PIERWSZY KATECHIZM WARSZAWSKO–PRASKI
dla dzieci pierwszo–komunijnych


Ciąg dalszy: częśċ czwarta


39. Co to jest i jak się zawiera sakrament małżeństwa?

Sakrament małżeństwa — który polega na przyrzeczeniu sobie przez mężczyznę i kobietę, w obecności kapłana, wzajemnej miłości i trwania razem aż do końca życia - umożliwia lepsze nie tylko wypełnianie razem posłannictwa życiowego, lecz także zrodzenie i wychowanie potomstwa.

40. Co to jest sakrament chorych i jakie są jego skutki?

Ostatnie namaszczenie, zwane inaczej sakramentem chorych - składające się zazwyczaj z trzech elementów: ze spowiedzi, przyjęcia Komunii św., namaszczenia olejem chorych dokonywanego przez kapłana — powoduje, jak każda spowiedź, odpuszczenie grzechów a niekiedy także poprawę stanu zdrowia chorego.

41. Co to jest i po co został ustanowiony sakrament kapłaństwa?

Ustanowiony przez Jezusa Chrystusa sakrament kapłaństwa daje władzę odprawiania Mszy św., udzielania rozgrzeszenia, nauczania i sprawowania innych sakramentów. Święcenia kapłańskie można przyjąċ raz w życiu i może ich udzieliċ jedynie biskup.

42. Jak dobrze i jak zawsze się modliċ?

Modlitwa polega na wzniesieniu naszego umysłu i serca do Boga. Nazywa się niekiedy rozmową z Bogiem, choċ samo trwanie w milczeniu też może mieċ charakter modlitewny, jeżeli tylko myśli się w tym czasie o Bogu lub o Jego świętych. O pomoc potrzebną do dobrego życia człowiek powinien zwracaċ się do Boga poprzez modlitwę. Sam Pan Jezus tak kazał nam się modliċ:

    „Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święċ się imię Twoje, przyjdźkrólestwo Twoje, bądźwola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszechniego daj nam dzisiaj. I odpuśċ nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódźnas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen".

Dobrze jest zwracaċ się w różnych sprawach do Boga poprzez Matkę Najświętsza ponieważ to Ona właśnie pośredniczą w przekazywaniu nam wszystkich łask Bożych. Modlitwa przez Nią kierowana do Boga nazywa się inaczej Pozdrowieniem Anielskim i tak brzmi:

    „Zdrowaċ Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen".

Dobra modlitwa powinna byċ wytrwała i pełna wiary we wszechmoc, mądrośċ i nieskończoną dobroċ Boga. Pan Bóg może wszystko — u Boga nic nie jest niemożliwe; Pan Bóg wie najlepiej, co nam jest potrzebne, bo jest nieskończenie mądry. Pan Bóg nikomu nie odmawia swojej pomocy, bo jest niewyczerpany w dobroci. Modliċ się możemy prosząc o wszystko, co jest dobre dla nas i dla innych. Powinniśmy także prosiċ byśmy potrafili zrozumieċ i przyjąċ wolę Bożą.

43. O co należy się modliċ?

Modliċ się trzeba nie tylko po to, żeby coś od Boga otrzymaċ, lecz także żeby za otrzymane dary dziękowaċ a nade wszystko po to, żeby Pana Boga uwielbiaċ.

44. Jakie są rzeczy ostateczne człowieka?

Trzy są rzeczy ostateczne człowieka: śmierċ, sąd, niebo albo piekło.

Doczesne albo inaczej ziemskie życie człowieka kończy się śmiercią, która polega na odłączeniu duszy od ciała. Nikt nie wie, kiedy nastąpi jego śmierċ, po której dusza ludzka — ponieważ jest nieśmiertelna — rozpoczyna życie pozagrobowe. Zaraz po śmierci dokonuje się nad duszą sąd szczegółowy, wyrokiem którego jest ona przeznaczona do nieba albo piekła.

Niebo otrzymują w nagrodę ci, którzy umierając trwali w łączności z Bogiem, zaś na piekło zasłużyli ci, którzy do samej śmierci trwali z uporem w grzechach. Szczęście przebywających w niebie, czyli zbawionych, będzie polegaċ na wiecznotrwałej radości, wynikającej z pozostawania zawsze w pobliżu Boga i z przypatrywania się obliczu Boga, zaś cierpienia potępionych, czyli skazanych na przebywanie w piekle będą powodowane niemożnością oglądania Boga i niedającą się zaspokoiċ tęsknotą za Bogiem. Niebo i piekło będą trwaċ zawsze.

45. Co to jest czyściec?

Oprócz nieba i piekła będzie w życiu przyszłym także czyściec, przeznaczony dla tych, którzy muszą jeszcze przez jakiś czas oczyszczaċ się ze swoich przewinień, ale mają już zapewnione wieczne zbawienie. W czyśċcu dusze owe będą przebywaċ tylko pewien, przez Boga wyznaczony, czas. Przebywającym w czyśċcu mogą przyjśċ z pomocą także ludzie żyjący modląc się na przykład tymi słowami:

    „Wieczny odpoczynek racz im daċ Panie — a światłośċ wiekuista niech im świeci. Niech odpoczywają w pokoju".


Powrót do — Katechizmu dzieci pierwszo–komunijnych częśċ trzecia:     | < < < < < < |


Powrót do strony głównej