Ks. Piotr Tomasik — „SŁOWO BLISKO CIEBIE”

Podręcznik do nauki religii dla I klasy gimnazjum


Rozdział trzeci:
SŁOWO STAŁO SIĘ CIAŁEM
J 1, 14

30. ZmartwychwstałPoezja
Jest taka Noc, gdy czuwając przy Twoim grobie
najbardziej jesteśmy Kościołem
jest to noc walki, jaką toczy w nas rozpacz z nadzieją —
ta walka wciąż się nakłada na wszystkie walki dziejów,
napełnia je wszystkie w głąb
(wszystkie one — czy tracą swój sens?
czy go wtedy właśnie zyskują?)
Tej Nocy obrzęd ziemi dosięga swego początku.
Tysiąc lat jest jak jedna Noc: Noc czuwania przy twoim grobie.


Karol Wojtyła, Wigilia Wielkanocna (fragment)Czy fakt zmartwychwstania jest naprawdę tak ważny? Czy nie wystarczyła śmierċ Chrystusa? Pisze o tym w dalszej części przytoczonego już listu student Politechniki:Listy,
opinie

Nie rozumiem, dlaczego chrześcijanie wierzą w te bajki o zmartwychwstaniu. Słyszałem, że na Zachodzie są wyznania, które mówią, że Jezus zmartwychwstał symbolicznie, że uczniom się wydawało, że Jezus zmartwychwstał. Zresztą nikt nie udowodnił, że sami apostołowie nie wykradli ciała i potem rozpowiadali, że Jezus żyje. Wiara powinna byċ bardzie rozumowa. Trzeba najpierw odrzuciċ legendę o zmartwychwstaniu.Jednakże dla chrześcijan od samego początku prawda o zmartwychwstaniu znajduje się w samym centrum wiary. Powiada św. Paweł w 1 Liście do Koryntian:Bóg mówi

Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w waszych grzechach. Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na zatracenie. Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania. Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli.


1 Kor 15, 17–20
Zastanów się
»Jakie jest, zdaniem św. Pawła, znaczenie zmartwychwstania Chrystusa dla naszego zbawienia?
»Czy możliwa jest wiara chrześcijańska bez prawdy o zmartwychwstaniu?


Tak, zmartwychwstanie to trudna tajemnica, ale przecież wielu ludzi było świadkami, że Jezus żyje. Wspomina o tym św. Paweł:Bóg mówi

Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którąście przyjęli i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam rozkazałem... Chyba żebyście uwierzyli na próżno. Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł — zgodnie z Pismem — za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu, później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie; większośċ z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom.


1 Kor 15, 1–8Jezus był świadom, że Jego uczniowie mogą mieċ wątpliwości. Dlatego, gdy im się ukazywał po zmartwychwstaniu, jadł i pił z nimi, by ich przekonaċ, że Jego ciało jest prawdziwe.


Co jednak można powiedzieċ o zmartwychwstaniu Jezusa? Jak odpowiedzieċ na zarzuty, jakie niekiedy formułuje się wobec zmartwychwstania? Bo przecież mamy przede wszystkim informację o pustym grobie. Nikt momentu zmartwychwstania nie oglądał.


Zarzut 1: Niepewne źródła o pustym grobie


Zarzut ten opiera się na przekonaniu żywionym przez niektórych krytyków chrześcijaństwa, że Ewangelie nie powstały w I wieku, lecz w III wieku po narodzeniu Chrystusa.Zastanów się
»Przypomnij sobie, co na temat wiarygodności źródeł ewangelicznych nauczyliście się w trakcie lekcji 25.
»Czy w świetle tych argumentów można dalej twierdziċ, że Ewangelie przedstawiają legendę o Jezusie?


Okazuje się, że źródła są pewne. Grób był pusty. Co zatem mogło się staċ?


Zarzut 2: Kobiety pomyliły grób


Czy ten zarzut można jakoś prawdopodobnie uzasadniċ? Owszem, kobiety mogły pomyliċ grób. Przecież pogrzeb Jezusa odbywał się w niezwykłym pośpiechu (chodziło o to, by ciało złożyċ w grobie przed rozpoczęciem szabatu). Nie jest również wykluczone, że w ogrodzie było więcej grobów. Byċ może zatem kobiety szły do grobu i trafiły nie do tego, do którego trzeba. Nie znalazłszy ciała Jezusa doszły do wniosku, że zmartwychwstał.Zastanów się
»Co, zdaniem św. Jana, znajdowało się w pustym grobie (J 20, 6–7)?
»Przez dwie noce pod grobem Jezusa obozowały straże. Czy jest moż-liwe, że żadnych pozostałości po tym obozowisku nie pozostało?
»Gdyby pomylono grób, to władze żydowskie lub rzymskie, aby ukróciċ plotkę o zmartwychwstaniu, winny pokazaċ ciało. Dlaczego tego nie uczyniły?


Zarzut 3: Teoria omdlenia


Zdaniem niektórych krytyków zmartwychwstania, Jezus na krzyżu nie umarł, lecz zemdlał. W grobie ocknął się, odwalił kamień, pokonał straże i uciekł. Ponieważ żył, to bez trudu ukazywał się jako zmartwychwstały.Zastanów się
»W jaki sposób żołnierze rzymscy stwierdzili śmierċ Jezusa (J 19, 31–35)?
»Czy nawet gdyby Jezus nie umarł, byłby w stanie odsunąċ kamień i pokonaċ straże?


Zarzut 4: Ciało Jezusa zostało wykradzione


Przez kogo? Przez uczniów, którzy siedzieli zamknięci, bojąc się, że spotka ich taki sam los.Zastanów się
»

Prześledźcie zapisy ewangeliczne o tym, jak uczniowie oraz niewiasty przyjmowali nowinę o zmartwychwstaniu:

Mk 16, 8. 11. 13
Łk 24, 11. 21–24. 41
J 20, 2. 13. 15. 25

»Czy możliwe jest, by ludzie, którzy byli tak zdruzgotani załamaniem się tego, czego spodziewali się po Jezusie, którzy byli świadkami przerażającej kaźni na Golgocie, wymyślili zmartwychwstanie, za którą to prawdę później oddali życie?


Więc może władze żydowskie lub rzymskie wykradły ciało Jezusa? Tylko pytanie, po co to zrobiły. Nie sposób znaleźċ racjonalnego uzasadnienia dla takiego postępowania.Zapamiętaj
Jezus zmartwychwstał rzeczywiście. Pusty grób jest świadectwem, że dokonało się w nim zwycięstwo Boga nad śmiercią, złem i cierpieniem. Sens zmartwychwstania jest zbawczy: dzięki Chrystusowemu zwycięstwu otwierają się przed nami bramy nieba. Zmartwychwstanie Chrystusa jest zapowiedzią naszego zmartwychwstania i życia wiecznego.Poezja
Ty wiesz, o Panie, nie jestem subtelny,
Nie umiem włosa rozszczepiaċ na czworo,
Ale wie duch mój, że jest nieśmiertelny
I że płomienie wieczności w nim gorą.

Trawy, którymi wiatr cichy kolebie,
Śmieją się ze mnie wiedzące i zdrowe,
Żem wiecznośċ w Tobie odpychał od siebie,
Jakbym chciał duszę swą skróciċ o głowę.

Wszystko się śmieje ze mnie, że Twą chwałę
Pragnąc poniżyċ, rozwiaċ w ułud dymie,
Pisałem z głupią pychą przez „b” małe
Wielkie, potężne Twoje, Boga, imię.

Szukałem Ciebie w chmurach, na niebiosach
I na tej niskiej, pełnej grobów glebie
I dzisiaj widzę w radosnych łez rosach,
Że Bóg był bliższy mnie niż ja sam siebie.

I wiem to jedno, że gdy mnie ułożą
Na sen wieczysty, żmudnego pielgrzyma,
Natenczas ujrzę wieczną światłośċ Bożą
Zamkniętymi na wieki oczyma.


Leopold Staff, Odchodzącego dnia chwała… (fragment)
Poezja
Kobieta, której nie staċ na kir i żałoby,
Lecz z której twarzy czytasz całą Mękę Pańską,
Jak senna w Wielki Piątek idzie Świętojańską
I dziecko wynędzniałe prowadzi na Groby.

I nagle zobaczyła: zamiast kwiatów — skała
I nie pachną hiacynty, nie widzi przybrania.
I wtedy ta kobieta kamienna zadrżała,
Że może po tej śmierci nie byċ zmartwychwstania.

Lecz oto dźwięk przecudny spłynął w ciszę głuchą.
z chóru lekko zstąpił anioł urodziwy,
I tej trupiej kobiecie powiedział na ucho:
„Im cud jest bardziej trudny, tym bardziej prawdziwy”.


Jan Lechoń, Wielki Piątek
Nota

Jan Lechoń, właściwie: Leszek Serafinowicz (1899–1956) — poeta, współtwórca Skamandra, znanej grupy poetyckiej w dwudziestoleciu międzywojennym. Od roku 1940 na emigracji w USA.
Praca domowa
1.Posługując się wiedzą zdobytą w czasie tej lekcji, odpowiedz na list zamieszczony na początku.
2.Co bywa przyczyną odrzucenia prawdy o Bogu? Odpowiedz opierając się na wierszu L. Staffa, pt. Odchodzącego dnia chwała…
3.Porównaj odczucia kobiety, o której opowiada wiersz J. Lechonia Wielki Piątek, z odczuciami apostołów, o których mówią Ewangelie. Wskaż podobieństwa.Następna:  Lekcja Nr 31  —   JEZUS MOJEJ WIARY      | >>>>> |

Poprzednia:  Lekcja Nr 29  —   ODKUPICIEL CZŁOWIEKA      | <<<<< |


| powrót do startu |   | powrót do: SPIS TREŚCI |