Ks. Piotr Tomasik — „TAK NIECH ŚWIECI WASZE ŚWIATŁO”

Podręcznik do nauki religii dla III klasy gimnazjum


Rozdział pierwszy:
MÓJ ŚWIAT

2. Co sądziċ o postępie technicznym?

W trakcie poprzedniej lekcji czytaliście wypowiedźuczennicy klasy I liceum. Ta sama dziewczyna w swoim liście poruszyła problem zanieczyszczenia środowiska naturalnego:Listy,
opinie

Zatrucie środowiska. Przecież to ko­szmar, ile trucizny wdychamy czy pijemy. Sami ludzie zamienili ziemię w miejsce nie do życia. Po co mówiċ o postępie, sko­ro to właśnie postęp zepchnął ludzkośċ na skraj przepaści. Powinniśmy wszyscy wró­ciċ do naturalnego sposobu życia, zamknąċ fabryki chemiczne, z samochodów przesiąśċ się na rowery.


Rozwiązania proponowane przez Waszą koleżankę są bez wątpienia skrajne. Ale przecież warto zauważyċ, że prawdą jest, iż ziemia coraz mniej nadaje się do norma­lnego życia człowieka. A przecież Bóg stworzył świat, w którym człowiekowi i innym stworzeniom było dobrze. Opowiada o tym Psalmista:Bóg mówi


O Panie, jak rozliczne są Twoje dzieła,
z jakąż mądrością uczyniłeś wszystko
wypełniając ziemię stworzeniami Twymi.
Tu oto jest morze wielkie i rozległe,
w nim niezliczone istoty żywe: i małe, i duże.
Wszystko to czeka na Ciebie,
by dostaċ pokarm we właściwym czasie.
Gdy dajesz im jeśċ, wszyscy biorą,
gdy dłoń swą otwierasz,
pod dostatkiem mają wszystkiego.
Gdy skrywasz swe oblicze, ogarnia ich niepokój,
gdy oddech im odbierasz, marnieją
i stają się prochem ziemi.
Gdy ducha swojego wysyłasz,
stwarzasz ich na nowo,
odnawiasz tym samym oblicze swej ziemi.
Niechaj na wieki trwa wiernośċ Pana
i niech radują Pana zawsze jego dzieła.


Ps 104, 24–25.27–31
Przeczytaj

Płacz, Matko Ziemio, z niezmiernego bólu i zgryzoty nad losem życia, które wydałaś w przytulnej ciszy, ogrze­wałaś w swym łonie. Byłaś płodna krociem milionów roślin. Miliony istnień baraszkowały na twojej powierzchni, w zieleni trawy i na dnie oceanów. Mnogośċ ptaków, motyli
i różnych owadów, za twoim pozwoleniem, igrało wśród lasów i łąk tańcząc swobodnie w bezmiernej przestrzeni. Płacz, Matko Ziemio, nad hańbą, którą człowiek ci zgoto­wał.

On jest sprawcą rabunkowej gospodarki surowcami, które potrzebowały milionów lat, aby ukształtowaċ się w twoim łonie. Człowiek w łapczywym pośpiechu plądruje bogactwa ziemi aż do ostateczności. I w taki sposób roz­trwoni dziedzictwo swych dzieci i wnuków.

Płacz, Matko Ziemio, z wielkiej zgryzoty nad stanem, do którego doprowadził cię przewrotny, współczesny czło­wiek.

Phil Bosmans, Byċ człowiekiem
Zastanów się
»Jakie są negatywne skutki postępu technicznego?
»Jakie są pozytywne skutki tego postępu?
»Czy w obecnych czasach ludzkośċ mogłaby normalnie żyċ odrzucając to wszystko, co zmienił w jej życiu postęp techniczny? Postarajcie się w klasie wymieniċ między sobą opinie na ten temat.

Postęp techniczny, poza wielorakimi zagrożeniami, niesie wiele ułatwień w życiu ludzkim. Nie chodzi tu tylko o wygodę. Postęp ten umożliwia szybszą komunikację, a przez to lepsze zrozumienie pomiędzy ludźmi. Wspomaga również medycynę ratując ludzkie życie. Postęp techniczny jest z całą pewnością elementem wykonywania Boże­go nakazu, by człowiek czynił sobie ziemię poddaną. Niemniej jednak nie można w sposób bezkrytyczny odnosiċ się do zjawisk związanych z techniką. Istnieje bowiem niebezpieczeństwo, że będziemy traktowaċ coś jako dobre, ponieważ określimy je mianem postępowego. W tę pułapkę wpada wielu ludzi. Postęp może służyċ dobru, może też służyċ złu. Istnienie radia, telewizji, motoryzacji, lotnictwa same w sobie nie są ani dobre, ani złe. To sposób ich wykorzystania przez człowieka sprawia, że służą dobru lub złu.

Trzeba zatem dokładaċ wszelkich starań, by ludzie wykorzystywali osiągnięcia techniki do dobrych celów. My sami powinniśmy byċ na to bardzo uwrażliwieni. Postęp techniczny będzie służył dobru, jeśli będziemy działali zgodnie z Przyka­za­niami. Dom swego życia trzeba zbudowaċ na skale, idąc drogą Przykazań:Bóg mówi

Ktokolwiek słucha słów moich i według nich postępuje, podobny jest do człowieka, który buduje sobie dom na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki i uderzyły w ten dom, lecz on się nie zawalił, bo zbudowany był na skale.

Przeciwnie zaś: kto słucha słów moich, lecz nie wpro­wa­dza ich w życie, ten jest podobny do człowieka niemądrego, który buduje swój dom na piasku. Przyszła ulewa, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom, a on zawalił się i zostało po nim tylko wielkie rumowisko.

Mt 7, 24-27
Zastanów się
»Jakie wartości mogą stanowiċ skałę, na której warto budowaċ dom własnego życia i szczęścia?
»Czy budowanie na samych osiągnięciach techniki jest budowaniem na skale czy na piasku? Wymieńcie swoje opinie na ten temat w klasie. Spróbujcie ustaliċ katalog wartości, które czynią życie ludzkie warto­ściowym.Zapamiętaj
Zapamiętaj Postęp techniczny i ekonomiczny może służyċ dobru lub złu, może służyċ człowiekowi lub czyniċ go niewolnikiem innych ludzi, bądźniewo­lnikiem rzeczy. Dlatego też postęp nie powinien byċ traktowany jako podstawowe dobro. Podstawowym dobrem są bowiem wartości moralne, które czynią, że osiągnięcia techniki służą człowiekowi.Praca domowa
1.Odpowiedz na zamieszczony na początku lekcji fragment listu uczennicy liceum. Postaraj się wytłumaczyċ, że krytyczne odnie­sienie do postępu technicznego nie musi koniecznie oznaczaċ prze­kreślenia jego osiągnięċ. Podaj pozytywne strony postępu techni­cznego i zasady, jakimi powinno się kierowaċ przy korzystaniu z osiągnięċ techniki.
2.W jaki sposób każdy z nas może samoograniczaċ się, by zmniejszaċ szkody wynikłe z użytkowania urządzeń technicznych? Podaj kilka propozycji.
3.Co można zrobiċ w sowim środowisku, by harmonia, jaką Bóg zawarł we Wszechświecie, nie została zburzona?Następna:  Lekcja Nr 3  —   WSPÓŁCZESNA MŁODZIEŻ I JEJ POGLĄDY      |>>>>>|

Poprzednia:  Lekcja Nr 1  —   JAKI JEST ŚWIAT, W KTÓRYM ŻYJĘ?      |<<<<<|


| powrót do startu |   | powrót do: SPIS TREŚCI |