Ks. Piotr Tomasik — „SŁOWO BLISKO CIEBIE”

Podręcznik do nauki religii dla I klasy gimnazjum


Rozdział czwarty:
SŁOWO BOŻE ROZSZERZAŁO SIĘ
Dz 6, 7

Pytania kontrolne

  1.Kiedy Kościół rozpoczął swoją publiczną działalnośċ?
  2.Co to jest i co zawiera kerygmat apostolski?
  3.Gdzie powstała i jakimi cechami odznaczała się pierwsza wspólnota chrześcijańska?
  4.Jakie cechy pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej obecne są do dziś w życiu Kościoła? Z których zrezygnowano? Dlaczego?
  5.Jakie było znaczenie Eucharystii dla pierwotnego Kościoła?
  6.Jakie były okoliczności śmierci św. Szczepana?
  7.Opisz drogę św. Piotra. Na czym polega jej aktualnośċ w życiu chrześcijańskim?
  8.Opisz drogę św. Pawła. Na czym polega jej aktualnośċ w życiu chrześcijańskim?
  9.Podaj przebieg podróży misyjnych św. Pawła.
10.Wymień listy św. Pawła.
11.Jakie były przyczyny szybkiego rozwoju chrześcijaństwa w pierwszych wiekach?
12.Omów prześladowania chrześcijan w Cesarstwie Rzymskim.
13.Kim był św. Ignacy Antiocheński?
14.Jakie korzyści odniosło chrześcijaństwo ze spotkania z kulturą grecko–rzymską?
15.Przed jakimi trudnościami w głoszeniu wiary stanęli chrześcijanie pierwszych wieków?
16.Czy chrześcijaństwo było mniej tolerancyjne od religii pogańskich?
17.Co to jest schizma?
18.Co to jest herezja?
19.Omów poglądy gnostyckie. Dlaczego są one niezgodne z wiarą chrześcijańską?
20.Omów poglądy ariańskie. Kiedy i dlaczego zostały one odrzucone przez Kościół?
21.Omów poglądy nestoriańskie. Kiedy i dlaczego zostały one odrzucone przez Kościół?
22.Omów poglądy monofizyckie. Kiedy i dlaczego zostały one odrzucone przez Kościół?
23.Kim był św. Augustyn?
24.Jak przebiegała chrystianizacja barbarzyńców?
25.Kim był św. Benedykt?
26.Na czym polega aktualnośċ idei benedyktyńskiej?
27.Jak przebiegała chrystianizacja Polski?
28.Jakie było znaczenie przyjęcia chrztu dla naszej polskiej historii?
29.Kim był św. Wojciech?
30.Na czym polegała doniosłośċ zjazdu gnieźnieńskiego?
31.Kim był św. Stanisław?
32.Jakie były przyczyny reformy gregoriańskiej?
33.Jakie skutki spowodowała reforma gregoriańska?
34.Czym jest, a czym nie jest neutralnośċ światopoglądowa państwa?
35.Jakie były przyczyny schizmy wschodniej?
36.Dlaczego rozbicie Kościoła jest wielkim grzechem?
37.Jakie wysiłki ekumeniczne podejmowano w kontaktach prawosławno–katolickich?
38.Dlaczego nie jest jeszcze możliwa wspólna z prawosławnymi Komunia św.?
39.Jakie poglądy głosili katarowie?
40.Kim był św. Franciszek z Asyżu?
41.Na czym polega aktualnośċ idei franciszkańskiej w dzisiejszym świecie?
42.Jakie były osiągnięcia intelektualne XII–XIII wieku?
43.Jakie były założenia uniwersytetu?
44.Na czym polegała metoda dialogu zastosowana w Summie teologicznej św. Tomasza z Akwinu?
45.Kim był św. Tomasz z Akwinu?
46.Czy wiara i nauka są sobie przeciwstawne? Uzasadnij, odnosząc się do encykliki Jana Pawła II Fides et ratio.
47.Jakie były okoliczności powstania inkwizycji?
48.Jakie mity dotyczące inkwizycji funkcjonują w świadomości wielu ludzi?
49.Przedstaw krótką charakterystykę renesansu.
50.Kim był św. Tomasz More?
51.Kim była św. Jadwiga?
52.W jaki sposób św. Jadwiga realizowała w swoim życiu takie wartości, jak sprawiedliwośċ, miłośċ społeczna, prawda i dążenie do pokoju?


Następna: Tematy dodatkowe  —   ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA KOSTKI    | >>>>> |

Poprzednia:  Lekcja Nr 46  —   PRZEDMURZE CHRZEŚCIJAŃSTWA      | <<<<< |


| powrót do startu |   | powrót do: SPIS TREŚCI |