Ks. Piotr Tomasik — „DOM NA SKALE”

Podręcznik do nauki religii dla II klasy gimnazjum


Rozdział trzeci:
DROGOWSKAZY DO SZCZĘŚCIA

11. Czy Bóg narzuca człowiekowi swoją wolę?

Pytania o to, jak ma się wolnośċ do wypełniania Przykazań, powracają wielokrotnie. Oto jeszcze jeden typowy list, napisany przez chłopaka chodzącego do I klasy liceum:Listy,
opinie

Największą wartością, jaką mam w moim życiu, jest wolnośċ. Nie lubię, gdy ktoś mi mówi, co mam robiċ, a czego nie. Dokąd iśċ, a dokąd nie. Wszyscy ludzie by tylko rozkazywali: rodzice, dziadkowie, nauczy­ciele, księża, wszyscy, których spotykam. A ja chcę robiċ to, co mi się podoba. Nikt mi nie będzie rozkazywał. Co chcą robiċ, niech robią. Mają swoje życie, niech je po swojemu układają. Moje życie jest moją własnością. Nikt mi nic nie będzie nakazywał.

Zasady? A cóż to takiego? Ludzie je sobie wymyślili, a potem się powołali na autorytet Boga. Boga też sobie wymyślili, żeby się nawzajem straszyċ. A ja i tak będę żył po swojemu. I nic mnie nie obchodzą te sklerotyczne ich zakazy i normy.


W czasie lekcji 10 staraliście się odpowiedzieċ, jak by wyglądał świat, w którym nie przestrzegano by Przykazań. Ten list bardzo przypomina list maturzystki, który czytaliście w czasie lekcji 10. Wasz nieco starszy kolega natomiast przeciwstawił Przykazania i w ogóle fakt istnienia Boga wolności. Dla niego Bóg jest nie Dawcą wolności, lecz Tym , który usiłuje pozbawiċ człowieka wolności. Problem wolności zawsze stwarzał człowiekowi pewne trudności. Pisze o tym św. Paweł w Liście do Galatów:Bóg mówi

Chrystus nas oswobodził po to, żebyśmy byli rzeczywiście wolni. Trwajcie więc w tej wolności i uważajcie, żeby nie popaśċ na nowo w niewolę.

Zostaliście powołani do wolności. Lecz niech wam ta wolnośċ nie służy za pretekst do ulegania pożądaniom waszego ciała. Przeciwnie, ożywieni miłością służcie jedni drugim.


Ga 5, 1.13
Zastanów się
»Czy wolnośċ ma charakter absolutny? To znaczy: czy wolnośċ nie jest niczym ograniczona? Jeśli jest ograniczona, to czym, jakimi warto­ściami? Spróbujcie na ten temat porozmawiaċ w klasie.

Mówi się, i chyba każdy z nas na ten punkt widzenia się zgadza, że wszyscy ludzie są równi. To nie jest tylko odkrycie ludzi, ale zamysł Boga, który stworzył człowieka, każdego człowieka, na swój obraz. Godnośċ ludzi jest zatem taka sama, a więc ludzie są równi. Dlatego też podstawowym ograniczeniem ludzkiej wolności jest wolnośċ drugiego człowieka.

Ale przecież zauważamy, że ludzie są zniewoleni rozmaitymi wadami, że wolnośċ człowieka bywa ograniczana przez innych. Chrystus nie tylko nas wyswobodził od zła, ale wyzwolił nas do tego, byśmy żyli pełnią życia. Wolności nie można pojmowaċ tylko w sposób negatywny (jako wolnośċ od czegoś), ale również pozytywny (jako wolnośċ ku dobremu).Bóg pomaga
Chrystus wyzwolił nas od:Chrystus wyzwolił nas do:
grzechużycia łaską
egoizmumiłości i służby
panowania szatanabudowania Królestwa Bożego
ulegania pokusompanowania nad sobą
śmierciżycia

Powiedzieliśmy, że wędrówka Hebrajczyków z Egiptu do Ziemi Obiecanej przypomina naszą wędrówkę przez życie. Bo w czasie tej drogi Bóg daje synom Izraela Przykazania. Przykazania rozpoczynają się uroczystym wstępem, który przypomina, że Bóg wybawił Hebrajczyków z niewoli Egipcjan oraz że ten potężny i kochający Bóg na swoim autorytecie opiera Prawo swojego ludu:Bóg mówi

Ja jestem, Jahwe, Bóg twój, który cię wywiódł z Egiptu, z domu niewoli.


Wj 20, 2


Autorytet Boga na górze Synaj opiera się na mocy. Bóg jest tak potężny, że lud nie może podchodziċ do samej góry. Ale jednocześnie Bóg kocha swój naród wybrany, daje mu Przykazania, kładzie przed tym narodem życie i błogosławieństwo, jak to później zaświadczył Mojżesz.Zapamiętaj
Bóg dając człowiekowi Przykazania opiera je na swoim autorytecie. Bóg nie myli się ani nie wprowadza w błąd. Dlatego też Przykazania są dla nas pewnymi drogowskazami w postępowaniu.
Ponieważ Bóg nas kocha i chce naszego dobra, więc Przykazania chronią wartości i prowadzą nas do szczęścia.Praca domowa
1.Odpowiedz na zarzuty postawione w liście zamieszczonym na początku tej lekcji.
2.Wypisz Dziesięċ Przykazań. Obok każdego Przykazania wypisz jego formę pozytywną (co czyniċ). Jakie wartości chroni każde z wymienionych Przykazań?Następna:  Lekcja Nr 12  —   JAKI JEST MÓJ BÓG?      | >>>>> |

Poprzednia:    —   PYTANIA KONTROLNE      | <<<<< |

Poprzednia:  Lekcja Nr 10 —  BÓG WSKAZUJE DROGĘ DO SZCZĘŚCIA   | <<<<< |


| powrót do startu |   | powrót do: SPIS TREŚCI |