| powrót do czytelni |


ks. Michał Bednarz


„Pytania do Biblii”


Początek:       Skąd wiadomo, że Biblia to Słowo Boże?


Zamiast wstępu: czy Biblia jest Świętą Księgą?


Kiedy uważnie czytamy Biblię, zastanawiamy się, dlaczego nazywana jest ona „świętą”. Dostrzegamy bowiem, że jej autorzy wspominają o ludzkich grzechach i upadkach. Czasem wielcy bohaterowie tej Księgi wręcz nas gorszą. Znajdujemy w niej nie tylko wzniosłe myśli. Zdarza się, że zasady, które podaje, są zaskakujące i szokujące, np. gdy poucza, że drugiemu powinniśmy wybiċ oko albo ząb. Ponadto wiemy, że nie zawsze Księga ta czyniła ludzi lepszymi.

Biblia jest święta, gdyż jej źródło, czyli autor, to nie tylko człowiek, który nas czasem gorszy swoim myśleniem, wypowiedziami i postępowaniem, ale także Bóg, który jest święty. Ponadto Księga ta często prowadziła i wciąż prowadzi ludzi do świętości.

Zarówno Pismo Święte, jak i Kościół stwierdzają, że Biblia to święta Księga. Znajdują się w niej bowiem teksty, które wyjaśniają, dlaczego jest święta. Wszystkie części Biblii powstały pod wpływem Bożego działania. Podkreśla to autor Drugiego Listu do Tymoteusza, gdy stwierdza, że „wszelkie Pismo [jest] od Boga natchnione” (2 Tm 3, 16). Myśli w tym wypadku o księgach zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu. Może jeszcze inny tekst Pisma Świętego ułatwi zrozumienie tej wypowiedzi. Wprawdzie autor Drugiego Listu św. Piotra pisze o prorokach, ale można to także odnieśċ do wszystkich pisarzy biblijnych. Poucza, że „kierowani Duchem Świętym mówili «od» Boga święci ludzie” (2 P l, 21). Podobnie uczy Kościół: „Prawdy przez Boga objawione, które są zawarte i wyrażone w Piśmie Świętym, spisane zostały pod natchnieniem Ducha Świętego. Albowiem święta Matka–Kościół uważa na podstawie wiary apostolskiej księgi tak Starego, jak i Nowego Testamentu w całości, ze wszystkimi ich częściami, za święte i kanoniczne dlatego, że spisane pod natchnieniem Ducha Świętego (por. J 20, 31; 2 Tm 3, 16; 2 P l, 19–21; 3, 15–16), Boga mają za autora” (KO, 11).

Z powyższych wypowiedzi wynika, że Bóg wkroczył w jakiś sposób w życie pewnych ludzi. Skłonił ich, aby mówili lub pisali. Z tego właśnie powodu, iż w jakiś sposób do nich przemówił, ich księgi nie są tylko dziełami ludzkimi, ale także Słowem Bożym. Bóg wpływał na nich, by spisali wiernie prawdy przez Niego objawione. A jak się to działo?

Wyjdźmy od naszego codziennego doświadczenia. Różne mogą byċ sposoby oddziaływania jednego człowieka na drugiego. Czasem mówi się, że ktoś ma zły wpływ na drugiego. Jedna osoba pociąga drugą, chociaż jej nie zmusza. Można mówiċ o jeszcze innym oddziaływaniu na drugiego człowieka. Jeżeli naprawdę kogoś kochamy, np. matkę, wtedy staramy się wykonaċ to, czego ona pragnie. Nie musi nawet wiele mówiċ. W ogóle nie musi wydawaċ poleceń, a my i tak będziemy staraċ się spełniċ jej ukryte pragnienia, życzenia.

Również Bóg mógł oddziaływaċ w różny sposób na człowieka. Nie musiał mu wcale nic dyktowaċ, tak jak w naszym wypadku nie muszą tego czyniċ koledzy, rodzice, nauczyciele czy ktoś inny. Bóg oświecał ludzi i pobudzał do pisania. Właśnie dzięki temu Biblia jest Jego Słowem. Dlatego od samego początku chrześcijaństwa nazywano ją „listem Boga do człowieka”.

Ale Biblia jest święta z jeszcze innego powodu. Prowadzi bowiem do świętości, chociaż z tego nie wynika, że każdy, kto ją bierze do ręki, automatycznie się zmienia i staje się doskonały. Zależy to nie tylko od tej Księgi, ale także od człowieka, który ją czyta. Wspomniany już wcześniej autor Drugiego Listu do Tymoteusza tak o tym pisze: „Wszelkie Pismo [jest] od Boga natchnione” i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości — aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu” (2 Tm 3, 16–17). Przez wieki Biblia zmieniała Izraelitów oraz wyznawców Jezusa, którzy szukali w niej wskazówek, jak świat i siebie uczyniċ lepszym. W niej ludzie znajdowali Boga, który stawał się dla nich wzorem doskonałości.

Dokonajmy więc podsumowania. Biblia jest świętą Księgą bynajmniej nie dlatego, że opowiada o doskonałych ludziach, lecz dlatego, że jest Słowem Bożym i mówi o świętym Bogu, który ma ciągle kłopoty z ludźmi zgoła nieświętymi i bardzo podobnymi do nas. Wskazuje również drogę świętości. Dzięki niej miliony ludzi w ciągu wieków rzeczywiście zmieniły swoje życie.


Następny temat: Jak Bóg mówił do ludzi? | > > > > > |
Powrót do: Spis treści | < < < < < |


| powrót do startu |    | powrót do czytelni |