Ks. Piotr Tomasik — „SŁOWO BLISKO CIEBIE”

Podręcznik do nauki religii dla I klasy gimnazjum


Rozdział trzeci:
SŁOWO STAŁO SIĘ CIAŁEM
J 1, 14

Pytania kontrolne


  1.Kogo oznaczał tytuł Mesjasz? Jakie są odpowiedniki tego tytułu w języku polskim i greckim?
  2.Wymień najważniejsze proroctwa mesjańskie Starego Testamentu.
  3.Jakie były najważniejsze stronnictwa religijne w Palestynie na przełomie epok (I wieku przed i po Chrystusie)?
  4.Uzasadnij, że Ewangelie są wiarygodnymi źródłami historycznymi poświadczającymi istnienie Jezusa z Nazaretu.
  5.Omów świadectwa żydowskie dotyczące historyczności Jezusa z Nazaretu.
  6.Omów świadectwa rzymskie dotyczące historyczności Jezusa z Nazaretu.
  7.Jak powstały Ewangelie?
  8.Czym jest ewangelia jako gatunek literacki?
  9.Kim jest autor Ewangelii św. Mateusza? Do kogo adresował swoją Ewangelię? Jaki obraz Jezusa przedstawia w niej?
10.Kim jest autor Ewangelii św. Marka? Do kogo adresował swoją Ewangelię? Jaki obraz Jezusa przedstawia w niej?
11.Kim jest autor Ewangelii św. Łukasza? Do kogo adresował swoją Ewangelię? Jaki obraz Jezusa przedstawia w niej?
12.Kim jest autor Ewangelii św. Jana? Do kogo adresował swoją Ewangelię? Jaki obraz Jezusa przedstawia w niej?
13.Na czym ma polegaċ szacunek dla drugiego człowieka, według nauki Jezusa przedstawionej w Kazaniu na górze?
14.Jakie czyny naruszają V Przykazanie Boże i nauczanie Jezusa o szacunku wobec drugiego człowieka?
15.Na czym ma polegaċ czystośċ w kontaktach międzyludzkich, według nauki Jezusa przedstawionej w Kazaniu na górze?
16.Jakie czyny naruszają VI Przykazanie Boże i nauczanie Jezusa o czystości w kontaktach międzyludzkich?
17.Na czym ma polegaċ odwaga mówienia prawdy, według nauki Jezusa przedstawionej w Kazaniu na górze?
18.Jakie czyny naruszają VIII Przykazanie Boże i nauczanie Jezusa o prawdomówności?
19.Na czym ma polegaċ miłośċ nieprzyjaciół, według nauki Jezusa przedstawionej w Kazaniu na górze?
20.Na czym polegała tajemnica mesjańska Jezusa?
21.Uzasadnij, że Jezus jest Bogiem.
22.Dlaczego Jezusa można nazwaċ bohaterem zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu?
23.Jaki jest sens ofiary Jezusa, według IV Pieśni Sługi Jahwe?
24.Dlaczego karą za grzech świata była śmierċ Syna Bożego na krzyżu?
25.Dlaczego zmartwychwstanie Chrystusa jest centralną prawdą wiary chrześcijańskiej?
26.Omów zarzuty przeciw prawdziwości zmartwychwstania Jezusa. Odpowiedz na nie.
27.Co to jest wiara chrześcijańska?
28.Wyjaśnij poszczególne cechy wiary chrześcijańskiej, która jest nadprzyrodzona, rozumna, pewna, zbawcza, wolna i tajemnicza.
29.Omów potoczne i nieprawdziwe poglądy dotyczące wiary.
30.Kim był André Frossard?
31.Wyjaśnij słowa Jana Pawła II: Maryja wskazuje wam drogę rozwoju.
32.Co to znaczy, że Maryja jest Pośredniczką?
33.Dlaczego Maryję nazywamy Matką Kościoła?


Następna:    —   O CZYTANIU BIBLII      | >>>>> |

Poprzednia:  Lekcja Nr 32  —   MATKA JEZUSA — MATKA KOŚCIOŁA      | <<<<< |


| powrót do startu |   | powrót do: SPIS TREŚCI |