Ks. Piotr Tomasik — „DOM NA SKALE”

Podręcznik do nauki religii dla II klasy gimnazjum


Rozdział trzeci:
DROGOWSKAZY DO SZCZĘŚCIA

33. Żyċ w prawdzie

Każdy z nas poszukuje i pragnie uczciwości w odniesieniach pomiędzy ludźmi. Pisze o tym Wasza koleżanka:Listy,
opinie

Świat dorosłych to świat obłudy i po­zo­rów. Idą do pracy i tam pełnią swoje role zawodowe, chowając się za maską uprzejmo­ści. Na spotkaniach rodzinnych udają do­brych rodziców. Na wywiadówkach też. Czasem odsłonią swą twarz przed nami, swo­imi dzieċmi. Ale kiedy ją odsłonią, myśli­my, że lepiej, aby tego nie robili.

Czy tęsknię za dorosłością? Jakoś tru­dno jest mi tęskniċ za tym światem pozo­rów. A jednak widzę, że do tego świata się zbliżam, bo moje koleżanki i koledzy, ja sama też, coraz częściej chowamy się za maski. Nie potrafimy byċ szczerzy, otwarci, naturalni.
Zastanów się
»Dobrze, że list Wasze starszej koleżanki nie jest tylko oceną świata dorosłych, że w tę ocenę włącza siebie. Można się zastanawiaċ, czy rzeczywiście należy w tak ciemnych barwach malowaċ świat. Czym powinna byċ autentycznośċ? Czy człowiek powinien byċ szczery tak dalece, by raniċ innego? Czy oczekujemy od innych takiej naturalności, by okazali pogardę, jaką w głębi duszy do nas żywią? Czy może lepiej byłoby, aby tej pogardy się wyzbyli? Przedyskutujcie te problemy szczerości, otwartości i naturalności między sobą, w klasie.
»Jak drugiemu człowiekowi zwróciċ uwagę, aby go jednocześnie nie zraniċ?

Człowiek potrzebuje prawdy. Dlatego w Księdze Wyjścia zapisane zostały słowa VIII Przykazania Bożego:Bóg mówi

Nie będziesz świadczył fałszywie przeciwko twemu bratu!


Wj 20, 16


Podobnie Jezus wielokrotnie wzywał do szacunku wobec prawdy. Sam siebie nazwał Prawdą, Ducha Świętego zapowiadał jako Ducha Prawdy, przeciwnika Boga i człowieka — szatana, nazwał ojcem kłamstwa, a także zapowiadał uczniom, że to prawda ich wyzwoli:Bóg mówi

Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt ni może przyjśċ do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.

J 14, 6


Będę prosił Ojca, a ześle wam innego Pocieszyciela, żeby był z wami na zawsze. Jest to Duch Prawdy, którego świat nie może przyjąċ, ponieważ nie może Go ani zobaczyċ, ani poznaċ.

J 14, 16–17


Jeżeli wytrwacie w mojej nauce, okażecie się prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi.

J 8, 31–32


Rzekł Jezus do Żydów: Gdyby Bóg był rzeczywiście waszym Ojcem, to i Mnie darzylibyście miłością, gdyż Ja od Boga wyszedłem. Waszym ojcem jest sam diabeł, a wy pragniecie spełniaċ wszystkie jego życzenia. Był on od samego początku mordercą i nigdy nie trwał w prawdzie, gdyż prawdy w ogóle w nim nie ma. Kiedy zaś kłamie, kłamie sam z siebie, bo jest kłamcą i co więcej ojcem kłamstwa.

J 8, 42a. 44


Prawda ma charakter fundamentalny dla stosunków pomiędzy ludźmi. Wyzwala ona poczucie bezpieczeństwa. Pozwala także odpowiadaċ na pytanie, czy istnieje Bóg i czy istnieje dobro. Bez prawdy nie można mówiċ o religii i o wierze. Bowiem Bóg istnieje albo Go nie ma. Trzeciej odpowiedzi nie można udzieliċ. Jeśli jesteśmy ludźmi wierzącymi, musimy zgodziċ się, że istnieje prawda.

Zresztą, jeśli chcemy powiedzieċ coś o świecie, też musimy zakładaċ, że prawda istnieje. Bez prawdy nie można uprawiaċ nauki. Nie są równie prawdziwe zdania: Ziemia jest w kształcie zbliżona do kuli oraz: Ziemia jest płaska.

Podobnie prawda jest obecna w naszych ocenach, co jest dobre, a co złe. Nie można postawiċ znaku równości między mordercą a jego ofiarą, między złodziejem a człowiekiem okradzionym. Jeśli człowiek w tej dziedzinie nie pozwoliłby prawdzie działaċ, świat stałby się koszmarem: wszystko byłoby dobre, czyli w istocie silniejsi mogliby krzywdziċ słabszych bez żadnych ograniczeń. Ludzie staliby się niewolnikami swoich złych i nieopanowanych instynktów. Tak, prawda nas z tego wszystkiego wyzwala.

W czasie swojej pielgrzymki do Ojczyzny Jan Paweł II mówił o Przykazaniach Bożych. O VIII Przykazaniu powiedział między innymi:
Jan Paweł II naucza

Jeśli czytamy Ewangelię, jeżeli wciąż ją czytamy i wciąż nad nią myślimy, to uświadamiamy sobie, że sprawa między prawdą a kłamstwem, między świadectwem prawdy, świa­dka­mi prawdy a ojcem kłamstwa, jest jakąś sprawą pierworodną
i podstawową. Człowiek jest wolny, człowiek jest wolny także, ażeby mówiċ nieprawdę. Ale nie jest naprawdę wolny, jeżeli nie mówi prawdy. Chrystus daje na to jasną odpowiedź: „Prawda was wyzwoli”. Życie ludzkie jest też dążeniem do wolności przez prawdę.(...)

To jest perspektywa naszych czasów. Pomiędzy wolno­ścią, do której nas Chrystus wyzwolił i stale nas wyzwala, a odejściem od Chrystusa w imię tak często bardzo głośno propagowanej wolności. Wolnośċ, do której Chrystus nas wyzwolił, to jedna droga. Druga droga to wolnośċ od Chrystusa.(...) Wolnośċ, do której Chrystus nas wyzwala, wolnośċ przez prawdę. Prawda was wyzwala. Albo też wolnośċ od Chrystusa.

Olsztyn, 5 VI 1991


Związek wolności i prawdy jest zatem jasny. Prawda wyzwala, a nie ogranicza, kłamstwo zniewala człowieka, czyni zeń niewolnika własnych zachcianek, chęci panowania nad innymi, poniżania ich.Zastanów się
»Czasem słyszy się opinię: Każdy ma swoją prawdę. Ci, którzy wypowiadają to zdanie, w rzeczywistości zakładają, że nie można oceniċ czyjegoś postępowania jako dobre albo złe. Czy jednak, patrząc na owoce dobra i zła, nie potrafimy oceniċ czynów innych ludzi i własnych? Czy warto odrzuciċ dobro, Przykazania?
»Opinia: Każdy ma swoją prawdę na gruncie religii oznacza, że każda religia mówi to samo, że między religiami nie ma różnic. Jeśli jesteśmy wyznawcami Jezusa Chrystusa, to wierzymy, że On rzeczywiście narodził się w Betlejem, że nauczał, że umarł i zmartwychwstał. Jeśli tych wydarzeń by nie było, to chrześcijaństwo nie ma sensu. Warto to sobie uzmysłowiċ. Chrześcijaństwo nie miałoby sensu bez Chrystusa, który jest Bogiem i prawdziwym człowiekiem, który narodził się w czasie! Opinia: Każdy ma swoją prawdę odniesiona do wiary oznacza odrzucenie Chrystusa. Czy warto to czyniċ?Zapamiętaj
Prawda ma w życiu ludzkim znaczenie podstawowe. Bez uznania, że prawda istnieje, nie można poznaċ i zrozumieċ świata, żyċ uczciwie, ani też wierzyċ w Boga.Praca domowa
1.Przeczytaj z Ewangelii św. Jana rozmowę Jezusa z Piłatem (18, 33–38). Jakie jest znaczenie prawdy w misji Jezusa?
2.Ojciec Święty mówił o dwóch drogach wolności. Napisz kilka słów refleksji na temat rozważań papieskich.
3.Odpowiedz na list zamieszczony na początku lekcji.Następna:  Lekcja Nr 34  —   WYKROCZENIA PRZECIW PRAWDZIE      | >>>>> |

Poprzednia:  Lekcja Nr 32  —   MIŁOŚĆ UBOGICH      | <<<<< |


| powrót do startu |   | powrót do: SPIS TREŚCI |