Dzisiaj:
Dzień powszedni
Środa 18 października — święto św. Łukasza, Ewangelisty
Jutro:
Dzień powszedni
Czwartek 19 października — Bł. Jana Popiełuszki, prezbitera i męczennika;
święci męczennicy Jan de Brebeuf, Izaak Jogues, prezbiterzy, oraz Towarzysze; św. Paweł od Krzyża, prezbiter


Przypowieść o zaproszonych na ucztę

Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: «Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść.

Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: „Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę; woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!” Lecz oni zlekceważyli to i odeszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, pozabijali.

Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić.

Wtedy rzekł swoim sługom: „Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie”. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami.

Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: „Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego?” Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: „Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych».

Mt 22, 1-14   Przypowieść o zaproszonych na ucztę


Terminarz Peregrynacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej
w Dekanacie Siennickim

 • Sobota, 28 października 1-szy dzień,
  od 1900 Peregrynacja MB Częstochowskiej - Parafia św. Stanisława BM w Siennicy,
 • Niedziela, 29 października 2-gi dzień,
  do 1800 Peregrynacja MB Częstochowskiej - Parafia św. Stanisława BM w Siennicy,
 • Niedziela, 29 października 1-szy dzień,
  od 1900 Peregrynacja MB Częstochowskiej - Parafia MB Częstochowskiej w Starogrodzie,
 • Poniedziałek, 30 października 2-gi dzień,
  do 1800 Peregrynacja MB Częstochowskiej - Parafia MB Częstochowskiej w Starogrodzie,
 • Piątek, 3 listopada 1-szy dzień,
  od 1900 Peregrynacja MB Częstochowskiej - Parafia MB Różańcowej w Wielgolesie,
 • Sobota, 4 listopada 2-gi dzień,
  do 1800 Peregrynacja MB Częstochowskiej - Parafia MB Różańcowej w Wielgolesie,
 • Sobota, 4 listopada 1-szy dzień,
  od 1900 Peregrynacja MB Częstochowskiej - Parafia Świętej Trójcy w Latowiczu,
 • Niedziela, 5 listopada 2-gi dzień,
  do 1800 Peregrynacja MB Częstochowskiej - Parafia Świętej Trójcy w Latowiczu,
 • Niedziela, 5 listopada 1-szy dzień,
  od 1900 Peregrynacja MB Częstochowskiej - Parafia św. Wojciecha BM w Jeruzalu,
 • Poniedziałek, 6 listopada 2-gi dzień,
  do 1800 Peregrynacja MB Częstochowskiej - Parafia św. Wojciecha BM w Jeruzalu,
 • Poniedziałek, 6 listopada 1-szy dzień,
  od 1900 Peregrynacja MB Częstochowskiej - Parafia św. Anny w Kiczkach,
 • Wtorek, 7 listopada 2-gi dzień,
  do 1800 Peregrynacja MB Częstochowskiej - Parafia św. Anny w Kiczkach,
 • Wtorek, 7 listopada 1-szy dzień,
  od 1900 Peregrynacja MB Częstochowskiej - Parafia MB Nieustającej Pomocy w Guzewie,
 • Środa, 8 listopada 2-gi dzień,
  do 1800 Peregrynacja MB Częstochowskiej - Parafia MB Nieustającej Pomocy w Guzewie.

św. Łukasz Ewangelista

„Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono" (Łk 1,1–4).
    św. Łukasz Ewangelista     Tymi słowami rozpoczyna się Ewangelia według świętego Łukasza. Kim był jej autor? Dlaczego właśnie on został jednym z tych, którzy podjęli się trudnego zadania spisania czynów i słów Jezusa Chrystusa? Pochodził, według tradycji, z Antiochii Syryjskiej. Był poganinem, nie Żydem. Potwierdził to m. in. św. Paweł Apostoł, który pod koniec Listu do Kolosan wyliczył swych przyjaciół w dwóch grupach, najpierw tych, którzy wywodzą się z Narodu Wybranego, a następnie wywodzących się z pogaństwa. Łukasz został wymieniony w drugiej grupie. Obok jego imienia znajdujemy dopisek: "lekarz umiłowany".

Paweł wspomniał o Łukaszu jeszcze w dwóch swoich pismach: w Drugim Liście do Tymoteusza (2 Tm 4,11) oraz w Liście do Filemona (Flm 24).
    Łukasz był człowiekiem starannie wykształconym. Znakomicie znał ówczesną literaturę. Posługiwał się pięknym językiem greckim, był świetnym zbieraczem informacji. Potrafił dotrzeć do źródeł, do których inni nie dotarli.
    Powszechnie twierdzi się, że był również zdolnym malarzem. Niektórzy wymieniają ponad sto obrazów, których miałby być autorem. Zaliczają do nich też Jasnogórską Ikonę.
    Jednak trzeba wiedzieć, iż legenda o tym, iż św. Łukasz malował obrazy, powstała dopiero w VII stuleciu po Chrystusie. Według najstarszej tradycji św. Łukasz jest autorem dwóch ksiąg znajdujących się w kanonie Nowego Testamentu: jednej z ksiąg Ewangelii (trzeciej w kolejności po Ewangelii według św. Mateusza i św. Marka) oraz Dziejów Apostolskich.
    W odróżnieniu od pozostałych Ewangelistów, Łukasz nie znał osobiście Jezusa, nie był naocznym świadkiem wydarzeń, które opisał w swej Ewangelii. Podkreślił to bardzo mocno już we wstępie do niej. Natomiast w wielu zdarzeniach opisanych w Dziejach Apostolskich brał udział osobiście, jako towarzysz św. Pawła Apostoła podczas jego podróży. Dał to wyraźnie do zrozumienia, podkreślając swoje współuczestnictwo i używając formy "my" (np. Dz 16,11.16).
    Dante Alighieri (1265–1321) nazwał św. Łukasza, jako autora jednej z czterech ksiąg Ewangelii, "piewcą łaskawości Chrystusa".
    Rzeczywiście, Jezus, którego pokazał, jest pełen dobroci, szczególną miłością darzy biednych, chorych, odrzuconych przez społeczeństwo. Tylko Łukasz zapisał Jezusowe przypowieści o zaginionej owcy, zgubionej drachmie, synu marnotrawnym.
    Swe dzieła adresował do chrześcijan nawróconych z pogaństwa, aby ich utwierdzać w wierze. Dlatego wiele wysiłku wkładał w docieranie do takich informacji o Jezusie, których nie znajdziemy u innych Ewangelistów. Wyjątkowo obszernie opisał na przykład wydarzenia przed narodzeniem Chrystusa i Jego dzieciństwo.
    Według tradycji poniósł śmierć męczeńską, ale nie wiemy, gdzie został pochowany.

www.wiara.pl


Codzienny kalendarz historyczny:

1523Urodziła się Anna Jagiellonka, córka Zygmunta III Wazy, żona Stefana Batorego.
1558Na mocy przywileju królewskiego uruchomiono pierwszą w Polsce międzynarodową linię pocztową na trasie Kraków – Wenecja przez Wiedeń.
1918Tomasz Masaryk, prezes Czechosłowackiej Rady Narodowej w Paryżu, podczas pobytu w USA proklamował niepodległość Czechosłowacji.
1920Zgodnie z postanowieniami porozumienia o zawieszeniu broni zawartego w Rydze na froncie polsko–sowieckim ustały działania wojenne. Wojsko Polskie do tego czasu zajęło linię: Tarnopol – Dubno – Mińsk – Dryssa.
1928W Warszawie zmarł gen. Tadeusz Rozwadowski, podczas wojny polsko–bolszewickiej szef Sztabu Generalnego, członek Rady Ocalenia Polski i dowódca obrony Warszawy.
1944Trybunał Wojenny Kijowskiego Okręgu Wojskowego po sfingowanym procesie wydał wyrok w procesie 22 oficerów i żołnierzy AK z Obwodu Łuck. Sowiecki sąd w Kijowie skazał na karę śmierci 2 oficerów, a pozostałych na kary więzienia od 5 do 20 lat. Na karę śmierci zostali skazani kpt. Wacław Kopisto "Kra”, cichociemny oficer Kedywu Inspektoratu Łuck, i kpt. Leopold Świkla „Adam”, szef Inspektoratu Rejonowego Łuck AK.