Rekonstrukcja ołtarza


Przez naszą Ojczyznę przetoczyło się wiele wojen, które niosły zniszczenia. Zniszczenia, które są do dzisiaj niepowetowaną stratą dla kultury, nauki, kultu.

Siennica jest tego wymownym przykładem. 13 września 1939 roku wskutek dzia­łań wojennych wojska niemieckie podpaliły Siennicę. Doszczętnie spłonął kościół parafialny wraz z cennymi zabytkami. Żeby dodaċ goryczy, 28 lipca 1944 działania wojenne spowodowały pożar i zniszczenie poreformackiej, późnobarokowej świą­tyni, która służyła wiernym jako kościół parafialny. Kościół ten został zbudowany w latach 1751–56, wg projektu Antoniego Solawiego, architekta włoskiego.

Siedem ołtarzy, organy, ambona zostały doszczętnie spalone. Wśród zabytków należy wymieniċ sześċ obrazów olejnych (dwa zostały zidentyfikowane jako ory­ginały Czechowicza), starą kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w srebrnej
i złoconej sukience, lampę wieczną wykonaną w Gdańsku w 1761 roku, stacje Męki Pańskiej rzeźbione w drzewie (poch. z XVIII wieku).

W protokole zniszczeń z 27 października 1944 roku, w wycenie wszystkich strat figuruje suma 1.481.824 (zł?). Jednak najcenniejszym zabytkiem dla kultu religi­jne­go i duchowego, dla całej wspólnoty pozostał wizerunek Matki Bożej Siennickiej, czczonej od lat dwudziestych XVII wieku i ołtarz barokowy.

Dzięki staraniom ks. dziekana Kazimierza Sokołowskiego w 2004 roku został od­tworzony i poświęcony obraz Matki Bożej Siennickiej. Obecnie przystępujemy do re­konstrukcji ołtarza głównego.

W ub. niedzielę, 19 października odbyło się spotkanie sołtysów, radnych i wszy­stkich osób zainteresowanych odbudową — rekonstrukcją ołtarza głównego w na­szym kościele. W czasie spotkania przedstawiono historię kościoła, ze zwróceniem szczególnej uwagi na rekonstrukcję ołtarza głównego. Sprawy związane z wyko­na­niem ołtarza w trzech etapach, w latach 2008–2010 przedstawił główny wykona­wca ołtarza — pan Michał Kalinowski. Potrzebne fundusze, na które składają się środki pieniężne zebrane wśród parafian i z Urzędu Marszałkowskiego ds. Kultury przedstawił pan wójt Grzegorz Zieliński. Bardzo serdecznie dziękujemy ucze­stni­kom spotkania i wszystkim osobom, które włączyły się już w rekonstrukcję ołtarza głównego.

Kosztorys główny opiewa na kwotę 961.990 złotych i 57 groszy. Kwota przy­pa­dająca na rodzinę, rozłożona na okres trzech lat wynosi 1000 złotych.

Pierwszy etap rekonstrukcji zamyka się kwotą 150.456 zł. i 94 gr. Abyśmy otrzy­mali dotację 50.000 zł. z Urzędu Marszałkowskiego musimy zebraċ kwotę 150.000 złotych i opłaciċ faktury. Dlatego w pierwszym etapie prosimy o wpłacenie 250zł. od rodziny.

Przekaz pieniężny złożony na poczcie dla:
Nazwa odbiorcy — PARAFIA RZYMSKO–KATOLICKA W SIENNICY
Nr rachunku odbiorcy25 9226 0005 0045 0384 2000 0020
Nazwa zleceniodawcy — wpisaċ własne imię i nazwisko
Tytułem:
DAROWIZNA NA RZECZ KULTU RELIGIJNEGO – REKONSTRUKCJA OŁTARZA


Istnieje możliwośċ odpisania od podatku złożonej ofiary.


Podziękowania

W liście św. Pawła do Tesaloniczan (1 Tes 5,14n) znajdujemy zachętę: „Za wszystko dziękujcie… Taka jest wola Boga wobec was”. Również święci podkreślali, że wdzięcznośċ jest tym, co Panu Bogu najlepiej się podoba. Aż tak ważne jest wyrażanie wdzięczności w codziennym życiu. Wiemy o tym, choċ często zapominamy. Tym serdeczniej dziękujemy wszystkim darczyńcom za złożone ofiary na rekonstrukcję ołtarza.

W kancelarii parafialnej zostały już złożone pokwitowania wpłat w banku oraz listy ofiarodawców z Nowodzielnika, Bestwin, Os. przy Kołbielskiej, ul. Kołbielskiej i Zachodniej. Osoby zbierające ofiary proszone są o dostarczanie pokwitowań i list darczyńców do kancelarii.

P. Janina Jurkowska serdecznie dziękuje parafianom z osiedla Kołbielska za serdeczne przyjęcie przy zbiórce na budowę ołtarza.Sprawozdanie finansowe
dotyczące rekonstrukcji ołtarza głównego w kościele
w okresie 15 X 2008 - 30 VI 2015
I. Wpłaty - 856 288,00 zł, w tym:
1. Parafianie, sponsorzy, odsetki bankowe -
781 288,00 zł.
2. Urząd Marszałkowski -
75 000,00 zł.
II. Wydatki - 856 288,00 zł, w tym:
1. Zakład Stolarski Michał Kalinowski -
731 185,00 zł.
2. Studio Kreacji Plastycznej Ewa-ARS Łuków -
    złocenia -
55 000,00 zł.
3. Prowizja Banku za prowadzenie rachunku -
2 103,00 zł.
4. Wykonanie rzeźb P. Gontarz -
68 000,00 zł.
Stan konta bankowego - 0,00 zł.

Sporządziła: E. Rutkowska


Zrekonstruowany ołtarz główny

| powrót do startu |