Patronka Europy
św. Teresa Benedykta od Krzyża
(Edyta Stein)Chronologia życia Edyty Stein.
Najważniejsze wydarzenia:
12 X 1891

Urodziła się we Wrocławiu jako córka Zygfryda Stein i Augusty z domu Courant.

12 X 1897

Rozpoczęła naukę w szkole im. Wiktorii we Wrocławiu.

1908–1911

Uczęszczała do liceum przy szkole im. Wiktorii we Wrocławiu.

1911

Zdała z odznaczeniem maturę.

1911–1913

Studiowała na Uniwersytecie Wrocławskim germanistykę, historię i psychologię.

1913–1915

Studiowała na Uniwersytecie w Getyndze filozofię (u Husserla) oraz historię i germanistykę.

styczeń 1915

Zdała w Getyndze z odznaczeniem egzamin państwowy pro facultate docendi z propedeutyki filozofii, historii i języka niemieckiego.

1915

Ochotnicza Służba w Czerwonym Krzyżu, w szpitalu dla zakaźnie chorych, w Hranicach na Morawach.

1916

Uczyła w szkole średniej we Wrocławiu. Zdała egzamin doktorski na Uniwersytecie we Fryburgu Bryzgowijskim summa cum laude.

1916–1918

Asystentka Husserla we Fryburgu.

1917

Ogłosiła drukiem swą pracę doktorską na temat: O zagadnieniu wczucia (Zum Problem der Einfüuhlung) Halle 1917.

1919–1923

Prywatne prace naukowe, starania o habilitację, bez sukcesu.

1921

Lektura Życia św. Teresy z Awili w domu Conrad–Martius w Bergzabern w Palatynacie i decyzja konwersji.

1 I 1922

Chrzest w kościele parafialnym św. Marcina w Bergzabern i pierwsza Komunia święta.

2 II 1922

Bierzmowanie w kaplicy domowej biskupa Spiry.

1923–1931

Wykłady w liceum żeńskim i w Instytucie Kształcenia Nauczycieli Sióstr Dominikanek u św. Magdaleny w Spirze.

1925

Opublikowała rozprawę Eine Untersuchung über den Staat (Studium o państwie) w „Roczniku Husserla”.

1928

Wydała przekłady listów i dziennika J. Newmana po jego przejściu do Kościoła katolickiego.

1928–1931

Prelegentka na zjazdach i kongresach pedagogicznych w Niemczech i innych krajach (Praga, Wiedeń, Salzburg, Bazylea, Paryż, Monastyr, Bendorf).

1929

Opublikowała pracę pt. Husserls Phänomenologie und die Philosophie des hl. Thomas von Aquino (Fenomenologia Husserla a filozofia św. Tomasza z Akwinu). Księga pamiątkowa ku czci Husserla.

1931

Pracowała nad swym wielkim dziełem ontologicznym Endliches und ewiges Sein (Byt skończony, a byt wieczny), które pierwotnie nosiło tytuł Akt und Potenz (Akt i możnośċ).

1932

Opublikowała wiele prac dotyczących zagadnienia kobiet.

1931–1932

Wydała we Wrocławiu dwutomowy przekład dzieła Quaestiones disputatae de veritate św. Tomasza z Akwinu.

1932–1933

Docentura w Niemieckim Instytucie Pedagogiki Naukowej w Monasterze.

14 X 1933

Wstąpiła do Karmelu w Kolonii.

15 IV 1934

Obłóczyny i przybranie zakonnego imienia Teresy Benedykty od Krzyża.

21 IV 1935

Profesja; złożyła śluby czasowe na trzy lata.

1935–1936

Kontynuowała pracę nad rozpoczętym w świecie dziełem Akt und Potenz, które po przeredagowaniu nosiło tytuł Endliches und ewiges Sein (Byt skończony, a byt wieczny).

21 IV 1938

Profesja wieczysta.

1 V 1938

Przyjęła czarny welon z rąk biskupa sufragana dra Strockumsa.

31 XII 1938

Pożegnanie z Karmelem kolońskim i przeniesienie do Karmelu w Echt w Holandii.

1940–1942

Pracowała nad studium o św. Janie od Krzyża, które nosiło tytuł Kreuzeswissenschaft (Wiedza Krzyża).

1934–1942

Pisała swe najważniejsze dzieła oraz wiele prac mniejszych (hagiograficznych, teologicznych, antropologicznych i mistycznych).

2 VIII 1942

Aresztowanie przez gestapo i wywiezienie do Amersfoort.

4 VIII 1942

Przeniesienie do obozu zbiorczego w Westerbork w Holandii.

7 VIII 1942

Transport z Westerbork na wschód do Oświęcimia.

9 VIII 1942
Śmierċ w komorze gazowej w Oświęcimiu.

*

*         *

*                *

*         *

*

4 I 1962

Otwarcie procesu informacyjnego przez biskupa Kolonii kardynała Józefa Fringsa.

25 VII 1962

Rozpoczęcie badania pism Edyty Stein.

7 VII 1971

Zakończenie badania pism w Kolonii.

7 VII 1972

Otwarcie procesu de non cultu.

9 VIII 1972

Zakończenie procesu na terenie diecezji przez kardynała Hoffnera oraz przewiezienie akt procesowych do Rzymu. W Kolonii uroczystości z okazji 30–lecia śmierci Edyty Stein.

1 V 1987

Beatyfikacja w Kolonii przez Ojca Świętego Jana Pawła II dr Edyty Stein – Siostry Teresy Benedykty od Krzyża, karmelitanki bosej – filozofa, Żydówki i męczennicy.

11 X 1998

Błogosławiona Edyta Stein - siostra Teresa Benedykta od Krzyża została w Rzymie ogłoszona przez Ojca Świętego Jana Pawła II świętą Kościoła katolickiego.Krakowska Prowincja Karmelitów Bosych 1998–2008


Następny:     Jan Paweł II – LIST APOSTOLSKI MOTU PROPRIO     | > > > > > > |

| powrót do startu |