Ks. Piotr Tomasik — „DOM NA SKALE”

Podręcznik do nauki religii dla II klasy gimnazjum


Rozdział drugi:
FUNDAMENT DOBRA

10. Bóg wskazuje drogę do szczęścia

Wyjście z niewoli nie zawsze jest łatwe i radosne. A przecież człowiek poszukuje szczęścia, radośċ natomiast jest jednym z naturalnych składników szczęścia. Dlatego też wielu ludzi zastanawia się nad pytaniem, czy wypełnianie Przykazań daje rzeczy­wiście człowiekowi szczęście. Byċ może, życie bez Przykazań byłoby łatwiejsze i szczęśliwsze. Ten problem nurtuje również Waszą starszą koleżankę z klasy maturalnej:Listy,
opinie

Moja babcia, księża w kościele, nasz katecheta, również polonistka, która jest bardzo wierząca, wszyscy oni powtarzają, że zachowywanie praw Bożych prowadzi do szczęścia. A ja widzę, że jest inaczej. Wcale ludzie uczciwi nie są zdrowsi, ła­dniejsi, bogatsi niż nieuczciwi. Przecież życie ludzi niewierzących, takich, którzy za nic mają te wszystkie prawa Boże, jest ciekawsze. Nic ich nie ogranicza, żadne wyrzuty sumienia.

A tak w ogóle, to skąd wiadomo, że to nie ludzie, ale Bóg dał te przykazania. Może to ludzie się umówili i teraz gnębią innych, aby ich życie było takie monotonne i smutne.
Zastanów się
»Wyobraźsobie świat, w którym nie zachowuje się Przykazań. Niech każde Przykazanie zamieni się na swoje przeciwieństwo. Jakie będą tego skutki?
»Postaw siebie w sytuacji człowieka, który nie zachowuje Przykazań. Czy prowadzi to do szczęścia?
»A teraz zobacz, co czuje otoczenie tego człowieka. Czy to prowadzi do szczęścia?
»Jeśli macie chwilę czasu, to porozmawiajcie o tym w klasie.

Poszukiwanie szczęścia jest czymś ważnym, wręcz niezbędnym do tego, by życie miało sens. Ale o jakie szczęście nam chodzi? Czy krótkotrwałe szczęście egoisty, który nagle poczuje, że na tyle innych skrzywdził, że nikt z nim nie chce mieċ ni wspólnego? Czy szczęściem jest życie człowieka, który nie ma chwili, by zastanowiċ się, dokąd wciąż tak biegnie? Szczęście przecież musi wiązaċ się z pięknem celu, do którego zdążamy.Przeczytaj

Dzień dobry, mój kochany. Znajdźtrochę czasu na to, by byċ szczęśliwym! Jesteś cudem, który żyje, który rzeczy­wiście istnieje na ziemi. Jesteś kimś jedynym, niepowta­rzalnym, nie można cię z nikim pomyliċ. Czy wiesz o tym?

Dlaczego się nie zdumiewasz, nie podziwiasz, nie cieszysz się swym istnieniem i istnieniem innych wokół ciebie? Czy to tak oczywiste, czy to nic nadzwyczajnego, że żyjesz, że możesz żyċ, że dano ci czas, abyś śpiewał i tańczył, czas, abyś był szczęśliwy? (...) Po co się kłóciċ, zanudzaċ innych, robiċ tyle zamieszania, i spaċ, kiedy świeci słońce?

Znajdźczas, by byċ szczęśliwym!


Phil Bosmans, Nie zapomnij o radości


Szczęście płynące z zachowywania Przykazań wiąże Biblia z mądrością. Mądrośċ to nie wykształcenie czy inteligencja. Mądrością jest otwarcie się na Boga, ujrzenie w Nim Stwórcy, w ogóle mądrością jest widzenie rzeczy w taki sposób, jakie są one w rzeczywistości. Prorok Baruch, sekretarz znanego Wam już proroka Jeremiasza, tak pisze w swej Księdze:Bóg mówi

Mądrośċ to księga przykazań Bożych, to także Prawo trwające na wieki. Wszyscy, którzy je zachowują, mają życie, ci zaś, którzy go nie zachowują, giną. Nawróċ się więc, Jakubie, i trzymaj się tego Prawa! Idźdrogą twego życia w blasku! Chwały swojej nie odstępuj żadnemu obcemu ludowi! Szczęśliwi jesteśmy, o ludu Izraela, bo wiemy, co podoba się Bogu.


Ba 4, 1–4
Komentarz

Prawo to inna nazwa Pięcioksięgu. Nazwa Prawo wzięła się stąd, że znaczną częśċ tych ksiąg wypełniają przepisy dotyczące postę­powania moralnego, kultu religijnego i organizacji życia społecznego Izraela.

Natomiast, to chyba dobrze pamiętacie, Jakub, syn Izaaka, otrzymał od Boga imię Izrael. Dlatego często zdarzało się, że prorocy zwracając się do Izraelitów, czy mówiąc o ludzie Izraela, stosowali zamiennie określenie Izrael lub Jakub.


Bóg daje zatem człowiekowi Przykazania, aby go zbawiċ. Dzięki Przykazaniom człowiek wie, jak przezwyciężaċ grzech, jak niszczyċ to dziedzictwo zła, jakie w sercu ludzkim zasiał szatan w czasie grzechu pierworodnego. Jednakże człowiek nie pozostaje sam na sam z Przykazaniami. Bóg dając Przykazania jednocześnie daje łaskę, moc do ich wypełniania, bo przecież nie zawsze wypełnianie Przykazań jest czymś łatwym. To Chrystus pomaga nam wypełniċ Przykazania i znaleźċ szczęście. Przypomniał o tym młodzieży polskiej Jan Paweł II:
Jan Paweł II naucza

Nieraz człowiek, młody człowiek, bywa zagubiony w sobie samym, w otaczającym świecie, w całej sieci spraw ludzkich, które go oplątują. Pozwólcie się znaleźċ Chrystusowi. Niech wie o Was wszystko i niech Was prowadzi. To prawda, że aby za Nim iśċ, podążaċ, trzeba równocześnie od siebie samego wymagaċ. Ale takie jest prawo przyjaźni. Jeśli mamy iśċ razem, musimy pilnowaċ drogi, po której idziemy. Jeśli poruszamy się w górach, trzeba przestrzegaċ znaków. Jeśli jesteśmy na wspinaczce, nie wolno popuściċ liny. Podobnie trzeba zachowaċ łącznośċ z tym Boskim Przyjacielem, któremu na imię Jezus Chrystus. I trzeba z Nim współpracowaċ.

Kraków – Skałka, 8 VI 1979
Zastanów się
»Czy traktujesz Chrystusa jako Przyjaciela, któremu możesz powierzyċ wszystkie swoje troski i radości? Jeśli nie w pełni tak jest, to co stanowi przeszkodę dla Twojej przyjaźni z Chrystusem?Zapamiętaj
Bóg chce szczęścia człowieka. Z miłości stworzył i zbawił człowieka. Ale jednocześnie Bóg szanuje wolnośċ ludzką, dlatego nie narzuca nam swojej woli, daje nam Przykazania i ofiaruje swą przyjaźń w sakramentach świętych. Od nas zależy, czy skorzystamy z tej Bożej przyjaźni.Praca domowa
1.Odpowiedz na list maturzystki zamieszczony na początku lekcji.
2.Mówi się niekiedy, że Osiem Błogosławieństw stanowi prawo chrześcijanina. Błogosławieństwa zapisane są w Ewangelii św. Mateusza 5, 3–10. Jakie konsekwencje życia według Ośmiu Błogosławieństw zapowiada Chrystus?Następna:    —   PYTANIA KONTROLNE      | >>>>> |

Poprzednia:  Lekcja Nr 9  —   WĘDRÓWKA DO WOLNOŚCI      | <<<<< |


| powrót do startu |   | powrót do: SPIS TREŚCI |