Dzisiaj:
Dzień powszedni
Sobota 24 marca — św. Katarzyna Szwedzka, zakonnica
Jutro:
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Niedziela 25 marca


Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon obfity

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: «Panie, chcemy ujrzeć Jezusa». Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi.

A Jezus dał im taką odpowiedź: «Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec.

Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje!»

Wtem rozległ się głos z nieba: «Już wsławiłem i jeszcze wsławię». Stojący tłum to usłyszał i mówił: «Zagrzmiało!» Inni mówili: «Anioł przemówił do Niego». Na to rzekł Jezus: «Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie».

J 12, 20-33   Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon obfity


Droga krzyżowa ulicami Siennicy 2018

Grupy niosące krzyż w czasie posczególnych stacji:

Droga krzyżowa ulicami Siennicy 2018
 • I —(pod kościołem) Ministranci
 • II —Dzieci
 • III —Ojcowie
 • IV —Matki
 • V —Młodzież
 • VI — Babcie
 • VII — Dziadkowie
 • VIII —Siostry kapucynki
 • IX —Panowie z kół różańcowych
 • X —Panie z kół różańcowych i Legionu Maryi
 • XI —Nauczyciele, służba zdrowia
 • XII — Wspólnoty parafialne; grupa rowerowa, grupa modlitewna, oaza
 • XIII —osoby które jeszcze nie niosły krzyża
 • XIV —(pod kościołem) Ministranci

Medytacja na 5 Niedzielę Wielkiego Postu

Jesteśmy coraz bliżej Świąt Wielkanocnych, za tydzień Niedziela Palmowa. W liturgii Chrystus coraz wyraźniej przygotowuje uczniów na swoje odejście, mówiąc: Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć?

Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje.

Kontemplujmy zdecydowanie Jezusa, który choć świadomy cierpienia i pełen lęku pragnie nas zbawić przez śmierć krzyżową. Zechciejmy odnaleźć się w Apostołach, którzy nie rozumieją Słów Jezusa. Próbujmy odkrywać ich uczucia, obawy, myśli, niepokoje. Czy nie pojawiają się także w nas, gdy nie rozumiemy dróg Pana?

Możemy powiedzieć, że tak samo Mistrz jak uczniowie doznają lęku przed wydarzeniami, które czekają ich w Jerozolimie. Jednakże Chrystus jest świadomy swojego posłania: pragnie uwielbić Imię Ojca i zbawić człowieka.

Jego cel jest jasny. Uczniowie natomiast przejdą długą drogę zanim odnajdą w sobie motywację miłości, zanim jak ziarno nie obumrą w nich ich egoizm, lęk o siebie i własne wizje szczęścia, tak by wydali plon trwania przy Chrystusie.

Dopiero Duch Święty prowadzi ich do świadectwa. O tego Ducha prosimy dziś w psalmie responsoryjnym, prosząc Pana by odnowił w nas Jego moc, dał nam ducha ofiary.

Pan obiecuje nam w pierwszym czytaniu: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercach. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi ludem. (...) Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają Mnie, mówi Pan, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał.

Kontynuujmy naszą pracę nad sobą i wielkopostne wyrzeczenia, pewni Bożej Łaski. Nie bójmy się trudu, głośnego wołania i płaczu: te uczucia były też w Chrystusie. I dzięki Niemu możemy przejść nasze, nieraz trudne, drogi.

Wpatrujmy się w to zmaganie Chrystusa, bo ono jest źródłem naszej siły i pewnego zwycięstwa.

s. Olga Jaroszek i s. Ewa Zagrodzka


Codzienny kalendarz historyczny:

1241Tatarzy najechali i spalili Kraków.
1791Sejm Czteroletni uchwalił prawo o sejmikach, ustalił ich organizację i kompetencje oraz odebrał prawo głosu szlachcie gołocie, czyli tzw. nieposesjonatom.
1794Tuż po przybyciu do Krakowa Tadeusz Kościuszko złożył przysięgę na Rynku Głównym, ogłaszając tym samym akt powstania. Kościuszko przyjął tytuł Naczelnika i zapowiedział powstanie rządu cywilnego – Rady Najwyższej Narodowej.
1844W Kopenhadze zmarł Bertel Thorvaldsen, najwybitniejszy rzeźbiarz duński okresu klasycyzmu, twórca pomnika księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie oraz Włodzimierza Potockiego w katedrze na Wawelu.
1917Zmarł Marian Raciborski, botanik, profesor Uniwersytetu Lwowskiego, pionier ochrony przyrody w Polsce.
1922Sejm zatwierdził przyłączenie Wileńszczyzny do Polski.
1976Na emigracji zmarł gen. Stanisław Kopański, dowódca 3. Dywizji Strzelców Karpackich, następnie szef Sztabu Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
1980Podczas odprawiania Mszy św. w kaplicy szpitala dla obłożnie chorych, prowadzonego przez siostry ze Zgromadzenia Opatrzności Bożej, w stolicy Salwadoru został zastrzelony ks. kard. Oscar Arnulfo Romero.