| powrót do czytelni |


ks. Michał Bednarz


„Pytania do Biblii”


Rozdział trzeci:       O czym Jezus uczył?


Czy Jezus nie znał dnia Sądu Ostatecznego?


Z pewnością nie jest łatwo zrozumieċ słowa, które wypowiedział Jezus w mowie eschatologicznej: „Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec” (Mk 13, 32). Od samego początku chrześcijaństwa wywoływały one niepokój i sprawiały ogromne trudności. To, że aniołowie i ludzie nie znają czasu końca świata, jest zrozumiałe. Zaskakuje wymienianie w tym kontekście Jezusa. Słowa te wydają się bowiem podważaċ Jego Boską wszechwiedzę. Czy potrafimy to wyjaśniċ?

Wielu teologów sądzi, że nie ma sprzeczności między niewiedzą a Bóstwem Jezusa, jeżeli poważnie traktuje się sprawę Wcielenia. Syn Boży, stając się człowiekiem, do tego stopnia utożsamił się z nami, że zrezygnował nawet, przynajmniej w części, ze swej Boskiej wiedzy, w tym także dotyczącej dnia Jego chwalebnego przyjścia, czyli paruzji. W Liście do Filipian znajduje się hymn chrystologiczny, który mówi o czasowej rezygnacji Jezusa z równości z Ojcem oraz o ogołoceniu i uniżeniu Syna, czyli tzw. kenozie (Flp 2, 5-8). Chrystus zaakceptował ograniczenia wiedzy, które są nierozdzielnie związane z człowieczeństwem, ponieważ przyjął postaċ sługi. Konsekwencją kenozy czy unicestwienia, któremu się poddał, było ograniczenie Jego wiedzy. Tak więc jako człowiek nie znał również dnia paruzji. Jest Bogiem, ale miał także świadomośċ ludzką. Unicestwił się do tego stopnia, że nawet pod tym względem zrównał się ze zwykłymi ludźmi. Wiedzę zdobywał ludzkimi środkami podobnie jak wszyscy ludzie, w półcieniu, który — na ile to jest możliwe — czyni Go nam bliskim. Z zadziwiającą skromnością poddał się ludzkiemu sposobowi istnienia wraz z jego ograniczeniami i uzależnieniami.

W inny jeszcze sposób rozwiązywano te pozorną trudnośċ. Od początków chrześcijaństwa uważano, że Syn zna dzień paruzji, ale nie mówi o nim ze względu na swą misję. Niewiedza Jezusa dotyczy tylko Jego tzw. wiedzy objawieniowej. Jako człowiek i przyszły Sędzia ludzkości dobrze zna czas Sądu Ostatecznego, którego szczegóły tak dokładnie opisał. Jeśli jednak pomimo to twierdzi, że tego nie wie, to dlatego, iż udzielenie ludziom tej wiadomości nie wchodziło w zakres Jego posłannictwa, które otrzymał od Ojca jako Jego Wysłannik do ludzkości. Nie chodzi zatem o niewiedzę rzeczywistą, ale motywowaną funkcją, jaką miał spełniċ. Jako człowiek, posłany przez Ojca Mesjasz nie miał ludziom do przekazania daty swego chwalebnego przyjścia. Nie chciał, by zadawano Mu pytania na ten temat, ponieważ odpowiedźnie należała do Jego misji.

Nurtującą nas wypowiedźnależy zatem wyjaśniaċ w kontekście całego posłannictwa zleconego Jezusowi przez Ojca. Poinformował swoich uczniów o paruzji, aby prawda objawiona służyła człowiekowi do ostatecznego zbawienia. Chrystus posiadał osobistą wiedzę na temat daty Sądu Ostatecznego, ale nie zamierzał jej ujawniċ w celu zaspokojenia ludzkiej ciekawości. Ograniczył się do stwierdzenia, że paruzja z pewnością nastąpi i w związku z tym należy byċ czujnym. Natomiast pewne prawdy muszą pozostaċ tajemnicą Boga. Wykraczają poza zakres kompetencji Jezusa jako Boga–Człowieka, który jest zdolny objawiċ niezgłębionego, niezbadanego, niepojętego Ojca. W omawianej wypowiedzi Jezus wyraźnie więc podkreślił, że data paruzji jest bezwzględnym sekretem Ojca. Nie wypowiadał się natomiast na temat osobistej wiedzy.

Zajmujące nas aktualnie stwierdzenie podkreśla z wielką mocą i bardzo sugestywnie człowieczeństwo Syna. Uświadamia także, że Jezus jako Bóg–Człowiek w swoim nauczaniu pominął te prawdy, które nie są konieczne do zbawienia, a więc np nie poinformował o dacie swego chwalebnego przyjścia. Opisał natomiast dokładnie samą paruzję, gdyż chodziło Mu o zachęcenie do nieustannej czujności. Mówiąc o swojej niewiedzy na ten temat, miał określony cel. Nie chciał wywoływaċ niepokoju u tych, którzy poszli za Nim. Najważniejsze, aby ten dzień nas nie zaskoczył.


Temat następny: Stamtąd przyjdzie sądziċ żywych i umarłych | > > > > > |
Powrót do: Czy Kościół może zmieniċ słowa Jezusa? | < < < < < |


| powrót do startu |    | powrót do czytelni |