. Boga, który jest Miłością, macie oglądaċ przez tę miłośċ, jaka rodzi się w Was — i chce byċ wpisana w pro­jekt całego życia.

I dlatego proszę Was, abyście na tym niesłychanie wa­żnym etapie Waszej młodości nie przerywali rozmowy z Chry­stusem — owszem, abyście ją tym bardziej podejmowali.

List apostolski do młodzieży całego świata, 1985
Zapamiętaj
Wstyd jest człowiekowi potrzebny jako bariera, któ­ra chroni jego zdolnośċ do miłości i ułatwia darze­nie drugiej osoby szacunkiem. Bezwstydnośċ jest grzechem, poprzez który człowiek wystawia siebie lub innych na pokusy.Praca domowa
1.Odpowiedz na list zamieszczony na początku lekcji.
2.Dlaczego przesadny wstyd może również utrudniaċ człowiekowi właściwe przeżywanie miłości? Co zatem nazwiesz przesadnym wstydem?Następna:  Lekcja Nr 9  —   MOJE CIAŁO STWORZONE DO MIŁOŚCI      |>>>>>|

Poprzednia:  Lekcja Nr 7  —   KOGO CHCĘ POKOCHAĆ?      |<<<<<|


| powrót do startu |   | powrót do: SPIS TREŚCI |