Ks. Piotr Tomasik — „DOM NA SKALE”

Podręcznik do nauki religii dla II klasy gimnazjum


Tematy dodatkowe:
ROK Z CHRYSTUSEM W KOŚCIELE

Wielki Post


5. Czas przygotowania paschalnego

Środa Popielcowa rozpoczyna okres Wielkiego Postu, czasu, w którym Kościół przygotowuje się do Wielkanocy. Wielki Post powstał jako bezpośrednie przygoto­wanie ludzi, którzy mieli przyjąċ chrzest (zwanych katechumenami). Chrzest w sta­rożytnym Kościele odbywał się w noc Zmartwychwstania Pańskiego i był udzielany przeważnie ludziom dorosłym. Ludzie ci najpierw poznawali podstawowe prawdy wiary, a potem przez czterdzieści dni uczestniczyli w specjalnych nabożeństwach, które miały ich zbliżyċ do zrozumienia chrztu. Dlatego też Wielki Post ma dla nas, lu­dzi wierzących, charakter chrzcielny. Powinniśmy zadaċ sobie pytanie: Co to znaczy, że zostałem ochrzczony? Co wynika z mojego chrztu?

Okres Wielkiego Postu to także czas, w którym przypominamy sobie potrzebę nawrócenia. Widząc nasze grzechy, chcemy się od nich odwróciċ. Walczymy z naszy­mi wadami poprzez modlitwę, post i jałmużnę. Post chrześcijański jest mocno zwią­zany z miłością bliźniego: wielu ludzi pości po to również, by zaoszczędzonymi dobra­mi podzieliċ się z biedniejszymi od siebie, bardziej potrzebującymi. Wielu chrześcijan podejmuje dobrowolne wyrzeczenia. Czas Wielkiego Postu to czas pokuty w Koście­le. Dlatego katolicy nie urządzają i nie uczestniczą w zabawach hucznych, również dyskotekach czy koncertach rockowych.

Nasze grzechy zostały odkupione przez Mękę i Śmierċ Chrystusa. Dlatego też okres Wielkiego Postu jest czasem uczestnictwa w nabożeństwach pasyjnych (od łac. passio, czyli męka): Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej. Gorzkie Żale odpra­wia­ne są zwykle w niedziele, Droga Krzyżowa w piątki Wielkiego Postu. Starajcie się, by ten Wielki Post przygotował Was dobrze do przeżycia Świąt Wielkanocnych, które ukazują nam prawdziwy sens naszej wiary.Śpiewajmy Panu


Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony:
gdzie Bóg, Król świata całego,
dokonał życia swojego.

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony:
Ta sama Krew cię skropiła,
która nas z grzechów obmyła.

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony:
Z Ciebie moc płynie i męstwo,
w Tobie jest nasze zwycięstwo.
Następna:  Temat Nr 6  —   KSIĄŻĘ KATOLICKI      | >>>>> |

Poprzednia:  Temat Nr 4  —   ABY BYLI JEDNO...      | <<<<< |


| powrót do startu |   | powrót do: SPIS TREŚCI |