Informacje dotyczące udzielania sakramentu chrztu:


1.

Chrzty odbywają się w każdą niedzielę, z wyjątkiem I niedzieli miesiąca oraz w 1 i 2 dzień świąt Bożego Narodzenia i w 1 i 2 dzień świąt Wielkanocnych.


2.

Chrzty udzielane są czasie Mszy św. o godz. 1230.


3.

W tygodniu poprzedzającym chrzest należy zgłosiċ się do kancelarii parafialnej z odpisem aktu urodzenia dziecka. Na tej podstawie zostanie spisany akt chrztu dziecka.


4.

Rodzice chrzestni muszą przedstawiċ świadectwa kwalifikacyjne wystawione przez macierzystą parafię. Świadectwa te należy dostarczyċ w dniu spisywania aktu chrztu, a najpóźniej w dniu chrztu świętego.


5.

Do przyjęcia zadań chrzestnego, wg Kodeksu Prawa Kanonicznego (KPK 874), może byċ dopuszczony ten, kto:


» Jest wyznaczony przez rodziców dziecka
» Ukończył 16 lat
» Jest katolikiem, bierzmowanym oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji jaką ma pełniċ
» Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej
»

Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest


6.

Osoba ochrzczona ale innego wyznania może byċ tylko świadkiem chrztu św.


7.

Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala) jak i chrzestni powinni przystąpiċ do sakramentu pokuty.


8.

Należy ze sobą przynieśċ świecę chrzcielną oraz białą szatę.


9.

Dobrym zwyczajem jest zamówienie Mszy św. w intencji dziecka w rocznicę chrztu św.


10.

Aby ochrzciċ dziecko spoza parafii należy uzyskaċ stosowne pozwolenie od Ks. Proboszcza ze swojej parafii.Informacje dotyczące udzielania sakramentu małżeństwa:


1.

Małżeństwo powinno byċ zawierane w parafii, gdzie przynajmniej jedno z narzeczonych posiada stale lub tymczasowe zamieszkanie (Kodeks Prawa Kanonicznego p. 1115). Tam też należy załatwiaċ sprawy przedślubne.


2.

Wierni Kościoła Katolickiego w Polsce, zgodnie z postanowieniem Konferencji Episkopatu z dn. 4 czerwca 1998, zawierając małżeństwo kanoniczne, mają obowiązek uzyskania dla niego skutków cywilnych, zapewnionych w Konkordacie (art.10).


3.

Termin ślubu zostaje ustalony najpóźniej w dniu spisywania protokółu przedślubnego.


4.

Narzeczeni mając zamiar zawrzeċ sakramentalny związek małżeński winni zgłosiċ się oboje do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed zamierzonym terminem ślubu.


5.

Do kancelarii należy przynieśċ:


» aktualne świadectwa chrztu świętego, tj. nie starsze niż sześċ miesięcy.
» na świadectwie winna znajdowaċ się adnotacja o przyjęciu sakramentu bierzmowania (jeśli jej nie ma należy w parafii bierzmowania uzyskaċ takie świadectwo) oraz, że nie ma przeszkód do zawarcia sakramentu małżeństwa.

» dokument poświadczający ukończenie przygotowania przedmałżeńskiego lub co najmniej aktualne uczestniczenie w takim przygotowaniu.

»

dowody osobiste.


6.

Na podstawie powyższych dokumentów zostanie spisany protokół przedślubny oraz zapowiedzi.


7.

Zapowiedzi są głoszone w parafii narzeczonego i narzeczonej. Strona nie będąca z naszego terenu otrzyma prośbę o wygłoszenie zapowiedzi w swojej parafii.


8.

Po spisaniu protokółu przedślubnego należy w najbliższym czasie przystąpiċ do sakramentu pokuty. Przy konfesjonale na początku spowiedzi należy zaznaczyċ, iż jest to spowiedźprzedślubna.


9.

Po wygłoszeniu zapowiedzi należy zaświadczenie o tym fakcie dostarczyċ do naszej kancelarii.


10.

Do kancelarii należy dostarczyċ również aktualne (tj. którego, co najmniej, ostatni dzień ważności obejmuje dzień ślubu) „Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa”. Zaświadczenie należy dostarczyċ w trzech egzemplarzach. Zaświadczenie winno byċ sporządzone przez kierownika urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych.


11.

Na dzień przed ślubem (w piątek o godz. 19) należy zgłosiċ się – razem ze świadkami – do kancelarii parafialnej w celu spisania aktu ślubu. Dostarczyċ należy też kartki świadczące o odbytej spowiedzi. Świadkiem ślubu może byċ osoba co najmniej osiemnastoletnia i mająca zdolnośċ podejmowania czynności prawnych.


12.

Po zakończeniu uroczystości ślubnej ksiądz błogosławiący przekaże nowożeńcom „Zaświadczenie o zawarciu małżeństwa”.


13.

W ciągu pięciu dni od zawarcia małżeństwa o fakcie tym zostanie powiadomiony Urząd Stanu Cywilnego. Tam też w razie załatwiania jakichkolwiek spraw cywilnych należy odbieraċ wypis z ksiąg cywilnych.


14.

W celu załatwienia jakichkolwiek spraw kościelnych wypis o zawarciu małżeństwa należy odbieraċ w naszej kancelarii.


15.

Zasadą jest, iż sakrament małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonego lub narzeczonej. Gdyby jednak zaistniały jakieś warunki wskazujące na potrzebę zawarcia małżeństwa poza własną parafią należy uzyskaċ licencję z parafii w której spisano protokół przedmałżeński na ślub w innym kościele.      

Powrót do startu