Słownik podręczny


 A Ad Ak Am An Ap Ar As   B Be Bi   C Ch Cn Cr Crz Cu 
 D De Di Do Dr Dz   E Eg Ek El Em Ep Er Et Ew Ez    F Fi   G Gi 
 H He Hi   I Is   J Je Jo    K Ke Kon Kor Kr   L Li   Ł 
 M Me Mi Mo   N Ne Ni   O Og Om Os   P Pas Pe Pi Pr P Prot   Q 
 R Ri   S Sch Sf So Soc S S    Ś   T Te Teologia Ter To Trz   U 
 V   W Wie Wo Wu   Z   Ż–Ź 

Vestigia trinitatis

— (łac. „ślady Trójcy Przenajświętszej”). Ślady Trójosobowego Boga, które można znaleźċ w świecie stworzonym, a szczególnie wśród ludzi. Św. Augustyn z Hippony (354–430) uważał, że Trójca Przenajświętsza odzwierciedla się w ludzkim poznaniu i miłości. Do innych takich śladów należą relacje międzyosobowe typu „Ja–Ty–My”, układ rodzinny typu „ojciec–matka–dziecko” oraz ludzkie dążenie do pełni życia, znaczenia i miłości.

Via affirmationis, negationis, eminentiae

— (łac. „droga afirmacji, negacji i wzniosłości”). Trzy reguły pozwalające nam mówiċ o Bogu w sposób analogiczny; zostały one klasycznie sformułowane przez św. Tomasza z Akwinu (ok. 1225–1274). Na przykład przeżycie naszej ludzkiej dobroci pozwala nam orzekaċ o dobroci Boga. Równocześnie jednak Bóg nie jest dobry w sposób ograniczony, co możemy powiedzieċ o ludziach. Wreszcie Bóg będąc samą Dobrocią, jest dobry w sposób absolutny, który przekracza nasze rozumienie i nasz sposób mówienia.

Via Appia

— (łac. regina viarum). Droga Appijska, najstarsza i najsłynniejsza droga rzymska zwana „królową dróg”, zbud. w 312 przed Chr., za cenzury Appiusza Klaudiusza Cekusa jako bity gościniec wiodący z Rzymu (Porta Capena) na południe, przez Błota Pontyjskie, do Kapui (zob.); ok. 244 przed Chr. przedłużona do Beneventum, a potem przez Tarent do Brundisium. Stanowiła zarazem cmentarzysko, gdyż nie wolno było, zgodnie z Prawem 12 Tablic (V w. prz.Chr.), grzebaċ zmarłych w obrębie murów miasta. Przy Via Appia, zwłaszcza w okolicach Rzymu, znajdowały się liczne monumentalne grobowce, m.in. Cecylii Metelli, Romulusa, syna Maksencjusza, rodziny Scypionów, oraz katakumby wczesnochrześcijańskie, m.in. św. Kaliksta. W XIX w. odsłonięta częśċ drogi od Rzymu do 11. kamienia milowego. A Ad Ak Am An Ap Ar As   B Be Bi   C Ch Cn Cr Crz Cu 
 D De Di Do Dr Dz   E Eg Ek El Em Ep Er Et Ew Ez    F Fi   G Gi 
 H He Hi   I Is   J Je Jo    K Ke Kon Kor Kr   L Li   Ł 
 M Me Mi Mo   N Ne Ni   O Og Om Os   P Pas Pe Pi Pr P Prot   Q 
 R Ri   S Sch Sf So Soc S S    Ś   T Te Teologia Ter To Trz   U 
 V   W Wie Wo Wu   Z   Ż–Ź