Audiencja generalna, 21 stycznia 2009 roku.


Modlitwa o jednośċ chrześcijan


Drodzy Bracia i Siostry!

W ubiegłą niedzielę rozpoczął się Tydzień Modlitw o Jednośċ Chrześcijan, który zakończy się w przyszłą niedzielę, w święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła. Chodzi tu o bardzo cenną inicjatywę duchową, która coraz bardziej upowszechnia się wśród chrześcijan. Możemy powiedzieċ, że jest to odpowiedźna przejmujące wezwanie, jakie Jezus skierował do Ojca w Wieczerniku przed swoją Męką: „aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, (...) by świat uwierzył” (J 17, 21). Aż cztery razy w tej modlitwie arcykapłańskiej Pan prosi, aby Jego uczniowie „stanowili jedno”, według obrazu jedności między Ojcem a Synem. Chodzi o jednośċ, która może wzrastaċ tylko na wzór oddania się Syna Ojcu, tzn. wychodząc z siebie i jednocząc się z Chrystusem. Dwukrotnie w tej modlitwie Jezus mówi o celu tej jedności: aby świat uwierzył. Pełna jednośċ jest zatem związana z życiem i misją samego Kościoła w świecie. Musi on żyċ jednością, która może wypływaċ jedynie z jego jedności z Chrystusem, z Jego transcendencją, jako znakiem, że Chrystus jest prawdą. Oto nasza odpowiedzialnośċ: aby widzialny był w świecie dar jedności, dzięki której wiarygodna będzie nasza wiara. Dlatego ważne jest, aby każda wspólnota chrześcijańska uświadomiła sobie, jak pilną rzeczą jest działanie na wszystkie możliwe sposoby, aby osiągnąċ ten wielki cel. Wiedząc jednak, że jednośċ jest „darem” Pana, należy jednocześnie prosiċ o nią w niestrudzonej i ufnej modlitwie. Tylko wychodząc z siebie i idąc ku Chrystusowi, tylko w relacji z Nim możemy byċ rzeczywiście zjednoczeni między sobą. Oto wezwanie, jakie obecny Tydzień kieruje do wierzących w Chrystusa z każdego Kościoła i Wspólnoty kościelnej; odpowiedzmy na nie, Drodzy Bracia i Siostry, z pełną gotowości wielkodusznością.

W tym roku Tydzień Modlitw o Jednośċ Chrześcijan proponuje nam do rozważenia i modlitwy następujące słowa, pochodzące z Księgi proroka Ezechiela: „Aby byli jedno w Twoim ręku” (37,17). Temat ten wybrała grupa ekumeniczna z Korei, a przygotował do rozpowszechnienia na świecie Mieszany Komitet ds. Modlitwy, złożony z przedstawicieli Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan i Światowej Rady Kościołów w Genewie. Sam proces przygotowania był owocny i pobudzający do praktyki prawdziwego ekumenizmu.

We fragmencie Księgi proroka Ezechiela, z którego został zaczerpnięty temat, Pan nakazuje prorokowi wziąċ dwa kawałki drewna: jeden jako symbol Judy i jego plemion, drugi zaś jako symbol Józefa i całego zjednoczonego z nim domu Izraela, i prosi, by złączył je tak, aby tworzyły jeden kawałek drewna, „jedną całośċ” w Jego ręku. Jest to czytelna metafora jedności. „Synom narodu”, którzy poproszą go o wyjaśnienie, Ezechiel, oświecony z Wysoka, powie, że sam Pan bierze dwa kawałki drewna, łączy je z sobą, tak aby oba królestwa ze swymi plemionami, podzielone między sobą, „w jego ręku stanowiły jedną całośċ”. Ręka proroka, która łączy dwa kawałki drewna, uważana jest za rękę samego Boga, który gromadzi i jednoczy swój naród, a w końcu całą ludzkośċ. Słowa proroka możemy odnieśċ do chrześcijan jako wezwanie do modlitwy, do pracy, aby uczyniċ wszystko, co w ich mocy, by nasza ręka była narzędziem w jednoczącej ręce Boga. Wezwanie to staje się szczególnie wzruszające i przejmujące w słowach Jezusa po Ostatniej Wieczerzy. Pan pragnie, aby cały Jego lud zmierzał – i widzi w tym Kościół przyszłości, wieków, które przyjdą – cierpliwie i wytrwale do celu pełnej jedności. Zadanie to wymaga pokornego i uległego przylgnięcia i posłuszeństwa przykazaniu Pana, który błogosławi mu i czyni go płodnym. Prorok Ezechiel zapewnia nas, że to właśnie On, nasz jedyny Pan, jedyny Bóg, zbierze nas w „swoim ręku”.

W drugiej części lektury biblijnej pogłębiają się znaczenie i warunki jedności rozlicznych plemion w jednym królestwie. Rozproszeni pośród narodów Izraelczycy poznali błędne kulty, wypracowali mylne pojęcie życia, przyjęli zwyczaje obce prawu Bożemu. Teraz Pan oświadcza, że nie będą się już kalaċ przed bożkami ludów pogańskich, z ich obrzydliwościami i wszelkimi ich odstępstwami (por. Ez 37, 23). Odwołuje się do konieczności wyzwolenia ich z grzechu, oczyszczenia ich serc. „Uwolnię ich od wszystkich wiarołomstw – stwierdza – oczyszczę ich”. I tak „będą moim ludem, Ja zaś będę ich Bogiem” (tamże). Spełniając ten warunek wewnętrznej odnowy, „żyċ będą według moich praw i moje przykazania zachowywaċ będą i wypełniaċ” (tamże, 24). Tekst proroczy kończy się obietnicą ostateczną i całkowicie zbawiającą: „I zawrę z nimi przymierze pokoju (...), a mój przybytek pośród nich umieszczę na stałe” (tamże, 26).

Wizja Ezechiela staje się szczególnie wymowna dla całego ruchu ekumenicznego, rzuca bowiem światło na bezwzględną koniecznośċ prawdziwej odnowy wewnętrznej we wszystkich członkach Ludu Bożego, której tylko Pan może dokonaċ. Na tę odnowę także my musimy byċ otwarci, gdyż rozproszeni wśród ludów świata, przejęliśmy obyczaje bardzo dalekie od Słowa Bożego. „Powodem powstawania ruchów dążących do jedności jest niewątpliwie fakt, że wszelka odnowa Kościoła – czytamy w Dekrecie o ekumenizmie Soboru Watykańskiego II – w istocie polega na wzrastaniu w wierności jego powołaniu” („Unitatis redintegratio”, 6), to znaczy na jak największej wierności powołaniu Bożemu. Dekret podkreśla następnie wewnętrzny wymiar nawrócenia serca. „Rzeczywisty ekumenizm – dodaje – nie istnieje bez wewnętrznej przemiany. Wszak z nowości ducha, z zaparcia się samego siebie i ze swobodnego wylania miłości pochodzą i dojrzewają pragnienia jedności” (tamże, 7). W ten sposób Tydzień Modlitw o Jednośċ Chrześcijan staje się dla nas wszystkich bodźcem do szczerego nawrócenia i coraz bardziej posłusznego wsłuchiwania się w Słowo Boże, do coraz głębszej wiary.

Tydzień jest także właściwą okazją, aby podziękowaċ Panu za to, co pozwolił dotychczas uczyniċ dla wzajemnego „złączenia” podzielonych chrześcijan oraz samych Kościołów i Wspólnot kościelnych. Tym duchem kierował się Kościół katolicki, który w niedawno zakończonym roku kontynuował z niewzruszonym przekonaniem i głęboką nadzieją braterskie i nacechowane szacunkiem stosunki ze wszystkimi Kościołami i Wspólnotami kościelnymi Wschodu i Zachodu. W różnych sytuacjach, czasem bardziej pozytywnych, kiedy indziej z większymi trudnościami, usiłował nie zaniedbywaċ obowiązku dążenia do przywrócenia pełnej jedności. Relacje między Kościołami i dialogi teologiczne nadal dawały zachęcające znaki duchowej zbieżności. Ja sam z radością mogłem się spotkaċ tu, w Watykanie, i podczas moich podróży apostolskich z chrześcijanami pochodzącymi z różnych orientacji. Z wielką radością podejmowałem trzykrotnie Patriarchę Ekumenicznego Jego Świątobliwośċ Bartłomieja I, a wydarzeniem niezwykłym była jego wypowiedź, z braterskim żarem kościelnym i mocną ufnością w przyszłośċ, na niedawnym zgromadzeniu Synodu Biskupów. Miałem przyjemnośċ gościċ obu katolikosów Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego, Jego Świątobliwośċ Garegina II z Eczmiadzynu i Jego Świątobliwośċ Arama I z Anteliasu. I wreszcie dzieliłem ból Patriarchatu Moskiewskiego z powodu śmierci umiłowanego brata w Chrystusie – Jego Świątobliwości Patriarchy Aleksego II, i pozostaję w modlitewnej jedności z tymi naszymi braċmi, którzy przygotowują się do wyboru nowego Patriarchy swego czcigodnego i wielkiego Kościoła prawosławnego. Dane mi było również spotkaċ się z przedstawicielami różnych Wspólnot chrześcijańskich Zachodu, z którymi nadal trwa wymiana poglądów na temat ważnego świadectwa, jakie chrześcijanie powinni zgodnie dawaċ przed światem coraz bardziej podzielonym i stojącym w obliczu licznych wyzwań o charakterze kulturowym, społecznym, gospodarczym i etycznym. Za to i za tak wiele innych spotkań, rozmów i przejawów braterstwa, jakie Pan pozwolił nam zrealizowaċ, składamy Mu wspólnie z radością dziękczynienie.


Drodzy Bracia i Siostry!

Skorzystajmy z okazji, jaką daje nam Tydzień Modlitw o Jednośċ Chrześcijan, aby prosiċ Pana, by nadal trwały, a jeśli to możliwe, nasilały się zaangażowanie i dialog ekumeniczny. W kontekście Roku św. Pawła, który upamiętnia dwa tysiące lat od jego narodzin, nie możemy nie odwołaċ się także to tego, co Apostoł Narodów pozostawił nam w swoich pismach na temat jedności Kościoła. W każdą środę poświęcam swe rozważania jego Listom i jego bezcennemu nauczaniu. Przywołam tu po prostu to, co pisze on do wspólnoty w Efezie: „Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest” (Ef 4, 4–5). Podzielajmy pragnienie św. Pawła, który strawił swe życie w całości dla jednego Pana i dla jedności Jego mistycznego Ciała, Kościoła, składając przez męczeństwo najwyższe świadectwo wierności i miłości do Chrystusa.

Idąc za jego przykładem i licząc na jego wstawiennictwo, niech każda wspólnota wzrasta w zaangażowaniu na rzecz jedności, dzięki różnym inicjatywom duchowym i duszpasterskim oraz zgromadzeniom na wspólnej modlitwie, które są zwykle liczniejsze i intensywniejsze w tym Tygodniu, pozwalając nam zakosztowaċ już teraz w pewien sposób dnia pełnej jedności. Módlmy się, aby Kościoły i Wspólnoty kościelne nadal prowadziły dialog prawdy, niezbędny do położenia kresu różnicom, oraz dialog miłości, który jest warunkiem samego dialogu teologicznego i pomaga żyċ razem dla wspólnego świadectwa. Pragnieniem naszego serca jest to, aby przybliżył się dzień pełnej jedności, gdy wszyscy uczniowie naszego jedynego Pana będą mogli nareszcie sprawowaċ razem Eucharystię – Bożą ofiarę za życie i zbawienie świata. Przyzywajmy macierzyńskiego wstawiennictwa Maryi, aby pomogła wszystkim chrześcijanom pielęgnowaċ bardziej uważne wsłuchiwanie się w Słowo Boże i intensywniejszą modlitwę o jednośċ.


Benedykt XVI – papież


Z oryginału włoskiego tłumaczył o. Jan Pach OSPPE


Wiadomośċ z 27 stycznia 2009 roku:

Na nowego, 16. patriarchę Moskwy i Wszechrusi został wybrany dotychczasowy metropolita smoleński i kaliningradzki Cyryl. Wyboru dokonywał złożony z 701 delegatów Sobór Pomiestny, który zebrał się w głównej świątyni Rosji, soborze Chrystusa Zbawiciela w Moskwie. Na 62-letniego Cyryla głos oddało 508 delegatów, zaś na jego jedynego kontrkandydata, 59-letniego metropolitę kałuskiego i borowskiego Klemensa, głosowało 169 uczestników Soboru. Od 6 grudnia Cyryl był strażnikiem patriarszego tronu, czyli sprawował funkcję tymczasowej głowy rosyjskiej Cerkwi po Aleksieju II. Intronizacja patriarchy odbędzie się 1 lutego.


Powrót do wykazu audiencji generalnych    Za Tygodnikiem Katolickim „Niedziela”