Ks. Piotr Tomasik — „TAK NIECH ŚWIECI WASZE ŚWIATŁO”

Podręcznik do nauki religii dla I klasy gimnazjum


Rozdział trzeci:
DROGA UCZNIA CHRYSTUSA

Pytania kontrolne

  1.Co to jest religia?
  2.Czym jest doktryna religijna, kult i wspólnota?
  3.Co to jest objawienie naturalne?
  4.Co to jest objawienie nadprzyrodzone?
  5.Co to jest panteizm?
  6.Jakie były początki buddyzmu?
  7.Jakie problemy usiłuje rozwiązaċ doktryna buddyzmu?
  8.Jakie są zasadnicze różnice między chrześcijaństwem a buddyzmem?
  9.Scharakteryzuj judaizm.
10.Jakie są zasadnicze różnice między judaizmem a chrześcijaństwem?
11.Jakie były początki islamu?
12.Scharakteryzuj islam.
13.Jakie są zasadnicze różnice między islamem a chrześcijaństwem?
14.Co to jest wiara chrześcijańska?
15.Wyjaśnij poszczególne cechy wiary chrześcijańskiej, która jest nadprzyrodzona, rozumna, pewna, zbawcza, wolna i tajemnicza.
16.Omów potoczne i nieprawdziwe poglądy dotyczące wiary.
17.Kim był André Frossard?
18.Czym jest modlitwa?
19.Przed jakimi niewłaściwymi formami modlitwy ostrzega Jezus (Mt 6, 5–8)?
20.Jakie są formy modlitwy?
21.Kim była św. Teresa od Dzieciątka Jezus?
22.Dlaczego św. Teresa od Dzieciątka Jezus została ogłoszona przez Jana Pawła II doktorem Kościoła?
23.Jak należy czytaċ i jak nie należy czytaċ Pisma Świętego?
24.Kim był bł. Pier Giorgio Frasatti?
25.Jakie znasz działające kościelne grupy i stowarzyszenia katolickie?
26.Jakie jest znaczenie sprawiedliwości, pokoju, prawdy i miłości społecznej w kształtowaniu właściwych odniesień między ludźmi?
27.Kim był bł. Stanisław Starowieyski?
28.Wymień i krótko omów najważniejsze dokumenty społecznego nauczania Kościoła.
28.Jakie są zadania pracodawców i pracowników, na które zwraca szczególną uwagę nauczanie społeczne Kościoła?
30.Na czym polegała rola Kościoła w Polsce w okresie niewoli narodowej?
31.Kim był abp Zygmunt Szczęsny Feliński?
32.Kim był św. Rafał Kalinowski?
33.Co to jest natchnienie biblijne?
34.Co stanowi właściwą treśċ orędzia biblijnego?
35.Czy nauka i wiara są sprzeczne? Odpowiedźuzasadnij.
36.Kim była św. Edyta Stein?
37.Wyjaśnij zdanie: Astrologia jest karykaturą nauki i karykaturą wiary.
38.Co na temat możliwości naturalnego poznania Boga mówi Księga Mądrości (Mdr 13, 1–5. 9)?
39.Przeprowadźkrytykę stwierdzenia: każdy ma swoją prawdę.
40.Dlaczego głoszenie prawdy należy do najważniejszych zadań Kościoła?
41.Wymień przykłady opisywanych przez Biblię powołań.
42.W jaki sposób można rozpoznaċ swoje powołanie życiowe?
43.Jakie jest znaczenie powołań kapłańskich i zakonnych dla Kościoła?
44.Dlaczego praca zawodowa chrześcijanina powinna byċ traktowana jako odpowiedźna wezwanie Boże?
45.Kim była bł. Aniela Salawa?
46.Jakie orędzie przedstawia Księga Jonasza?
47.W jaki sposób Księga Jonasza dokonuje krytyki pogańskiego spojrzenia na świat?
48.Co wiesz o kulcie Miłosierdzia Bożego?
49.Omów trzy sposoby rozumienia tolerancji jako szacunku dla osoby, znieczulicy lub pogardy.
50.Co wiesz o męczennikach meksykańskich z I poł. XX w.?
51.Dlaczego antysemityzm i uprzedzenia rasowe są wielkim grzechem?
52.Jaki był stosunek nazizmu do chrześcijaństwa i Kościoła katolickiego?
53.Kim był bł. Bernard Lichtenberg?
54.Jaki był stosunek komunizmu do religii?
55.Dlaczego marksistowska teoria walki klas jest nie do pogodzenia z chrześcijaństwem?
56.Kim był kard. Stefan Wyszyński?
57.Kim był ks. Jerzy Popiełuszko?
58.W jaki sposób Kościół w okresie komunizmu bronił wartości życia narodowego?
59.Wymień i krótko omów najważniejsze dokumenty II Soboru Watykańskiego.
60.Kim był bł. papież Jan XXIII?
61.Dlaczego przystępując do Komunii Świętej powinniśmy przebaczyċ naszym winowajcom?
62.Na czym polegała doniosłośċ Listu biskupów polskich do niemieckich
z 1965 r.?
63.Na czym polega prawdziwa i pozorna wolnośċ?
64.Kim był św. Maksymilian Kolbe?
65.Jaka była rola Kościoła i wiary w Boga w obronie niepodległości
w 1920 r.?
66.Uzasadnij słowa Jana Pawła II: Nie można bez Chrystusa zrozumieċ dziejów Polski.
67.W jakim zakresie wiara jest sprawą prywatną człowieka? Czym jest, a czym nie jest neutralnośċ światopoglądowa państwa?
68.Na czym polega odpowiedzialnośċ polityków za wolnośċ społeczeństwa?
69.Dlaczego Apel Jasnogórski jest nadal programem odnowy życia w Polsce?
70.Jakie są podstawowe zagrożenia wiary? Jak się przed nimi chroniċ?
71.Co to znaczy, że Jezus Chrystus jest pełną odpowiedzią daną przez Boga człowiekowi?


Następna:
  Tematy dodatkowe  —   POŚLĘ ANIOŁA SWEGO PRZED TOBĄ...      | >>>>> |

Poprzednia:  Lekcja Nr 45  —   JEZUS JEST PANEM      | <<<<< |


| powrót do startu |   | powrót do: SPIS TREŚCI |